Річні звіти про діяльність закладу освіти

ЗВІТ

Завідувача  Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)

№ 33 «Маринка» м.Суми, Сумської області

Шрамченко Олени Павлівни

перед педагогічним колективом та громадcкістю

“Про діяльність закладу освіти за 2020-2021 навчальний рік”

 

27.05.2021                                                                         Протокол №3

Мета:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Порядок денний:

 1. Вибори голови та секретаря зборів.
 2. Звіт завідувача.
 3. Обговорення звіту/ виступу батьків, членів колективу та громадськості.
 4. Голосування.

 

Шановні коллеги, батьки ось і закінчився ще один рік.

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, наказу МОН України від 28.05.2005р. № 55 «Про запровадження звітування керівників навчальних закладів» сьогодні я маю можливість на основі аналізу роботи всього колективу звітуватися перед Вами, шановні колеги та батьківська громада, про свою діяльність як керівника ДНЗ №33 «Маринка».

Я, як керівник, здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.

 1. Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад

 

Юридична адреса закладу:  40002 Сумська  область,

м.Суми,  вул. Котляревського,2

Контакти:                            ел.п. sadik-marinka33@ukr.net , телефон

(0542)618257

Мова навчання та виховання: українська.

Загальна технічна характеристика:

 • площа займаної території – 1,26га;
 • функціонує у типовому приміщенні з 1975 р. загальною площею – 3356 м2
 • проектна потужність закладу розрахована на 280 місць.
 1. Організаційно-правові засади діяльності ДНЗ

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти,  задоволення потреб громадян у нагляді,  догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, наказом про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів і форм власності, чинними освітніми програмами розвитку дитини дошкільного віку, інструктивно-методичними рекомендаціями листа Міністерства освіти і науки України України від 30.07.2020 № 1/9 – 411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020 – 2021 навчальному році»

Діяльність закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

– збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;

– формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів;

– забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

– виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Дошкільний заклад несе відповідальність перед батьками, суспільством і державою за :

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про  освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни  та збереження матеріально-технічної бази.

Нормативно-правове забезпечення діяльності ДНЗ:

 • Статут ДНЗ «Маринка» (зареєстровано 23.09.2009р.).
 • Довідка єдиного державного реєстру (АА № 589371 ) .
 • Свідоцтво про реєстрацію (серія А01 № 103735 від 24.12.1993р.).
 • Ідентифікаційний код 23294464
 • Колективний договір (схвалений на загальних зборах трудового колективу 16 січня 2021року протокол №2,  зареєстрований 10.02.2021 року №460).
 • Правила внутрішнього трудового розпорядку (схвалений на загальних зборах трудового колективу 16 .01.2021 року протокол №2,  наказ №24 від 01.2021року )

У 2020-2021 навчальному році заклад працював за 5-денним режимом з 7.00 до 19.00 (вихідні дні – субота, неділя) та забезпечував 12 годинне перебування дітей. Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня – оздоровчий період.

Станом на 01.05.2021 рік  чисельна кількість вихованців – 304 дітей (з них 155 хлопчиків та 149 дівчаток. Динаміка зміни кількісного складу дітей за декілька років ви бачите на діограмі.

Дошкільний заклад здійснював свою діяльність відповідно до плану роботи на 2020-2021 навчальний рік та період оздоровлення. План роботи на  рік схвалено педагогічною радою від 28 серпня 2020року № 1 та затверджено керівником закладу .

Провідним мотивом діяльності дошкільного навчального закладу в 2020- 2021 навчальному році став пошук осмислених орієнтирів та конкретних освітніх форм, які допомогли ДНЗ реально здійснювати реформу своєї діяльності, знайти власне обличчя та статус, певний стиль роботи. При визначенні завдань на поточний рік були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, наслідки роботи в минулому навчальному році, реальні можливості колективу, а саме:

– продовження детального вивчення основних концептуальних положень STREAM-освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку;

– формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників шляхом інтеграції валеологічних знань та основ безпеки життєдіяльності, створення безпечних, психологічно комфортних умов для проведення освітнього процесу з чітким дотриманням рекомендацій МОЗ під час карантину;

– забезпечення взаємодії закладу дошкільної освіти та сім’ї у процесі морального виховання дітей, єдність вимог щодо формування морально-етичних цінностей дошкільників.

Для реалізації зазначених завдань у річному плані роботи закладу було визначено комплекс управлінських, методичних, організаційно – педагогічних форм роботи.

На педагогічних радах, виробничих нарадах, нарадах при завідувачу, інструктивно – методичних зібраннях реалізація зазначених вище завдань аналізувалась, вносились корективи, щодо удосконалення роботи закладу

Для забезпечення успішного виконання завдань освітнього процесу в дошкільному закладі функціонують:

–    13 груп, які складаються з групової кімнати, спальні, роздягальні, туалетної кімнати та кімнати санітарно – гігієничного призначення;

–     музична зала;

–     спортивна зала;

–      2 логопедичні кабінети;

–      кабінети практичного психолога;

–      методичний кабінет;

–      медичний блок;

–      харчоблок;

–      кабінет бухгалтерії;

–      кабінет завідувача господарства,

–      кабінет завідувача,

–      кабінет каштелянки,

–      пральня.

Формування дитячого контингенту.

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснювалося на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, свідоцтва про народження дитини.

Комплектування груп дошкільного закладу дітьми здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, та власного Статуту (на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, ксерокопія форми щеплення 063/0, завіреною лікувальним закладом, свідоцтва про народження дитини).

Групи комплектуються за віковими ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах, з урахуванням побажань батьків.

Відрахування дітей з ДНЗ, переведення їх з однієї вікової групи до іншої, збереження місця в закладі здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад. Дітей, які тривалий час не відвідують дошкільний навчальний заклад без поважних причин немає.

Мережа груп у 2020-2021 навч. році розподілилась наступним чином:

№ п/п Вікова група Вік

дітей

Кількість дітей

у групі

Середнє відвідування

за 2020 – 21 н.р.

1 Група раннього віку «Капітошка» 2 – 3 р. 19 8
2 Група раннього віку «Метелики» 2 – 3 р. 18 7
3 Група раннього віку «Гномики» 2 – 3 р. 19 10
4 Група молодшого віку «Зірочки» 3 – 4 р. 27 15
5 Група молодшого віку «Ромашка» 3 – 4 р. 27 14
6 Група молодшого віку «Бджілки» 3 – 4 р. 27 12
7 Група середнього віку «Казка» 4 – 5 р. 34 16
8 Група середнього віку «Волошка» 4 – 5 р. 30 15
9 Група старшого віку «Соняшник» 5 – 6 р 26 15
10 Група старшого віку «Барвинок» 5 – 6 р 27 15
11 Група старшого віку «Дзвоник» 5 – 6 р 26 17
12 Група компенсую чого типу   «Веселка» 4 – 5р. 12 9
13 Група компенсую чого типу   «Калинка» 4 – 5р. 12 9

 

Аналіз комплектування груп за нормативами та середні показники фактичного відвідування дошкільного навчального закладу  за результатами річних статистичних звітів, вказує на перевантаження облікового складу відносно нормативів, але середньорічне відвідування вихованців дошкільного закладу не критичне і не виходить за межі граничної наповнюваності груп.

Також Ви маєте змогу побачити мережу груп на 2021-2022 навчальний рік.

2.Вжиті керівником заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

В дошкільному закладі проводиться відповідна робота, направлена на забезпечення перспективи та прогнозування потреб закладу у працівниках та оптимізації кадрового забезпечення.

Станом на 01.05.2021року трудовий колектив налічує 66 працівників із них:

– педагогічний персонал –31 особа;

– обслуговуючий персонал – 35 осіб.

Завідувач 1
Вихователь-методист 1
Практичний психолог 1
Музичні керівники 3
Вчителі-логопеди 2
Інструктор з фізичної культури 1
Вихователі 21
Сестра медична старша 2
Діловод 1
Бухгалтери 2
Заступник завідувача господарства 1
Помічники вихователя 13
Кухарі 3
Шеф – кухар 1
Комірник 1
Підсобний робітник 2
Машиніст з прання та ремонту спецодягу 2
Каштелян 1
Сторож 2
Прибиральник службових приміщень 1
Двірник 1
Слюсар – електромонтер 1
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель 1

 

Дошкільний заклад укомплектований персоналом у відповідності до штатного розпису на 100%.

Працівники дошкільного закладу виконують обов’язки згідно посадових інструкцій.

Дошкільний заклад має необхідні умови для вирішення загально – освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів, корекційних заходів для дітей з вадами мовлення: групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище.

З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки.

Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів. В методичному кабінеті систематизовано матеріал для допомоги педагогам з основних освітніх ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України.

З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо-виховного процесу адміністрацією ДНЗ №33 «Маринка» були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування освітньо-виховного процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

Педагогічний колектив нашого ДНЗ складається з 31 педагог.

З вищою освітою –  22 педагога, з середньо-спеціальною освітою –    8 педагогів, 1- здобуває вищу освіту.

Протягом 2020 – 2021 навчального року було проведено 7 відкритих переглядів:

 1. Інтегроване заняття по ознайомленню з природним довкіллям, мовленнєвого та сенсорного розвитку «Допоможемо Їжачкові» (вихователь групи раннього віку Ілляшенко В.О.).
 2. Інтегроване заняття по ознайомленню з соціумомом, з мовленнєвого, сенсорного розвитку «Подорож з Колобком» (вихователь вихователь групи раннього віку Кружилова Л.М.).
 3. Інтегроване заняття по ознайомленню з природним довкіллям, з мовленнєвого розвитку та духовно-морального виховання, «Чарівна сила доброти» (вихователь молодшого дошкільного віку Пунько В.І.).
 4. Інтегроване заняття з пізнавального, мовленнєвого, логіко-математичного розвитку, підготовки до навчання грамоти «Подорож до красуні Весни» (вихователь групи компенсуючого типу Доценко Р.А.).
 5. Бінарне заняття для старших дошкільників з пізнавального, мовленнєвого, логіко-математичного розвитку та підготовки до навчання грамоти «Свято Пасхи недалечко» (вихователі групи старшого дошкільного віку Лаврик Л.П., Авраменко Є.С.).
 6. Інтегроване заняття для старших дошкільників з пізнавального, мовленнєвого, логіко-математичного розвитку з використанням коректурних таблиць «Врятуємо Весну» (вихователь групи старшого дошкільного віку Куксенко Н.Г.).
 7. Інтегроване заняття для старших дошкільників з мовленнєвого, логіко-математичного розвитку, підготовки до навчання грамоти, морального виховання, основ безпеки життєдіяльності «Подорож у Країну Знань». (вихователь групи старшого дошкільного віку Коваленко Н.П.)

Батьки цих груп мали змогу побачити заняття в запису.

Проведені колективні перегляди свідчать про те, що більшість педагогів ЗДО володіють ефективними засобами впливу на дітей, забезпечують розвивальний характер навчання, високий рівень розумової активності дітей, формування стійких навичок, умінь і знань. Діти під час занять розкуті, емоційні, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, можуть самостійно робити висновки та узагальнення, висловлюють свої судження.

Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, в дошкільному закладі також були проведені масові (педради, семінари, семінари-практикуми, консультації), групові (выдкриты заняття, наставництво) та індивідуальні (самоосвіта, докурсові та післякурсові завдання) форми методичної роботи.

Разом з тим для того, щоб покращилась якість дошкільної освіти та підвищились показники виконання Державного стандарту постійно відбувається підвищення професійної діяльності педагогів, що й сприяє покращенню результативності дітей через різноманітні форми роботи з педагогами на виконання завдань роботи плану. Всі ці форми є дієвими, так як стимулюють вихователів працювати.

Протягом навчального року 2020-2021 ДНЗ № 33 «Маринка» працював за Базовим компонентом /нова редакція/ дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» , «Соняшник», а також Програми розвитку закладу та плану роботи на рік.

Освітній процес у ДНЗ № 33 «Маринка» здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за освітніми напрямами базового компоненту.

Методична робота в дошкільному закладі набула сьогодні аналітичного характеру, а її результати – діагностичної спрямованості. Інформація, одержана шляхом аналізу та діагностики, використовується для підвищення не тільки якості педагогічного процесу, але й кваліфікації вихователів.

З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогів, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу в 2020 – 2021 навчальному році проводилася атестація педагогічних працівників.

Під час атестаційного циклу в ЗДО організовувались відкриті заняття, виступи на методичних заходах педагогів. Членами атестаційної комісії проводилось вивчення всіх аспектів роботи кожного педагогічного працівника шляхом організації та перегляду відкритих форм роботи (заняття, розваги, святкові ранки, інші форми роботи з дітьми), вивчення документації.

У 2021 році атестувалося 6 педагогічних працівників:

Вихователю Гарбузовій Н.О. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», вихователю-методисту Гарбузовій Н.О. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», вихователі Доценко Р.А.,   Кружилова Л.М. відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», вихователю  Ілляшенко В.О. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», музичний керівник Ісаєва М.А. відповідає раніше присвоєному 9 тарифному розряду, вихователь Пунько В.І. відповідає раніше присвоєному 11 тарифному розряду та педагогічному званню «вихователь-методист».

Адміністрація закладу дошкільної освіти приділяла належну увагу питанням фахового зростання, активізації творчої діяльності педагогів.

Педагоги підвищували свій професійний рівень шляхом участі в онлайн-вебінарах, онлайн-семінарах, конференціях, засіданнях професійних спільнот, організованих Центром професійного розвитку педагогічних працівників.

– «Як підготувати дітей до школи – весело, цікаво та яскраво за допомогою наборів LEGO» (4 листопада 2020 року);

– «Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи»  (12–13 листопада 2020 року);

– «Дошкільна освіта: від традицій до інновацій» (27 листопада 2020 року).

–  «Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика» (4 березня 2021 року).

– «Освіта і здоров’я» (15 – 16 квітня 2021 року)

–  «Реалізація парціальної програми «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на засадах християнських цінностей»     (17 –19 лютого 2021 року).

З метою підвищення інформаційно-цифрової, психологічної, здоров’язбережувальної, інноваційної компетентностей, здатності до навчання впродовж життя, педагоги закладу активно долучились до проєктів, організованих Центром професійного розвитку педагогічних працівників:        – «Упровадження елементів STEM-освіти: від теорії до практики» ;

– «Психологічна компетентність як основа  професійного становлення педагога» ;

– «Територія цифрової компетентності» ;

–  «Здоров’я – заради майбутнього» ;

– «Краєзнавчий путівник Сумщиною» ;

–  «Актуальні аспекти взаємодії з родинами вихованців в умовах осучаснення дошкільної освіти»;

– «Освітнє середовище – значимий чинник модернізації освітнього процесу закладу дошкільної освіти;

– «Логофест – 2021».

    2.1.     Впродовж 2020 – 2021 навчального року педагоги закладу дошкільної освіти ділилися своїм досвідом роботи у періодичній пресі:

 1. Музично-фізкультурна розвага «Гавайська вечірка» висвітлена в науково-методичному журналі «Дошкільне виховання», № 7, 2020 рік.
 2. Статті в матеріалах II Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи» «Реалізація ідей культуровідповідності й народності в роботі з батьками дітей дошкільного віку» , «Значення казки у вихованні й розвитку дітей середнього дошкільного віку», «Формування активної батьківської позиції у спілкуванні з дітьми дошкільного віку засобами казки» , «Використання нетрадиційної технології Су-Джок для розвитку зв’язного мовлення дошкільників із загальним недорозвитком мовлення» (12–13 листопада    2020 року).

 

 1. Статті вихователів в матеріалах VI Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців «Дошкільна освіта: від традицій до інновацій» «Особливості сенсорно-пізнавального розвитку дітей раннього дошкільного віку», «Дихальна гімнастика за методикою Б.С. Толкачова як засіб збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку» , «Активізація мовленнєвої активності дітей старшого дошкільного віку в різних видах діяльності» (27 листопада 2020 року).
 2. Стаття у збірнику наукових статей V Всеукраїнської науково-методичної практичної конференції «Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика», «Актуальність використання Су-Джок терапії у закладі дошкільної освіти» (04 березня 2021 року).
 3. Стаття в матеріалах XI Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта і здоров’я», «Ігровий самомасаж як здоров’язбережувальний фактор у роботі з дітьми» (15 – 16 квітня 2021 року).

 

2.2. З метою підтримки позитивного іміджу закладу дошкільної освіти педагогічний колектив закладу протягом 2020 – 2021 навчального року активно брав участь в різних конкурсах:

– у щорічному Конкурсі освітніх технологій – 2020, де заклад здобув перемогу від Сумської області та був нагороджений Грамотою переможця «Конкурсу освітніх технологій – 2020»,

– у I (міському) етапі обласного конкурсу на кращий Інтернет-сайт закладу дошкільної освіти у 2021 році, де заклад отримав Грамоту управління освіти і науки Сумської міської ради за зайняте III місце у номінації «Вебсайти закладів дошкільної освіти»;

– у міському освітньому проєкті «Рішення в стилі ЕКО» (березень 2021 року), де заклад був нагороджений Грамотою управління освіти і науки Сумської міської ради за оригінальність розкриття теми конкурсу «Еко-іграшка»;

– у I (міському) етапі обласного фестивалю-огляду фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля» у 2021 році, де були представлені матеріали учителя-логопеда Борисової Людмили Іванівни «Використання інноваційних технологій в корекційно-розвивальній роботі з дітьми дошкільного віку: біенергопластика, кізезіологія, Су-Джок терапія» в номінації «Інноваційний світ довкілля – практика використання сучасних технологій в освітньому процесі закладів дошкільної освіти». Людмила Іванівна була нагороджена Грамотою за зайняте III місце в конкурсі та грошовою винагородою;

– у Лайт-конкурсі «Краще оформлення зовнішньої території ЗДО – 2021 року», організованим Інтернет-порталом рейтингу освітніх закладів України, де заклад нагороджений Грамотою за зайняте III рейтингове місце серед    100 кращих ЗДО України (26 квітня 2021 року);

– у Лайт-конкурсі «Краща групова кімната», організованим Інтернет-порталом рейтингу освітніх закладів України, де вихователі закладу Тієчко Наталія Василівна та Коваленко Наталія Петрівна нагороджені грамотами за зайняте III рейтингове місце серед 100 кращих ЗДО України (12 травня 2021 року);

– участь у III Всеукраїнському занятті доброти за ініціативи благодійного фонду допомоги безпритульним тваринам «Щаслива лапа», де вихователі закладу Коваленко Н.П., Колесник Т.Є., Макущенко А.М.,     Сєдих К.О., Черкашина В.В., Чухно Т.В. отримали сертифікати учасників Міжнародного заняття доброти.

 

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Створюючи умови для оптимального розвитку дітей в дошкільному закладі, упродовж навчального року колектив дошкільного закладу спільно з батьками цілеспрямовано плідно працював над збагаченням та оновленням розвивального середовища в кожній  групі.

Сучасна дошкільна освіта вимагає освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких – особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у освітньо-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом.

Крім того для підвищення якості освітнього процесу в закладі протягом 2020 – 2021 навчального року використовувалися такі інноваційні технології та методики:

-дихальна гімнастика за методиками Б.С. Толкачова,                         О.М. Стрельникової;

– біоенергопластика;

– кінезіологія;

– Су-Джок терапія;

– гімнастика для очей В.Ф. Базарного;

– елементи системи М.Монтессорі;

– технологія музичного виховання Карла Орфа;

– музична інноваційна технологія «Хор рук»;

– розвиваючі ігри Нікітіних;

– прийоми мнемотехніки;

– коректурні таблиці;

– виховання казкою за методикою Л.Б. Фесюкової;

– педагогічна спадщина В.Сухомлинського;

– елементи STREAM-освіти дошкільників;

– LEGO-технологія;

– психолого-педагогічне проектування за Т. Піроженко.

 Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально – технічної бази. Залучення додаткових джерел фінансування та їх раціональне використання.

Фінансово – господарська діяльність у ЗДО здійснювалась згідно з кошторисом, сформованим відділом освіти та відповідно до статей видатків. Розвивальне середовище дитячого садка відповідає інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх вікових особливостей: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (мультимедійних пристроїв, телевізорів, комп’ютерної техніки тощо).

Суттєвим недоліком залишається відсутність фінансування закладу для проведення поточних ремонтів у групах, забезпечення канцтоварами, іграшками та інших статей видатків.

Бюджетні кошти виділялись на придбання:

КЕКВ 2210 «Придбання матеріалів»

Найменування сума
Придбання засобів для дезінфекції 16911.80
Придбання миючих засобів 17340.60
Придбання відер з нержавіючої сталі  – 20шт 3839,22
Придбання кухонного посуду , згідно програми НАССР ( тара для зберігання продктів харчування, інвентар для прибирання, полотенцтримачі, дезінфектори, термометри для холодильників, розділ очні дошки) 7770,43
Придбання будівельних матеріалів 47396.29
Придбання світильників та світодіодних лампочок 8582,61
Придбання господарчих товарі ( баки для дезінфекції посуду, безконтактні відра для сміття, полотенце тримачі) 3664,00
Придбання меблів 1083,41
Придбання піску 4200,00

 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг»

Оплата послуг, окрім комунальних ( послуга: тефону, радіо, інтернет, дератизація приміщення, обслуговування електроустановок, жиро утримувача, заправка картриджа, поточний ремонт комп’ютерної техніки, програма 1С бухгалтерія, Медок, електроні ключі, обслуговування сайту, визначення мікроклімату) 33114,42
Поточний ремонт підсобних приміщень харчоблоку ( облаштування роздягальні, коридору, комори для посуду, туалетної кімнати) 149467,00

 

Заходи з енергозбереження – 61821,60 ( заміна вузла обліку теплової енергії, встановлення автоматичної системи контролю споживання теплової енергії)

Батьківська благодійна допомога:

група «Казка» телевізор 6800,00
група «Ромашка» телевізор 3500,00
група «Калинка» меблі 3200,00
Благодійна допомога батьків меблі 7916,59

 

На даний момент у закладі розпочато і проведено:

 • проведено поточний ремонт методичного кабінету,
 • кабінету психолога ( шпаклювання і фарбування стелі, заміна освітлення і проводки, шпаклювання , фарбування стін, оснащення стін шпалерами)
 • проведено поточний ремонт портомийки в групі «Метелики» ( облицювання стін і підлоги керамічною плиткою, заміна дверей, заміна освітлення)
 • придбані меблі в портомийку в групу «Метелики»
 • виготовлено багатофункціональне спортивне обладнання

 

Заплановано на літній період:

 • капітальний ремонт огорожі,
 • поточний ремонт в групі «Соняшник»,
 • поточний ремонт туалетних кімнат в групі «Казка», «Соняшник»,
 • поточний ремонт цоколю будівлі,
 • поточний ремонт портомийки в групі компенсую чого типу,
 • придбання меблів в портомийку групи компенсую чого типу,
 • придбання вогнегасників,
 • завезення піску для пісочниць і для посипання доріжок в зимовий період
 • провести заходи щодо підготовки закладу освіти до нового навчального року і опалювального сезону .

Матеріальні цінності оприбутковуються   відповідно до вимог нормативно – правових актів та беруться на облік бухгалтерією. Незважаючи на складні економічні умови, приміщення і територія ЗДО оснащені необхідним інвентарем, перебувають у задовільному стані, постійно поповнюється, оновлюється і ремонтується обладнання.

Керівництвом закладу проводяться заходи щодо дотримання лімітів та економії бюджетних коштів: встановлено постійний контроль за використанням енерго-, тепло і водоресурсів.  Щомісяця, разом з заступником завыдувача  господарства, проводиться аналіз показників лічильників і прийняття відповідного управлінського рішення.

Споживання енергоресурсів  за п’ять місяців:

Найменування     Заплановано Фактично аналіз споживання
Теплова енергія,Гкл 322,4 275,082 +47,318
Електроенергія , кВт 22600 21320,00 +1280
Водопостачання , водовідведення, м3 1088 996 +92

 


Медичне обслуговування вихованців.

         Медичний кабінет для роботи укомплектований всім необхідним. Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги.

Здійснення медичного супроводу дітей, надання їм у разі потреби невідкладної медичної допомоги відбувається відповідно до нормативно-правових документів. Сестри медичні старші закладу здійснюють профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

 

Санітарно-просвітницька робота з дітьми та їх  батьками, а також  персоналом здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу. Профілактичні щеплення здійснюються відповідно до наказу МОЗ України № 595 від 16.09.2011 «Про порядок профілактичних щеплень в Україні». Антропометричні вимірювання проводяться 1 раз у півроку, результати заносяться у журнал антропометрії. Під час літнього оздоровчого періоду антропометрію кожній дитині проводимо щомісяця. На основі отриманих даних здійснювалось маркування дитячих меблів та складалися два рази на рік карти розсаджування дітей, які затверджувалися завідувачем.

Медична служба ДНЗ ретельно відслідковує та аналізує фізичні показники розвитку дітей з метою планування подальшої профілактичної роботи.

Медичними працівниками та адміністрацією закладу здійснюється постійний контроль за дотриманням  режиму  в  групах, їх санітарним станом.

Адміністрація закладу та медичний персонал здійснювали контроль за станом захворюваності дітей.

Порівняльний результат захворюваності за 3 роки:

Захворюваність 2019 2020 2021
Захворюваність ендокринної системи 1 1
Захворюваність органів крові 2 1 1
Захворюваність нервової системи 4 2
Захворюваність органів зору 10 8 8
Захворюваність органів дихання із них: 9 7 14
пневмонії 2 1 1
абструктивний бронхіт 6 3 9
аденоїди 1 3 4
Захворюваність органів шлунко-кишкового тракту із них: 2 2
пупкова кіла 2 1 1
Захворюваність органів сечостатевої системи 1 1 3
Захворюваність органів кістково-м’язової системи,

із них сколіоз

8

5

  6

Захворюваність шкіри 2 5 5
Вроджені аномалії 3
Захворюваність серцево-судинної системи 2 2 3

 

Аналізуючи дані таблиці, можна сказати, що захворюваність органів дихання збільшилося майже у 2 рази, захворювання інших органів порівняно з попередніми роками у деяких випадках зменшилась, в деяких є сталими.

                   Аналіз стану здоров’я дітей :

2018-2019 2019-2020 2020-2021
І група 238 249 247
II група 77 72 55
III група 4 2 2

                Розподіл дітей на фізкультурні групи:

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Основна 315 324 304
Підготовча 3
Спеціальна 1
Звільнено 1

  На виробничих нарадах з персоналом обговорювались питання санітарно-просвітницької роботи. На сайті закладу розміщували інформацію для батьків по профілактиці захворювання..

        Для зниження захворюваності всим колективом велась кропітка робота, зокрема це:

 • організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками щодо профілактики захворювань;
 • систематичне щеплення дітей;
 • ​дотримання вимог санітарії;
 • ​здійснення загартування вихованців;
 • ​організація фізичного виховання;
 • ​чітке дотримання режиму дня;
 • ​взаємодія медсестри дошкільного закладу збатьками, вихователями.

 

       Проходження медичного огляду працівниками ДНЗ здійснюється відповідно до чинного законодавства згідно наказу МОЗ України. Сестри медичні старші  слідкують за  дотриманням працівниками закладу графіка проходження медичних оглядів що складає 2 рази на рік.

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

Соціально-психологічна служба ДНЗ №33 «М аринка» представлена роботою  практичного психолога, яка впродовж 2020/2021 навчального року працювала над забезпеченням конструктивного проходження процесу соціалізації  та адаптації вихованців, профілактикою негативних явищ в закладі, а також розвитком повноцінної особистості та відповідального громадянина.

На виконання  Закону «Про освіту» та Конвенції про права дитини в освітньому закладі  було оформлено соціальні паспорти по групам та на підставі їх – соціальний паспорт закладу.

На підставі поданих підтверджуючих документів видано наказ про забезпечення дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з багатодітних сімей отримували харчування – з 50% знижкою; діти, батьки яких є учасниками АТО, діти, позбавлені батьківського піклування, малозабезпечені діти, діти-інваліди та діти потерпілі внаслідок ЧАЕС користуються 100% пільгою.

На кінець року до пільгової категорії відноситься  – 38 дітей, з них:

діти з багатодітних сімей  – 12  дітей;

діти з малозабезпечених сімей – 6 дітей;

діти, батьки яких є учасниками АТО –  19  дітей;

діти із числа внутрішньо переміщених осіб – 1 дитина.

В закладі створено банк даних на дітей-сиріт, дітей напівсиріт, позбавлених батьківського піклування та пільгових категорій.

Вихователям та спеціалістам надано можливість самостійно обирати навчальні програми (затверджені рішенням педагогічної ради), за якими здійснюється освітньо-виховний процес, вживаються заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Зобов’язання керівника, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Керівником узгоджуються з головою ПК усі накази щодо преміювання, нагородження, стягнення, встановлення надбавок працівникам. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, комісій з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці тощо.

У жовтні 2020 року, керуючись Законом «Про освіту» (ст. 57), що передбачає надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам, згідно умов діючої  колективної угоди, спільного рішення адміністрації і профспілкового комітету, за сумлінну працю, за зразкове виконання посадових обов’язків та з нагоди Дня працівників освіти була надана грошова винагорода педагогічним працівникам закладу.

На початок 2020/2021 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у групах і приміщеннях підвищеної небезпеки (фізкультурна та музична зали), дозвіл  на експлуатацію харчоблоку, акт санітарно-технічного стану ЗДО.

Розроблено План заходів з питань безпеки життєдіяльності, охорони життя та здоров’я дітей на 2020/2021 навчальний рік. Відповідно до цього плану проводиться робота щодо охорони життя та здоров’я дітей, запобігання всім видам дитячого травматизму. Питання профілактики дитячого травматизму розглядалося на засіданнях педагогічної ради, педагогічних годинах при вихователі-методистові; на виробничих нарадах; на загальних та групових батьківських зборах.

З батьками вихованців проводилась профілактична робота щодо попередження дитячого травматизму: консультації, бесіди; систематично змінювався матеріал в інформаційних сторінках.

За 2020/2021 навчальному році у закладі не зафіксовано випадків дитячого травматизму під час освітньо-виховного процесу, відсутні випадки травмування дітей вдома.

Але було 2 звернення за медичною допомогою в результаті мікротравм.

Аналіз стану роботи з попередження дитячого травматизму засвідчив необхідність модернізації планування і пошуку нових дієвих форм організації роботи з батьками щодо попередження дитячого травматизму з дітьми вдома: дистанційних форм спілкування, використання соціальних мереж Viber, фейсбук, розширення мережі батьківських груп, інформативне наповнення сайту закладу.

 Організація харчування дітей у навчальному закладі

Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та змін до неї. Відповідно до рішення Сумської міської ради від 18.12.2019 №6115-МР з 02.01.2020 року вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі встановлено 21 грн. для дітей раннього віку, і 25 грн. для дітей садового віку. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60 %  від вартості харчування за день.

Діти одержують 3х разове харчування. Адміністрацією закладу складається меню-розклад з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток,  погоджених  СЕС.

Продукти харчування постачаються згідно з графіком та мають сертифікати якості та відповідності відповідно до заявок на продукти харчування. Видача готових страв на групи здійснювалася чітко за графіком видачі їжі. Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання продуктів, дотримання технології приготування їжі.

З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню, яке погоджується і затверджується Держпродспоживслужбою в Сумській області, розроблена картотека страв.

Дотримання норм харчування в ДНЗ:

Назва продуктів За 7 місяців 2020-2021 року
1. М’ясо і м’ясопродукти 57 %
2. Молоко, кисломолочні продукти 57 %
3. Сир кисломолочний 54 %
4. Сметана 69 %
5. Яйце 84 %
6. Риба 58 %
7. Фрукти сухі 86 %
8. Картопля 88 %
9. Овочі 67 %
10. Фрукти 2%
11. Соки 13%
12. Масло вершкове 66%
13. Олія 100
Середній % виконання норм 62 %

Теоретична калорійність їжі

  норма 7 міс.2020-2021
Білки 68.1 52.5
Жири 71.7 55.2
Вуглеводи 299.2 240.3
Калорії 1874.8 1442.0

Завідувач та вихователі тримають на постійному контролі оплату за харчування, борги по батьківській оплаті відсутні.

Харчоблок забезпечений кадровим складом повністю. В наявності необхідне технологічне та холодильне обладнання.

Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна роботу щодо формування навичок культури харчування вихованців, проводиться консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей у групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при завідувачі. Контроль за якістю харчування, санітарно-гігієнічним станом дошкільного закладу ведеться щомісячно, також з боку Держпродспоживслужби про що свідчать акти перевірок. Пропозиції, вказані в актах, виконуються згідно з зазначеними термінами.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

Розуміючи вплив родини на виховання дітей, адміністрація закладу активно співпрацювала з батьками щодо залучення їх до освітньо-виховного процесу у групах та закладі. Однією із ефективних форм роботи стали батьківські збори, на яких, окрім теоретичної частини, батьки мали змогу побачити які форми роботи, новітні освітні технології використовує заклад для забезпечення повноцінного творчого розвитку особистості дитини. Такі заходи не тільки посилили активність батьків в освітньому процесі, а й розширили їх педагогічну компетентність у навчанні та вихованні їхніх дітей.

Органом громадського самоврядування в закладі є загальні збори (конференція) колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють. Також до складу органів самоуправління навчального закладу входять: батьківський актив груп, профспілковий комітет, збори членів трудового колективу, комісії з ОП та ТБ, пожежно-технічна комісія.

У 2020 – 2021 навчальному році методичною службою закладу активно проводилась робота з сім’єю.

З метою удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою.

З метою виявлення та підтримки ініціативних творчих педагогів, підвищення їх професійної компетенції та творчості, популяризації педагогічних ідей у співпраці з батьками вихованців, були організовані та проведені конкурси:

– онлайн-конкурс спільних поробок дітей з батьками з природного матеріалу «Барвисті кольори королеви Осені»;

– конкурс на краще оформлення групового приміщення «Зимовий вернісаж»;

– онлайн-конкурс спільних робіт дітей з батьками «Новий рік чарує всіх, розсипає щедрий сміх»;

– огляд-конкурс «Город на підвіконні»;

– онлайн-конкурс спільних весняних поробок дітей з батьками «Ніжний подих весни»;

Такі інноваційні форми роботи  сприяли підвищенню педагогічної компетентності батьків, допомогли позитивно впливати на якість виховання і розвитку дошкільнят, дали можливість педагогам самовдосконалюватися у фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчались будувати стратегію розв’язання конфліктів та уникати конфліктних ситуацій.

У закладі створений та працює сайт який  дає змогу: презентувати заклад; додати прозорості роботі закладу; упорядкувати робочі процеси; спростити контроль, налагодити взаємозвязок з батьками. Щотиждня проводиться оновлення змісту сайту, поповнюються матеріали консультацій практичного психолога, медичної сестри, музичного керівника, вчителя-логопеда та інші. За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мають змогу краще підготуватись до занять та підвищувати рівень педагогічної майстерності, технічних вмінь, провести збори серед батьків. Також в розділі «Новини» кожен може побачити анонс подій та  їх виконання.

Дотримання норм техніки безпеки в дошкільному закладі: стан дитячого травматизму.

Упродовж  навчального року адміністрація закладу, педагоги систематично проводять роз’яснювальну роботу з дітьми та батьками із запобігання дитячому травматизму. У дошкільному закладі систематично проводились Тижні безпеки:

Листопад – безпека дорожнього руху;

Січень – протипожежна безпека;

Травень  – охорона життя і здоров’я дітей від надзвичайних ситуацій.

В дошкільному закладі створено належні умови для вирішення питань організації та проведення роботи щодо формування у дітей навичок безпечної поведінки. Забезпечено виконання усіх пунктів розроблених у дошкільному закладі заходів по запобіганню дитячого травматизму серед дошкільників.

На нарадах при завідувачу та педагогічній раді було проаналізовано стан роботи педагогічного колективу щодо запобігання всіх випадків дитячого травматизму. Були розглянуті такі питання:

– стан роботи із запобігання всім випадкам дитячого травматизму;

– робота з дітьми та батьками щодо охорони життя, здоров’я та профілактики дитячого травматизму;

– про організацію роботи з запобігання всім видам дитячого травматизму в літній період.

Вихователями розроблені комплексні заходи щодо збереження життя і здоров’я дітей, запобігання всіх видів дитячого травматизму на 2020/2021 н.р.

Протягом року організовано та проведено:

 • конкурси малюнків «Діти та дорога», «Обережно, вогонь»;
 • щоп’ятниці з дошкільниками проводилися бесіди з різної тематики щодо попередження всіх видів дитячого травматизму «Обережно – чужі люди!», «Пожежа не випадковість», «Правила переходу вулиць», «Дорожні знаки», «Причини виникнення пожежі», «Правила поведінки в громадських місцях», «Розумна обережність – запорука безпеки», «Отруєння ліками»;
 • лялькові вистави «Пожежа в лісі», «Дорожня абетка»
 • удосконалено перспективне планування з пожежної безпеки, дорожньо-транспортного травматизму за віковими групами, планування бесід з дітьми з  безпеки життєдіяльності;
 • зроблено добірку художнього слова за розділом «Безпека дитини вдома», «Пожежна безпека», «Дорожньо-транспортний травматизм», розроблені сценарії музичних свят;
 • при плануванні роботи були охоплені всі форми та напрямки, простежувалася наявність міжпредметних зв’язків;
 • систематично проводилися бесіди, заняття, розваги;
 • розроблена таблиця відстеження стану роботи охорони безпеки життєдіяльності, створені критерії визначення діагностування дітей, підібрано та упорядковано наочний та консультативний матеріал за розділами відповідно до пори року;
 • систематично проводилися консультації з батьками, зроблені папки-пересувки, поповнено наочну інформацію, розроблені пам’ятки для батьків щодо запобігання всім видам дитячого травматизму, діях у надзвичайних ситуаціях, цивільної оборони.

В методичному кабінеті дошкільного закладу зібрані матеріали з організації роботи з безпеки життєдіяльності:

– наявна нормативно-правова база у повному обсязі;

– добірки конспектів занять з ОБЖД для різних вікових груп;

– конспекти розваг;

– рекомендації щодо планування занять та проведення бесід з дітьми;

– ілюстративний матеріал для різних розділів безпеки життєдіяльності:

– протипожежна безпека;

– сам вдома, безпека в побуті;

– дорожньо-транспортний рух;

– надзвичайні ситуації;

– здоровий спосіб життя.

З вихователями дошкільного навчального закладу, проводяться індивідуальні консультації, спрямовані на поліпшення планування та організації проведення роботи з даного питання, організації пропагандистської та агітаційної роботи серед батьків.

У батьківських куточках постійно оновлювалась інформація щодо попередження різних видів травмування дітей. Щомісяця проводились з дітьми заняття щодо запобігання травматизму, а щотижня бесіди по запобіганню різних видів травматизму. Питання запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності дітей розглядалися на групових батьківських зборах та на нарадах при завідувачу (щоквартально). Під час проведення Тижнів безпеки достатньо уваги приділялося агітаційно – пропагандистській роботі в усіх вікових групах: це наявність стендів, ширм,  папок – пересувок з консультативна роз’яснювальним матеріалом.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.  Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, за зверненням громадян в дошкільному навчальному закладі  проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, інформаційні матеріали представлені на сайті дошкільного закладу.

За минулий 2020/2021 навчальний рік 15 громадян звернулися в усній формі з метою оформлення дітей у дошкільний заклад, уточнення режиму роботи дошкільного навчального закладу, переліку документів, які необхідно надавати під час оформлення дитини до дошкільного навчального закладу та вимоги щодо профілактичних щеплень на час вступу дитини до дитячого колективу, про безкоштовне харчування. Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення. За цей період не поступали скарги на роботу працівників закладу.

Колектив ДНЗ налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.

Дякую за увагу!

Директор закладу         Шрамченко О.П.

ПІДСУМКИ

Підводячи підсумки минулого навчального року можна впевнено стверджувати, що адміністрація закладу організовувала  безпечні  умови для праці та освітньо – виховної діяльності членів трудового колективу.

Робота з дітьми проводилась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компоненту.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконувались

Дякую  представникам міської ради, працівникам ДНЗ, батькам за спільну допомогу у роботі закладу і закликаю усіх: “Давайте спільно працювати над вирішенням проблем садочка аби створити для дітей комфортні умови перебування, аби забезпечити їм щасливе майбутнє.

 

Річний звіт завідувача

Шрамченко Олени Павлівни

“Про діяльність закладу освіти за 2019-2020 н. р.”

  Протокол №28 загальних зборів колективу та батьків від 28.05.2020 року

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178,відповідно до  «Примірного положення  про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.
 1. Загальні відомості про ДНЗ.

Юридична адреса закладу:  40002 Сумська  область,

м.Суми,  вул. Котляревського,2

Контакти:  ел.п. sadik-marinka33@ukr.net , телефон  (0542)618257

Мова навчання та виховання: українська.

Загальна технічна характеристика:

 • площа займаної території – 1,26га;
 • функціонує у типовому приміщенні з 1975 р. загальною площею – 3356 м2
 • проектна потужність закладу розрахована на 280 місць.
 1.    Організаційно-правові засади діяльності ДНЗ

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права

громадян на здобуття дошкільної освіти,  задоволення потреб громадян у

нагляді,  догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного,

розумового і духовного розвитку.  Діяльність закладу направлена на

реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указом Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базовим компонентом дошкільної освіти, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, наказом про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів і форм власності, чинними освітніми програмами розвитку дитини дошкільного віку, інструктивно-методичними рекомендаціями листа Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 № 1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019 – 2020 навчальному році»  та виходячи з аналізу освітньої  та  методичної роботи у 2018-2019 навчальному році, ураховуючи досягнення й перспективи розвитку,  педагогічний  колектив пріоритетними  напрямами  освітньої діяльності вважає:

– продовжувати роботу по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для збереження та зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей шляхом використання здоров’язбережувальних технологій;

– продовжувати впроваджувати економічну та соціальну освіту дошкільників, необхідну для формування успішної соціалізації дитини;

– удосконалити роботу з трудового виховання як ефективного засобу формування предметно-практичної компетенції дошкільників, прищеплювати позитивне ціннісне ставлення до праці як до форми буття і способу самореалізації дитини;

– розпочати детальне вивчення основних концептуальних положень SREAM-освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку.

А та кож:

 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;
 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

Нормативно-правове забезпечення діяльності ДНЗ:

 • Статут ДНЗ «Маринка» (зареєстровано 23.09.2009р.).
 • Довідка єдиного державного реєстру (АА № 589371 ) .
 • Свідоцтво про реєстрацію (серія А01 № 103735 від 24.12.1993р.).
 • Ідентифікаційний код 23294464
 • Колективний договір (схвалений на загальних зборах трудового колективу 05 березня2019 року протокол №25,  зареєстрований 12.04.2019 року №100).
 • Правила внутрішнього трудового розпорядку (схвалений на загальних зборах трудового колективу 11 .01.2020 року протокол №27,  наказ №13 від 01.2020 року )

Організаційні засади діяльності ДНЗ: дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №33 «Маринка» функціонує з 1975 року.  Рішенням №835 виконкома Ковпаківського районної ради трудящих від 31.12.1975року, було передано до комунальної власності Сумської міської  ради.

У 2019-2020 навчальному році в закладі функціонує 13-ть груп. Заклад працює за 5-денним режимом з 7.00 до 19.00 (вихідні дні – субота, неділя) та забезпечує 12 годинне перебування дітей. Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня – оздоровчий період.

Станом на 01.05.2020 чисельна кількість вихованців – 325 дітей (з них 165 хлопчиків та 160 дівчаток).

Діяльність дошкільного закладу регламентується навчальним планом ДНЗ складеним відповідно:

– Закону України «Про дошкільну освіту»;

– Листу Міністерства освіти і науки України;

– Базового компонента дошкільної освіти в Україні (нова редакція);

– «Про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу»;

– «Положення про методичний кабінет»;

– Державних санітарних норм та правил.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу.

Формування дитячого контингенту.

Комплектування груп дошкільного закладу дітьми здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, та власного Статуту (на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, ксерокопія форми щеплення 063/0, завіреною лікувальним закладом, свідоцтва про народження дитини).

Групи комплектуються за віковими ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах, з урахуванням побажань батьків.

Відрахування дітей з ДНЗ, переведення їх з однієї вікової групи до іншої, збереження місця в закладі здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад. Дітей, які тривалий час не відвідують дошкільний навчальний заклад без поважних причин немає.

Мережа груп у 2019-2020 навч. році розподілилась наступним чином:

№ п/п Вікова група Вікдітей Кількість дітейу групі Середнє відвідуванняза 2019 – 20 н.р.
1 Група раннього віку «Капітошка» 2 – 3 р. 24 12
2 Група раннього віку «Метелики» 2 – 3 р. 24 13
3 Група раннього віку «Гномики» 2 – 3 р. 24 12
4 Група молодшого віку «Казка» 3 – 4 р. 38 17
5 Група молодшого віку «Волошка» 3 – 4 р. 37 21
6 Група середнього віку «Соняшник» 4 – 5 р. 27 16
7 Група середнього віку «Барвинок» 4 – 5 р. 28 18
8 Група середнього віку «Дзвоник» 4 – 5 р. 27 19
9 Група старшого віку «Зірочки» 5 – 6 р 24 16
10 Група старшого віку «Ромашка» 5 – 6 р 25 17
11 Група старшого віку «Бджілки» 5 – 6 р 24 16
12 Група компенсую чого типу   «Веселка» 4 – 5р. 11 9
13 Група компенсую чого типу   «Калинка» 4 – 5р. 12 9

Аналіз комплектування груп за нормативами та середні показники фактичного відвідування дошкільного навчального закладу  за результатами річних статистичних звітів, вказує на перевантаження облікового складу відносно нормативів, але середньорічне відвідування вихованців дошкільного закладу не критичне і не виходить за межі граничної наповнюваності груп.

 1. Організація освітнього процесу.

Кадрове забезпечення.

В дошкільному закладі проводиться відповідна робота, направлена на забезпечення перспективи та прогнозування потреб закладу у працівниках та оптимізації кадрового забезпечення.

Станом на 01.05.2020 року трудовий колектив налічує 62 працівників із них:

– педагогічний персонал –29 осіб;

– обслуговуючий персонал – 33 осіб.

Дошкільний заклад укомплектований педагогічним персоналом у відповідності штатного режиму на 87%.

Очолює ДНЗ Шрамчеко Олена Павлівна, яка має вищу спеціальну освіту.

У 2000р.  закінчила Глухівський державний педагогічний університет  ім. С. Ценського за спеціальністю «Дошкільне  виховання»  з  кваліфікацією

«Викладач дошкільної педагогіки та психології. Вихователь дошкільного закладу».  Стаж педагогічної роботи – 31р., на посаді завідуючої – 8 років.

Укомплектованість педагогічними кадрами.     

У ДНЗ працює 29 педагогів, з них: завідувач, 21 вихователь, 3 музичних керівника , вихователь-методист, практичний психолог, інструктор з фізкультури, 2 вчителі – логопеди. З повною  вищою педагогічною освітою – 27 педагогів.

Укомплектованість ДНЗ обслуговуючим персоналом. Відповідно до штатного розпису:

Сестра медична старша 2
Діловод 1
Бухгалтери 2
Заступник завідувача господарства 1
Помічники вихователя 13
Кухарі 3
Шеф – кухар 1
Комірник 1
Підсобний робітник
Машиніст з прання та ремонту спецодягу 2
Каштелян 1
Сторож 2
Прибиральник службових приміщень 1
Двірник 1
Слюсар – електромонтер 1
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель 1

 Працівники дошкільного закладу виконують обов’язки згідно посадових інструкцій.

 Атестація педагогічних працівників

На виконання Законів України «Про освіту» (ст. 50), «Про дошкільну освіту» (ст. 32), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010  № 930 та змін до Типового положення, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.11.2011  № 1473, наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135, з метою активізації творчої діяльності педагогічних працівників, здійснення комплексної оцінки рівня кваліфікації педагогічної майстерності і продуктивності діяльності працівників у дошкільному навчальному закладі щорічно проводиться значна робота з атестації педагогічних працівників, яка здійснюється у відповідності з перспективним планом атестації. Обладнаний інформаційний стенд «У нас атестація» забезпечує гласність і відкритість атестаційної компанії у закладі дошкільної освіти.

Адміністрація закладу дошкільної освіти приділяє належну увагу питанням фахового зростання, активізації творчої діяльності педагогів. Атестацію педагогічних працівників проводить атестаційна комісія дошкільного закладу, кількість, персональний склад якої, а також термін її повноважень, термін проведення атестації визначено і затверджено наказами.

Під час атестаційного циклу в закладі дошкільної освіти проводяться: відкриті заняття; виступи на методичних заходах, методичних об’єднаннях педагогів, що атестуються. Членами атестаційної комісії проводиться вивчення всіх аспектів роботи кожного педагогічного працівника шляхом організації та перегляду відкритих форм роботи (заняття, розваги, святкові ранки, інші форми роботи з дітьми), вивчення документації. Вихователем-методистом Гарбузовою Н.О. та членами атестаційної комісії щорічно здійснюється вивчення діяльності педагогів, що проходять атестацію з метою визначення комплексної оцінки рівня педагогічної майстерності.

Важливим аспектом такої комплексної оцінки є аналіз показників діяльності педагога за весь міжатестаційний період (за п’ять років). Планомірне аналізування діяльності кожного педагога протягом цього періоду дає можливість усім учасникам освітнього процесу уникнути зайвого напруження та хвилювань.

Протягом 2019 – 2020 навчальному році у закладі були створені умови, що повною мірою забезпечили відкритість, демократичність, можливість кожного педагога представити власний педагогічний досвід, фаховий рівень. До роботи атестаційної комісії дошкільного закладу не було зауважень, комісія працювала чітко та злагоджено.

Під час моніторингового дослідження роботи вихователів, відвідування різноманітних форм організації педагогічного пронесу, вивчення та аналізу документації, опитування батьків, вихованців свідчить, що педагоги активно працювали над підвищенням своєї фахової, педагогічної кваліфікації, прослідковувалась системність у роботі, присутня об’єктивна оцінка своєї роботи.

Результати атестації за 2019-2020 навчальний рік

№ з/п ПІБ педагога Посада Наслідки атестації
1. БорисоваЛюдмила Іванівна Вчитель-логопед Відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» з           7 квітня 2020 року.
2. КоваленкоНаталія Петрівна Вихователь Відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» з        17 березня 2020 року.
3. КолесникТетяна Євгенівна Вихователь Відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєному       11 тарифному розряду з 17 березня 2020 року.
4. КсенженкоНадія Дмитрівна Музичний керівник Відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєному         9 тарифному розряду з 17 березня 2020 року.
5. КуксенкоНаталія Григорівна Вихователь Відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» з 7 квітня            2020 року.
6. ПархоменкоНадія Володимирівна Вихователь Відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» з        17 березня 2020 року.
7. ТерещенкоІрина Олександрівна Вихователь Відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» з        17 березня 2020 року.
8. ТієчкоНаталія Василівна Вихователь Відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» з        17 березня 2020 року.

Аналіз показників проведення атестації педагогічних працівників свідчить, що якісний склад педагогічного колективу поступово змінюється на краще, оскільки зросла кількість педагогів, які підвищили свою кваліфікаційну категорію. Зниження кваліфікаційної категорії за наслідками атестації за даний період не було.

Результати моніторингу освітнього рівня педагогічних працівників закладу, рівня їх кваліфікації, стажу педагогічної діяльності, вікових категорій представлено у таблиці:

«Моніторинг рівня педагогічних працівників ЗДО «Маринка»

спеціалісти к-сть Повна вища освіта Неповна вища освіта кваліфікаційний рівень педагогічний стаж роботи
до 3-х років до 10 років до 20 років більше 20 років
Завідувач 1 1 «спеціаліст вищої категорії»Звання «вихователь-методист» 1
Вихователь-методист 1 1 «спеціаліст» 1
Вихователі: 20 17 3 2 5 4 9
Спеціаліст вищої категорії 5 5  1- Звання «вихователь-методист» 5
Звання «вихователь-методист» 1 1 1
СпеціалістІ категорії 6 6 2 2 2
СпеціалістІІ категорії 3 3 2 1
«Спеціаліст» 5 3 2 2 1 1 1
Вузькі спеціалісти: 7 4 3 1 1 5
Музичний керівник 3 3 «9 тарифний розряд» 3
Інструктор з фізичної культури 1 1 «спеціаліст першої категорії» 1
Практичний психолог 1 1 «спеціаліст другої категорії» 1
Вчителі логопеди 2 2 «спеціаліст вищої категорії» 2
Всього: 29 23 6 2 7 5 15

 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Усі педагоги закладу дошкільної освіти займаються самоосвітою. Звіти вихователів про проходження курсової перепідготовки заслуховуються на педагогічних годинах. Так за 2019-2020 н. роки курси підвищення кваліфікації пройшли 3  педагогічних працівники: музичний керівник Ксенженко Н.Д., вихователі Коваленко Н.П., Колесник Т.Є.

Педагогічні працівники, які виявили бажання підвищити встановлену їм кваліфікаційну категорію, раніше встановленого планом терміну, відсутні.

Дієвою була робота Школи молодого педагога «Паросток». З молодими спеціалістами  проводилась робота по ознайомленню з нормативно-правовими документами, діючими чинними освітніми програмами у системі дошкільного виховання та дошкільної освіти, консультації, обмін думками, перегляд документації педагогів.

Протягом 2019 – 2020 навчального року організовувалась допомога молодим спеціалістам Онищенко А.С., Авраменко Є.С., Гуржій О.В. з питань освітньо-виховної роботи з дітьми, в зв’язку з чим удосконалились їх теоретичні знання та практичні вміння.

Проведені вихователем-методистом Гарбузовою Н.О. на засіданнях Школи молодого педагога «Паросток» цікаві форми навчання для молодих спеціалістів дали позитивні результати, про що свідчать записи в щоденниках самоосвіти та підвищення професійного рівня педагогів. Для активізації роботи з підвищення кваліфікації молодих спеціалістів за кожним молодим педагогом було закріплено наставника, складено план роботи. Вихователь-методист Гарбузова Н.О. надавала методичну допомогу молодим педагогам щодо організації освітнього процесу.

Колективні перегляди занять допомагали підвищувати професійний рівень молодих спеціалістів. Цікаво проходили взаємовідвідування різних форм роботи з дітьми вихователями-наставниками та молодими спеціалістами.

Під час перевірки організації різних форм роботи з дітьми, бесід можна зробити висновок, що молоді спеціалісти цікаво, змістовно проводили організацію освітнього процесу, діти оволоділи програмовими завданнями, мова чітка, виразна, уміють виражати свою думку, слухати і запам’ятовувати. Чітка, послідовна і водночас гнучка система роботи з молодими педагогами дала змогу успішно розв’язувати завдання підвищення якості педагогічного процесу, сприяла зростанню фахової майстерності.

Педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні об’єднання, школу передового педагогічного досвіду, майстер-класи, будуючи свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників,  щодо вдосконалення освітньої роботи,  заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну роботу педагогів.

Заохочення працівників ЗДО

Одним із стимулів щодо покращення якості роботи колективу дошкільного закладу є матеріальні та моральні заохочення працівників. У відповідності до ст. 57 Закону України «Про освіту» за досягнення у професійній діяльності та з нагоди свят, на оздоровлення персоналу,  надається щорічна матеріальна допомога. Преміювання працівників реалізовувалося з бюджетного фонду економії заробітної плати дошкільного закладу.

З нагоди професійного свята – Дня працівників освіти за самовіддану працю, турботу і знання, невтомний творчий пошук і педагогічну мудрість грамотою дошкільного навчального закладу були нагороджені вихователі Коваленко Н.П., Колесник Т.Є., Корнілова О.В., Сєдих К.О., Черкашина В.В., вчителі-логопеди Борисова Л.І., Пересадько Г.І., музичний керівник Потапова О.В..

З нагоди святкування Міжнародного жіночого дня 8-го Березня за відповідальність, активну життєву позицію, яка несе у світ злагоду, добро і любов грамотою дошкільного навчального закладу були нагороджені вихователі Авраменко Є.С., Ілляшенко В.О., Кружилова Л.М., Куксенко Н.Г., Лаврик Л.П., Макущенко А.М., Пунько В.І., Пятаченко Н.В., Тієчко Н.В..

 Управлінська діяльність

За звітний період колектив закладу працював творчо і відповідально.

Під час педагогічних нарад розглядались такі питання:

 1. Зміст діяльності та завдання педагогічного колективу на 2019 – 2020 навчальний рік.
 2. Трудове виховання дітей як педагогічна проблема сучасного закладу дошкільної освіти.
 3. STREAM-освіта як інноваційний підхід до розвитку базових компетенцій дітей дошкільного віку.
 4. Підсумки освітньої роботи за 2019 – 2020 навчальний рік. Підготовка до оздоровчого періоду».

За результатами тематичного вивчення було виявлено, що цим питанням приділялась належна увага, використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи, консультації  з вивченням актуальних проблем. Проведення відкритих заходів стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються; пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприйняттю збільшення самооцінки.

Важливим стимулом активізації діяльності педагогів стали колективні перегляди:

Теми
освітніх заходів
Прізвище
педагога
1. Музичне свято «Барви рідної землі». Музичний керівникКсенженко Н.Д.
2. Інтегроване заняття з мовленнєвого розвитку та екологічного виховання «Подорож до лісової галявини» ВиховательПархоменко Н.В.
3. Інтегроване заняття з мовленнєвого розвитку та  з використанням методики«Лялька як персона»

«Щоб добре жити, треба з усіма дружити».

ВиховательКоваленко Н.П.
4. Інтегроване заняття (ознайомлення з соціумом + мовленнєвий розвиток + художньо-естетичний розвиток + народознавство) «Українські національні страви. Вареники». ВиховательКуксенко Н.Г.
5. Підгрупове заняття (формування лексико-граматичних категорій та фонетико-фонематичної системи мовлення) «Весело граємо – мовлення розвиваємо». Вчитель-логопедБорисова Л.І.
6. Інтегроване заняття з мовленнєвого, художньо-естетичного розвитку та національно-патріотичного виховання «Лялька-мотанка – народна берегиня». ВиховательТерещенко І.О.

Педагогічна робота з кадрами нашого закладу дошкільної освіти побудована на принципах доступності, рівності умов для кожного  працівника, безперервності їх професійного вдосконалення. Така структура роботи сприяла більш активної реалізації поставлених завдань для підвищення рівня професійної майстерності кожного педагога. З метою забезпечення умов для успішного вдосконалення й окреслення змісту професійної діяльності педагогів проводилась методична робота шляхом  створення атмосфери творчості, психологічної перебудови стосунків у педагогічному колективі; вдосконалення сучасних форм  взаємодії дитячого садка і сім’ї.

Організація методичної роботи

Методична робота з педагогічними кадрами у 2019-2020 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

Організація методичної роботи в ЗДО здійснювалась відповідно до наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 20.08.2019           № 518 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами закладів дошкільної освіти міста в 2019 – 2020 навчальному році», Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (наказ МОН України від 16.04.2018 № 372), керуючись Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням «Про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, новим Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 № 1/9-419 «Про організацію діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019-2020 навчальному році»

Протягом  2019 – 2020 навчального року заклад дошкільної освіти приймав активну участь в міських, обласних заходах, з метою розповсюдження досвіду роботи, пошуку нових технологій,  форм і методів роботи.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, з метою усунення недоліків і підвищення ефективності роботи, методична робота в закладі була спрямована у відповідності до пріоритетних напрямків роботи закладу:

– продовження роботи по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для збереження та зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей шляхом використання здоров’язбережувальних технологій;

– впровадження економічної та соціальної освіти дошкільників, необхідної для формування успішної соціалізації дитини;

– удосконалення роботи з трудового виховання як ефективного засобу формування предметно-практичної компетенції дошкільників, прищеплення позитивного ціннісного ставлення до праці як до форми буття і способу самореалізації дитини;

– детальне вивчення основних концептуальних положень STREAM-освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку.

На базі методичного кабінету постійно розгортались різні форми інтерактивної взаємодії дорослих суб’єктів освітнього процесу, крім педагогічних рад, педагогічних годин, консультацій, проводились майстер-класи із залученням кращих педагогів, заняття з елементами тренінгу, мозкові штурми, рольові й ділові ігри, засідання за круглим столом, семінари, семінари-практикуми.

Протягом 2019 – 2020 навчального року вихователем-методистом Гарбузовою Н.О. було проведено проблемний семінар «Трудове виховання дошкільників. Ознайомлення дітей з професіями засобами сюжетно-рольової гри», семінар-практикум «Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами конструктора LEGO», практичним психологом Лубенець Г.М. проведено семінар-практикум «Взаємодія педагога з гіперактивними та агресивними дітьми», проблемний семінар «Психологічне благополуччя дитини як критерій якості освіти».

Заслуговують на увагу круглий стіл «Нові можливості застосування «Ляльки як персони»» в освітньому процесі вихователя Коваленко Н.П., майстер-клас «Пташки з природних матеріалів» вихователя Куксенко Н.Г., майстер-клас «Таємниці солоного тіста» вихователя Колесник Т.Є., заняття з елементами тренінгу «Розвиваємо навички стресостійкої поведінки».

Робота творчої групи була направлена на вивчення положень STREAM-освіти дошкільників як інноваційного підходу до розвитку базових компетенцій дітей дошкільного віку.

Творчою групою зібраний матеріал, підібрано рекомендації щодо організації і проведення пошуково-дослідницької діяльності відповідно до розробленої системи роботи з елементарного експериментування.

Заслуговує на увагу інтеграція різних видів діяльності дітей при плануванні освітнього процесу, врахування педагогами потреби дошкільників у реалізації своїх здібностей у процесі ігрової, дослідницько-експериментальної, мовленнєвої, логіко-математичної, будівельно-конструктивної, художньо-продуктивної діяльності. Систематичне планування вихователями з дітьми пошуково-дослідницької, художньо-творчої, комунікативної діяльності, логіко-математичних, будівельно-конструкторських, театралізованих ігор,  спрямоване на задоволення пізнавальних та ігрових уподобань кожної дитини, опанування навичок практичної діяльності, культури поведінки.

Вдумливо та творчо педагоги підходять до вибору методів і прийомів, які дозволяють забезпечити мотивацію дітей щодо впровадження STREAM-освіти в освітньому процесі, використовуючи бесіди, дискусії, ігрові методи і прийоми, наочні демонстраційні та роздаткові матеріали: схеми, малюнки, методи схвалення та похвали, стимулювання, інколи проблемне спілкування (використання вправ розвивального характеру, знаходження самостійних шляхів вирішення проблеми), методи долання перешкод.

Проте науково-методичне забезпечення для реалізації STREAM-освіти дошкільників у закладі дошкільної освіти потребує поповнення. Залишається гострою проблема недостатнього матеріального забезпечення для впровадження сучасної інноваційної LEGO-технології в освітній процес.

Шляхом   самоосвіти  вихователі опрацьовували питання по створенню розвивального життєвого простору дошкільників, готовності дитини до шкільного життя,  управління розвитком дітей в освітньому процесі, фізичного виховання, основ безпеки життєдіяльності дитини.

Педагогічний колектив відповідально відноситься до реалізації освітніх завдань трудового виховання. У групах створені належні умови для організації трудової діяльності, створене предметно-розвивальне середовище для проведення різних видів праці. У кожній групі створені осередки практичної діяльності, в які входять пошуково-дослідницька та господарчо-побутова лабораторії.

У закладі проводиться систематична робота з дітьми всіх вікових груп з трудового виховання дітей. При організації праці дітей у природі вихователями розв’язуються завдання екологічного виховання. У плануванні простежується подача знань про взаємозв’язки і залежності в природі, розуміння її цінності для людини, активізація діяльності дітей на покращення природного середовища, організація пошуково-дослід­ницької роботи.

Усі  педагоги  закладу –  активні учасники внутрішньої методичної роботи.  Кількісний  і  якісний аналіз оцінювання методичних заходів,  проведених упродовж навчального  року,  показав, що  вони  мали науково- методичний  і  пізнавальний  характер,  сприяли підвищенню професійної компетентності,  поліпшенню якості володіння різноманітними  методами  роботи. Наші педагоги поглиблено працюють над  обраними   напрямками,  підвищуючи свій професійний рівень.

№ з/п ПІБ педагога Обраний напрямок  роботинад методичною темою
1. Авраменко Євгенія Сергіївна «Дидактична гра – основна форма освітнього процесу з дітьми раннього віку»
2. БорисоваЛариса Василівна «Впровадження прийомів мнемотехніки у корекційно-розвивальній роботі з дітьми з порушенням мовлення»
3. БорисоваЛюдмила Іванівна «Використання інноваційних технологій у корекційно-розвивальній роботі з дітьми дошкільного віку: біоенергопластика, кінезіологія, Су-Джок терапія».
4. ГарбузоваНаталія Олексіївна «Театралізована діяльність як засіб всебічного розвитку особистості дитини дошкільного віку»
5. ДоценкоРаїса Андріївна «Вплив пальчикової гімнастики на всебічний розвиток дітей дошкільного віку»
6. ІлляшенкоВікторія Олексіївна «Дидактична гра – основа освітнього процесу з дітьми раннього віку»
7. ІсаєваМарина Анатоліївна «Використання технології Карла Орфа на музичних заняттях в закладі дошкільної освіти»
8. КоваленкоНаталія Петрівна «Використання дидактичних ігор у вихованні дітей дошкільного віку з елементами методики «Лялька як персона»»
9. КолесникТетяна Євгенівна «Використання коректурних таблиць у роботі з дітьми дошкільного віку»
10. КорніловаОлена Володимирівна «Сучасні підходи до розвитку мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку в групі компенсуючого типу»
11. КружиловаЛюбов Миколаївна «Дошкільне навчання дітей англійської мови»
12. КрючковаОльга Григорівна «Скеледром у закладі дошкільної освіти»
13. КсенженкоНадія Дмитрівна «Патріотичне виховання дітей засобами українського фольклору»
14. КуксенкоНаталія Григорівна «Сучасні підходи до народознавства як засобу національно-патріотичного виховання дошкільників»
15. ЛаврикЛариса Павлівна «Гендерне виховання дітей дошкільного віку»
16. ЛубенецьГанна Михайлівна «Соціалізація та розвиток комунікативних навичок дошкільників»
17. МакущенкоАлла Миколаївна «Виховання казкою за Л.Б. Фесюковою»
18. ОнищенкоАнна Сергіївна «Ігри з крупами як один із елементів методики Марії Монтессорі»
19. ПархоменкоНадія Володимирівна «Формування екологічної культури у дітей дошкільного віку за допомогою психолого-екологічних тренінгів»
20. ПересадькоГанна Іванівна «Розвиток просодичних компонентів мовлення в дошкільників»
21. ПотаповаОльга Вікторівна «Використання музичних інструментів за методикою Карла Орфа»
22. ПунькоВалентина Іванівна «Дихальна гімнастика за методикою                   Б.С. Толкачова»
23. ПятаченкоНіна Василівна «Охорона життя та здоров’я дітей»
24. СєдихКсенія Олександрівна «Виховання казкою за методикою Л.Б. Фесюкової»
25. ТерещенкоІрина Олександрівна «Музейна педагогіка в освітньому процесі закладу дошкільної освіти»
26. ТієчкоНаталія Василівна «Активізація пізнавальної діяльності дошкільників у процесі ознайомлення з природою»
27. ЧеркашинаВікторія Василівна «Розвиток сенсорних здібностей дітей раннього віку через дидактичну гру»
28. ЧухноТетяна Василівна «Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку засобами мовленнєво-ігрової діяльності»
29. ШрамченкоОлена Павлівна «Народознавство як одна із форм роботи сім’ї та закладу дошкільної освіти»

 

Методичним кабінетом для педагогів організовано поглиблене вивчення  теоретичних знань,  шляхом ознайомлення їх з новинками педагогічної та психологічної літератури, досвідом колег. У своїй діяльності вихователі використовують науково-методичну, педагогічну літературу, рекомендовану МОН України, а також періодичні видання: журнали «Дошкільне виховання», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління дошкільним закладом», «Медична сестра дошкільного закладу», «Психолог дошкільного закладу», «музичний керівник дошкільного закладу», «Вчитель-логопед».

Значну увагу протягом 2019 – 2020 навчального року колектив закладу дошкільної освіти приділив формуванню здоров’язбережувальної компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Значна увага  приділялася питанню формування у дітей та дорослих стабільної мотивації до здорового способу життя:

Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчались будувати стратегію розв’язання конфліктів, допомогати дитині уникати конфліктних ситуацій.

З метою виявлення та підтримки ініціативних творчих педагогів, підвищення їх професійної компетенції та творчості, популяризації педагогічних ідей у співпраці з батьками вихованців, були організовані та проведені конкурси:

– конкурс поробок з природного матеріалу «Подарунки від природи»;

– конкурс «Подаруй нове життя старим речам»;

– конкурс на краще оформлення групового приміщення «Зимовий вернісаж»;

– конкурс «Новорічна ялинка» (номінації «Солодка ялинка», «Зіркова ялинка», «Символічна ялинка», «Казкова ялинка»);

– виставка робіт до свята весни, мами та усіх жінок «Квітуча весна»;

– огляд-конкурс «Город на підвіконні»;

– онлайн-конкурс поробок «Великодні дива»;

– огляд-конкурс на краще облаштування дитячих майданчиків до оздоровчого періоду.

Такі інноваційні форми роботи  сприяли підвищенню педагогічної компетентності батьків, допомогли позитивно впливати на якість виховання і розвитку дошкільнят, дали можливість педагогам самовдосконалюватися у фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчались будувати стратегію розв’язання конфліктів та уникати конфліктних ситуацій.

Організація інноваційної діяльності ЗДО

На виконання Закону України «Про інноваційну діяльність» та Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності весь педагогічний колектив впроваджує інноваційні технології, які забезпечують особистісно-орієнтований підхід до дітей дошкільного віку:

 • технології інтерактивного навчання;
 • технології проектів;

ігрові технології;

 • інформаційні технології.

За останні роки вихователями закладу впроваджено елементи інноваційних технологій, на розв’язання задач з розвитку мотивації до навчання. При їх впровадженні змінилася діяльність дітей, а саме: діти стали активнішими, підсилилась пізнавальна самостійність, підвищився  рівень пізнавального інтересу.

Під час проведення різних форм роботи педагоги використовують презентації та відеоролики, а саме:  для занять, педагогічних рад, семінарів, на батьківських зборах, святах та розвагах. Дана робота нам дала змогу взаємодіяти та передавати інформаційний матеріал швидше; підвищувати ефективність сприйняття матеріалу за рахунок більшої кількості ілюстрованих матеріалів; підвищити динаміку занять, що сприяє ефективному засвоєнню матеріалу.

Друкації педагогів у періодичній пресі

Впродовж 2019 – 2020 навчального року педагоги закладу дошкільної освіти ділилися своїм досвідом роботи у періодичній пресі:

 1. Багатофункціональний логопедичний посібник вчителя-логопеда Борисової Людмили Іванівни «Будиночок-мовничок» у науково-методичному журналі «Логопед», № 9 (105), вересень 2019 року.
 2. Конспекти занять вчителя-логопеда Борисової Людмили Іванівни «Частини тіла знати, правильно називати» (формування лексико-граматичних категорій та розвитку зв’язного мовлення), «У світі кольорів» (формування лексико-граматичних категорій та фонетико-фонематичної системи мовлення), «Подорож Україною» (бінарне логопедичне заняття) у науково-методичному журналі «Логопед», № 10 (106), жовтень 2019 року.
 3. Стаття завідувача Шрамченко Олени Павлівни «Народознавчий компонент у програмі виховання дітей дошкільного віку» в матеріалах I Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи», 29-30 жовтня 2019 року.
 4. Стаття вихователя Макущенко Алли Миколаївни «Екологічна казка як метод формування екологічної культури дошкільників» в матеріалах I Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи», 29-30 жовтня 2019 року.
 5. Стаття вчителя-логопеда Борисової Людмили Іванівни «Кінезіологія як засіб корекційно-розвивальної роботи з дітьми із порушенням мовлення» в матеріалах логопедичного фестивалю ЛОГОФЕСТ – 2020, травень 2020 рік.

Організація життєдіяльності дітей

Усі працівники закладу створюють достатні умови для організації життєдіяльності дітей раннього та дошкільного віку. Для забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей педагоги ЗДО проводили фізкультурно-оздоровчу роботу, забезпечують достатню  рухову активність дітей у повсякденному житті та під час занять з фізичної культури. Організовуючи, педагоги враховують стан здоров’я кожного вихованця, забезпечуючи диференційований та індивідуальний підхід.

Фікультурно-оздоровча робота спрямована на використання  вихователями таких форм: ранкова гімнастика та гімнастика після денного сну, фізкультурні хвилинки, паузи, загартовуючі процедури. Ранкова гімнастика проводиться щоденно відповідно до режиму дня (при сприятливих погодних умовах – на вулиці, у холодну пору – у групових приміщеннях). Після денного сну проводиться гімнастика пробудження, вправи для профілактики плоскостопості. В оздоровчий період проводиться загартування водою, повітрям, сонцем; педагоги застосовують ходіння дітьми босоніж по траві, вологому піску. Велику увагу ми приділяємо формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей.

Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Постійний моніторинг стану здоров’я вихованців закладу, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів – підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричних вимірювань ведеться листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Робота під час  карантину

На період карантину у зв’язку з пандемією COVID – 19 педагоги закладу продовжили освітню діяльність з дітьми дистанційному режимі, використовуючи соціальні мережі viber, facebook, відеохостинг youtube, платформу zoom.

Для ефективного та якісного забезпечення освітнього процесу ЗДО в умовах дистанційної роботи, педагоги мали технічні можливості для організації дистанційного навчання, вдосконалювали свої навички у володінні інформаційно-комп’ютерними технологіями, постійно підвищувати свій професійний рівень, вихователі мотивували батьків підтримувати постійний зворотній зв’язок з ними.

Педагоги працювали з дітьми за участі батьків по перспективному плану, надавали рекомендації по проведенню занять, організації спостережень, ігрової, трудової діяльності, проводили консультативно-просвітницьку роботу, надавали різноманітні поради, рекомендації, консультації.

Крім того педагогічні працівники опрацьовували фахову методичну літературу, переглядали та прослухували вебінари, брали участь у онлайн-конференціях, виготовляли дидактичний матеріал для освітньої роботи з дітьми.

Заслуговує на увагу проведення онлайн-занять вихователем групи середнього дошкільного віку «Дзвоники» Коваленко Н.П., вчителем-логопедом   Борисовою Л.І..

Тому діти продовжили засвоювати програмовий зміст відповідно до лексичних тем. Батьки активно долучилися до дистанційного навчання, підтримували постійний зворотній зв’язок з педагогами.

Варто відмітити, що в період карантину вихователь групи компенсуючого типу «Веселка» Борисова Лариса Василівна опублікувала на сайті vseosvita.ua методичну розробку: мнемо вірш «Хлібина». Розучування вірша за допомогою мнемотехніки» (веб-адреса публікації: https://vseosvita.ua/library/mnemovirs-hlibina-rozucuvanna-virsa-za-dopomogou-mnemotehniki-281133.html).

Предметно – розвивальне середовище

Предметно-розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати як таке, що відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологічний комфорт, трансформація простору.

Оснащення освітнього процесу здійснювалось відповідно до Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, затвердженого наказом МОН України від 19.12.2017 № 1633.

У всіх групах дошкільного віку створені належні умови для проведення повноцінного освітнього процесу та реалізації STREAM-освіти дошкільників. Оптимально організоване предметно-ігрове середовище має розвивальний вплив, спонукає дитину до активної пізнавальної діяльності, позитивно впливає на її емоційну сферу, мобілізує процеси мислення. Предметно-ігрове середовище відповідає вікові дітей, динамічне, варіативне, різноманітне, не обмежує діяльності дітей. У всіх групах дошкільного віку діють центри ігрової діяльності з різними видами ігор, пізнавальної, практичної діяльності, трудового виховання, конструювання, а також центри художньо-творчої діяльності.

Предметно-ігрове середовище організовано так, щоб кожна дитина мала можливість займатись улюбленою справою, а розміщення матеріалу дозволяє дітям об’єднуватися в підгрупи за інтересами, надає можливість для експериментів, конструювання, театралізованої діяльності. Дошкільнята мають можливість реалізувати свої знання про оточуючий світ у різноманітних іграх, які підібрані педагогами на стимулювання творчої та пізнавальної активності дітей.

Успішна організація і проведення ігрової діяльності забезпечена раціональним розташуванням предметно-розвивального середовища у групах для стимулювання пізнавальної, творчої, фізичної активності дітей.

У групах створені умови для розвитку ігрової діяльності: в достатній кількості ігрового матеріалу для розгортання творчих, сюжетно-рольових, театралізованих, рухливих, конструктивно-будівельних, дидактичних, настільних та інших видів ігор.

Ігровий матеріал відповідає віковим особливостям дітей. Діти мають можливість доступу до різноманітного ігрового матеріалу. Упродовж дня чергуються різні види дитячих ігор.

Організація харчування дітей .

Здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227. Рішенням Сумської міської ради від 21.12.2017 №2898-МР вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2019 році становила 18 грн. для дітей раннього віку, а для дітей дошкільного віку 22грн. У змінах до рішення Сумської міської ради від 18.12.2019 №6115-МР з 02.01.2020 вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі встановлено 21 грн. для дітей раннього віку, і 25 грн. для дітей садового віку. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60 %  від вартості харчування за день.

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні та протягом  року проводилося соціальне опитування сімей. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо прав користування пільгами. Для категорії цих дітей організовано 50% оплата за харчування. Звільнені від оплати батьки дітей, які мають відносні пільги та підтверджуючи документи.

Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно, відповідно до заявок на продукти харчування із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі. Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання продуктів, дотримання технології приготування їжі.  Сестрами медичними старшими Любчич О.І., Шабановою Т.В., відповідно з вимогами, знімаються проби з готових страв. Кухарями своєчасно відбиралися добові проби. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

    Сформованість культурно-гігієнічних навичок дітей під час організації харчування.  З дітьми раннього та молодшого дошкільного віку педагоги використовують ігрові прийоми, сюрпризні моменти, власний приклад, художнє слово. Діти  знають основні вимоги до режиму та гігієни харчування, виконують правила культурної поведінки за столом, використовують доцільні способи споживання різних продуктів харчування. Старші дошкільнята самостійно накривають на стіл, прибирають посуд після їжі.

У дошкільних групах є куточки чергових.

Робота харчоблоку.

Харчоблок має необхідне приміщення, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані.

Столовим та кухонним посудом харчоблок забезпечений в достатній кількості.  Проточною гарячою та холодною водою – забеспечений.

Вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму виконувались.

Усі продукти харчування та продовольчу сировину отримували при наявності документів (сертифікати якості), що підтверджують їх безпечність та якість.

З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню, яке погоджується і затверджується Держпродспоживслужбою в Сумській області, розроблена картотека страв.

Дотримання норм харчування в ДНЗ:

Назва продуктів За 7 місяців 2019-2020 року
1. М’ясо і м’ясопродукти 51 %
2. Молоко, кисломолочні продукти 52 %
3. Сир кисломолочний 39 %
4. Сметана 76 %
5. Яйце 82 %
6. Риба 56 %
7. Фрукти сухі 89 %
8. Картопля 70 %
9. Овочі 64 %
10. Фрукти 2%
11. Соки 9%
12. Масло вершкове 57%
13. Олія 100
Середній % виконання норм 58 %

Теоретична калорійність їжі

  норма 7 міс.2019-2020
Білки 68.1 53.7
Жири 71.7 49.6
Вуглеводи 299.2 232.6
Калорії 1874.8 1368.6

 

                               Контроль за організацією харчування.

Постійний контроль за якістю продуктів харчування та готових страв, технологією приготування їжі, умовами її зберігання і дотримання термінів реалізації, виконання норм харчування здійснюється адміністрацією закладу.  За результатами контролю видаються відповідні акти, накази. Питання організації харчування обговорюються на нарадах при керівнику, батьківських зборах.

                                               Медичне обслуговування.

         Медичний кабінет для роботи майже укомплектований всім необхідним. Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги.

Здійснення медичного супроводу дітей, надання їм у разі потреби невідкладної медичної допомоги відбувається відповідно до нормативно-правових документів. Сестри медичні старші закладу здійснюють профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

Санітарно-просвітницька робота з дітьми та їх  батьками, а також  персоналом здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу. Профілактичні щеплення здійснюються відповідно до наказу МОЗ України № 595 від 16.09.2011 «Про порядок профілактичних щеплень в Україні». Антропометричні вимірювання проводяться 1 раз у півроку, результати заносяться у журнал антропометрії. Під час літнього оздоровчого періоду антропометрію кожній дитині проводимо щомісяця. На основі отриманих даних здійснювалось маркування дитячих меблів та складалися два рази на рік карти розсаджування дітей, які затверджувалися завідувачем.

Медична служба ДНЗ ретельно відслідковує та аналізує фізичні показники розвитку дітей з метою планування подальшої профілактичної роботи.

Медичними працівниками та адміністрацією закладу здійснюється постійний контроль за дотриманням  режиму  в  групах, їх санітарним станом.

Адміністрація закладу та медичний персонал здійснювали контроль за станом захворюваності дітей. Порівняльний результат захворюваності за 3 роки:

Захворюваність 2018 2019 2020
Захворюваність ендокринної системи 3 1 1
Захворюваність органів крові 3 2 1
Захворюваність нервової системи 1 4 2
Захворюваність органів зору 12 10 8
Захворюваність органів дихання із них: 22 9 7
пневмонії 6 2 1
абструктивний бронхіт 11 6 3
аденоїди 4 1 3
Захворюваність органів шлунко-кишкового тракту із них: 7 2
пупкова кіла 9 2 1
Захворюваність органів сечостатевої системи 3 1 1
Захворюваність органів кістково-м’язової системи, із них сколіоз 21 8 5
Захворюваність шкіри 3 2 5
Вроджені аномалії 3 3
Захворюваність серцево-судинної системи 2 2 2

Аналізуючи дані таблиці, можна сказати, що захворюваність ендокринної системи, органів крові, органів серцево-судинної системи порівняно з попереднім роком у деяких випадках зменшилась, в деяких є сталими.

                   Аналіз стану здоров’я дітей :

2017-2018 2018-2019 2019-2020
І група 202 238 249
II група 110 77 72
III група 6 4 2

 


Розподіл дітей на фізкультурні групи:

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Основна 312 315 324
Підготовча  5 3
Спеціальна 1 1
Звільнено 1

На виробничих нарадах з персоналом обговорювались питання санітарно-просвітницької роботи. Вихователі у батьківських куточках розміщували інформацію для батьків.

        Для зниження захворюваності всим колективом велась кропітка робота, зокрема це:

 • організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками щодо профілактики захворювань;
 • систематичне щеплення дітей;
 • ​дотримання вимог санітарії;
 • ​здійснення загартування вихованців;
 • ​організація фізичного виховання;
 • ​чітке дотримання режиму дня;
 • ​взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

       Проходження медичного огляду працівниками ДНЗ здійснюється відповідно до чинного законодавства згідно наказу МОЗ України. Сестри медичні старші  слідкують за  дотриманням працівниками закладу графіка проходження медичних оглядів що складає 2 рази на рік.

           Матеріально-технічна та навчально-методична база

Забезпечення музичної, спортивної зали та групових приміщень обладнанням відповідно до Типового переліку.

Заклад функціонує у типовому  приміщенні, у ньому є музична та спортивна  зали  . У сприятливі погодні умови фізкультурні заняття проводяться на спортивному майданчику.

Групові приміщення, спальні кімнати, буфети підтримується у належному санітарно-гігієнічному стані, обладнані відповідними меблями, технічними засобами навчання, роздатковим, дидактичним матеріалом. У всіх групах створені відповідні умови для проведення всих режимних моментів відповідно до вимог. Ігрові осередки навчальним та ігровим матеріалом обладнані в достатній кількості.

Загальний стан території та майданчиків. 

На території закладу функціонує 13  ігрових майданчиків  з тіньовими навісами. Завдяки такому розподілу – територія нашого садочка доглянута та використовується стовідсотково. Також функціонує 2 спортивних майданчика. Оснащення цих територій  відповідає санітарно-гігієнічним, педагогічним та естетичним нормам, травмобезпечні для дітей. На ігрових майданчиках є пісочниці, столи, лави, драбини для лазіння, ігрові комплекси.

Обладнання та оформлення спортивного майданчика забезпечують умови для проведення з дітьми ранкової гімнастики, фізкультурних занять, організації рухливих ігор, спортивних свят. На майданчику встановлено конструкції для лазіння, вкопані шини, дуги, колода для ходьби, лави.

Територія закладу добре озеленена. По периметру закладу висаджені декоративні дерева, розбито квітники. Є куточок лісу, саду, лікарських рослин де вихователі організовують спостереження. На території закладу виділено  місце для висадки і догляду за городніми культурами.

Господарська зона знаходиться окремо від ігрової зони, до неї облаштовано окремий в’їзд.  Сміттєзбірник з баком розташований ізольовано. Сміття  вивозиться регулярно.

Естетичне оформлення приміщень та упорядкованість надвірних споруд, території відповідають санітарним нормам. Щороку проводиться косметичний ремонт приміщень та надвірних споруд. Приміщення групових кімнат мають належний естетичний вигляд. Облік майна ведеться систематично, списання проводиться відповідно до чинного законодавства. Матеріально-технічне забезпечення закладу на достатньому рівні.

Організація роботи з батьками.

У закладі проводяться загальні батьківські збори (двічі на рік) та групові батьківські збори (тричі на рік), протоколи зборів ведуться. Педагоги закладу знайомлять батьків з проблемами вікового періоду і психологічного розвитку дітей кожного вікового періоду та шляхами педагогічного впливу на реалізацію цих питань. З метою підвищення  рівня педагогічної компетентності батьків у закладі проводяться виставки, консультації, анкетування й опитування батьків, ознайомлення з педагогічними виданнями. У батьківських куточках вихователі розміщують інформацію  з порадами щодо розвитку, навчання та виховання дітей відповідно до завдань, над якими працюють педагоги у навчальному році.

Дотримання вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці працівників та вихованців.

Для забезпечення цих вимог у ДНЗ створені необхідні умови, а саме: постійно проводилась інструктивно – роз’яснювальна робота з персоналом. Кожен працівник під особистий підпис  ознайомлюється з інструкцією щодо дотримання норм та вимог техніки безпеки, посадових обов’язків. Адміністрація ДНЗ проводила роботу із забезпечення в  ДНЗ норм охорони праці, протипожежної безпеки.

Перед проведенням заходів (свят, конкурсів) видаються відповідні накази по закладу. У ДНЗ є вогнегасники які систематично перевіряються, протипожежний інвентар, плани евакуації на випадок пожежі.

Відповідна робота проводиться з дітьми у доступній для них формі. Щороку у ДНЗ проводиться тиждень безпеки життєдіяльності. Випадків травмувань працівників під час  життєдіяльності в ДНЗ не зафіксовано.  1 дитина молодшого віку отримала травму під час прогулянки.     

                                          Суспільний рейтинг ДНЗ

За  останній рік скарг на роботу колективу ДНЗ не надходило.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ.

Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матерільно-технічна база постійно удосконалюється і модернізується. З бюджету Сумської  міської ради у 2019-2020 н.році надійшли кошти які були використані на придбання і оплату послуг:

 • придбано миючі та дезінфікуючі засоби, дезінфікуючі килимки;
 • канцелярське приладдя, папір ксероксний;
 • будівельні матеріали( шпалери, плитка керамічна, клей для плитки, шпакльовка, ґрунтовка, фарба, декоративний багет, пісок, цемент, дверне полотно, дверна коробка, лиштва, замки, петлі, піна монтажна);
 • посуд столовий ( тарілки глибокі – 60шт, тарілки мілкі – 60шт, чашка – 100шт, ложка – 25шт, виделка – 25шт);
 • посуд кухонний (відра, швабри, щітки для прибирання, тару для зберігання овочів, хлібобулочних виробів, печива, масла вершкового, олії, повидла, дрібний кухонний інвентар);
 • світодіодні лампочки, світильники;
 • виконано пункти припису ДСНС ( встановлено протипожежний люк на горище, придбано 6 вогнегасників, замінено 4 пожежних рукава, придбано шафи для кран комплектів – 2шт);
 • придбано меблі на пральню;
 • придбано нове обладнання на пральню ( корзини для збирання брудної білизни, рушників, полотенець, спец одягу, інвентар для прибирання приміщення пральні – відра, щітки, швабри);
 • проведені ландшафтні роботи з устаткування клумб, висаджено кущі троянд – 15шт, садженні ялинки – 20шт;
 • проведено заходи, щодо підготовки дитячого закладу до навчального року (повірка і технічне обслуговування вагів, гир, манометрів, вогнегасників, кран комплектів, пожежних рукавів, системи вентиляції, клапана на варочному котлі, електрообладнання), гідравлічні випробування системи опалення, вимірювання контуру заземлення, проведено ряд лабораторних досліджень ( освітлення, температура, волога, дослідження води, піску), камерне зневаження речей, технічне обслуговування сайту дошкільного закладу, придбання електронних ключів, обслуговування програми Medok);
 • щомісячно оплачуються послуги ( радіо – телефонного зв’язку, інтернет, чистка жиро утримувача, обслуговування електроустановок, бухгалтерська програма 1С, дератизація і дезінсекція приміщень, вивіз і утилізація сміття);
 • придбано медикаменти;
 • проведено навчання відповідальних осіб ( охорона праці, цивільний захист, пожежна безпека правила теплового господарства);

Завершено капітальний ремонт пральні – 280000,00грн.

Завдяки благодійній допомозі батьків  було придбано:

-​ придбано меблі ( шафи для посібників, полички) група «Калинка», «Бджоли»:

– проведено ремонт стелі в групі «Дзвоники»  з встановленням світодіодних світильників;

– придбано штори в групові приміщення «Волошка», «Капітошки», «Метелики»;

– придбано килимове покриття в групу   «Гномики»;

– придбано іграшки, ігрове обладнання;

– махрові рушники для групи «Капітошки»;

Допомога спонсорів :

 • подарована акустична колонка, пилосос;
 • музичні інструменти;
 • спортивне обладнання (палки гімнастичні, подушка балансир, спортивна доріжка здоров’я ).

Ремонтні роботи:

 • завершено капітальний ремонт пральні;
 • проведено поточний ремонт коридорів на першому і другому поверсі;
 • проведено заміну стояків гарячого і холодного водопостачання в групі «Капітошка»
ПІДСУМКИ
        Підводячи підсумки минулого навчального року можна впевнено стверджувати, що адміністрація закладу організовувала  безпечні  умови для праці та освітньо – виховної діяльності членів трудового колективу.
        Робота з дітьми проводилась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компоненту.
         Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконувались.
     Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.
      Тому хочеться подякувати усім: представникам міської ради, працівникам ДНЗ, батькам за спільну допомогу у роботі закладу і закликати усіх: “Давайте спільно працювати над вирішенням проблем садочка аби створити для дітей комфортні умови перебування, аби забезпечити їм щасливе майбутнє.

 

Річний звіт завідувача

Шрамченко Олени Павлівни 

“Про  діяльність закладу освіти за 2018-2019 н. р.”

Протокол №25 загальних зборів від 29.05.2019

Звіт керівника проводиться на виконання Національної доктрини розвитку освіти та наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005р. №55 “Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів», відповідно Положення про дошкільний навчальний заклад та Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, завідувач, згідно з Статутом.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 280 місць, станом на 01.09.2018 р виховується 322 дітей.

Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками.

У дошкільному закладі функціонують 13 груп для дітей дошкільного віку,

3 групи раннього віку,

3 групи молодшого віку,

3 групи середнього віку,

2 групи старшого віку,

2 групи компенсую чого типу.

Динаміка зміни кількісного складу дітей показує збільшення вихованців щороку. Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини. Мережа груп на 01.09 2019 року висвітлена на слайді. Кількість дітей випускається – 78. Кількість дітей набирається на 01.09.2019 року – 322. Із них з електронної черги – 84. Залишилось в електронній черзі – 0.

Дошкільний навчальний заклад № 33 «Маринка» працює з 7.00 – до 19.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 10,5 годинним перебуванням дітей.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей (75 діб).

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником.  Організація освітньої діяльності здійснюється в україномовному режимі згідно з Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про охорону дитинства»; Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції «Про права дитини»; Положення «Про дошкільний навчальний заклад»; Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція), Положення «Про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу» наказ МОН молоді та спорту №398 від 26.04.11 р., «Положення про методичний кабінет».

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення дошкільної освіти дітей, створення умов для їх психофізичного, розумового, естетичного розвитку, корекція психофізичного розвитку особливих дітей.

Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові, що тривалість фронтальних занять не повинна перевищувати 15-35 хвилин (відповідно віку дітей), групових -15-30 хвилин, що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину.

Відповідно до штатного розпису в ДНЗ 65 працівників, з них педагогічних – 31.

Заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку.

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка в закладі працює консультативний пункт «Дошколярик».

Традиційно, у квітні було проведено день відкритих дверей для батьків наших вихованців та батьків мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, заняття, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат.

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес.

Планування роботи в дошкільному закладі здійснюся відповідно до Інструктивно–методичного листа Міністерства освіти і науки України. На основі міністерських рекомендацій та відповідно до програмових вимог програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі” і складається план роботи нашого закладу. Саме планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції).

– елементи технології саморозвитку Марії Монтессорі група раннього віку «Капітошка»;

– елементи методики Су-Джок групи «Дзвоники», «Метелики»;

– дихальна гімнастика за методикою Б.С.Толкачова група «Бджілка»;

– гімнастика для очей А.Ф.Базарного група компенсую чого типу «Веселка»;

– методика Е.С.Вільчковського інструктор з фізкультури Крючкова О.Г.;

– фітбол-гімнастика інструктор з фізкультури Крючкова О.Г.;

– авторська методику Ю.М.Коржа «Богатир» інструктор з фізкультури Крючкова О.Г;

– спортивні ігри з флорболу інструктор з фізкультури Крючкова О.Г.;

– малювання рідким кольоровим тістом, малювання на оргсклі практичний психолог Лубенець Г.М.;

– пісочна терапія практичний психолог Лубенець Г.М.;

– «Хор рук» – музичний керівник Потапова О.В.;

– виховання казкою за методикою Л.Б.Фесюкової група «Казка»;

– розвиваючі ігри Нікітіних група «Зірочки»;

– впровадження «мнемотехніки» як технології ефективного засвоєння інформації група «Веселка», «Ромашка»;

– психолого-педагогічне проектування всі групи.

Запровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес  сприяє функціонуванню ЗДО в режимі постійного розвитку; забезпечує суттєвий приріст професійної майстерності педагогічних працівників; підвищує якість засвоєння вихованцями знань, практичних умінь та навичок.

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною літературою, дидактичним аудіо та відео матеріалом. Під керівництвом вихователя – методиста Носок Н.О. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний.

Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”, “Джміль».

Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди,  використання кращого досвіду вихователів нашого ДНЗ, міста,  проходження курсів підвищення кваліфікації.

Учасники Всеукраїнського проекту «Методичні мости – шляхи до співпраці»

Протягом 2018 – 2019 навчального року заклад дошкільної освіти приймав участь:

– у I (міському) етапі обласного конкурсу на кращу організацію оздоровлення дітей улітку в 2018 року;

– перемога у фотоконкурсі «Наші діти – 2018!», проведеному редакцією журналу Міністерства освіти і науки України «Дошкільне виховання». Вихователь-методист Носок Н.О. нагороджена Грамотою видавництва «Світич» та редакції журналу «Дошкільне виховання» за перемогу у фотоконкурсі «Наші діти – 2018!»;

– у I (міському) етапі обласної виставки-огляду кращих методичних розробок педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, де був представлений навчально-методичний посібник учителя-логопеда Пересадько Г.І. «Розвиток просодичних компонентів мовлення у дошкільників» та багатофункціональний логопедичний посібник учителя-логопеда Борисової Л.І. «Будиночок-мовничок». Учитель-логопед Пересадько Г.І.  нагороджена Грамотою управління освіти і науки Сумської міської ради за зайняте III місце у даному конкурсі в номінації «Методичні рекомендації»;

– у міському конкурсі на кращий Інтернет-сайт закладу дошкільної освіти в 2019 році, де був нагороджений Грамотою управління освіти і науки Сумської міської ради за зайняте III місце;

– участь педагогів у Міжнародному фестивалі освітніх технологій «Перспектива – Суми 2019»;

Логопедичний фестиваль «Логофест – 2019» на базі СДПУ ім. А.С.Макаренка

– участь у Десятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти –2019», де отримав диплом за реформування національної системи освіти;

– у міському фестивалі дитячої творчості «Дитячі мрії»;

Виступ дитячого колективу ЗДО № 33 «Маринка» на Дні Роменського мікрорайону

IX Всеукраїнська науково – практична конференція

– у благодійних акціях «На допомогу воїнам АТО»;

– співпраця з Школою «Педагогіка здоров’я» Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка;

Участь дітей у напівмарафоні.

– участь педагогів у майстер-класі з малювання Людмили Шульги.

Для підвищення якості освітнього процесу та активізації роботи педагогічного колективу в Сумському ЗДО № 33 «Маринка» проходили внутрішні конкурси, проекти та благодійні акції.

Внутрішні конкурси ЗДО № 33 «Маринка»:

– конкурс поробок з природного матеріалу «Дари осені»;

– конкурс поробок «Новорічні фантазії»;

– конкурс на краще оформлення групового приміщення «Новий рік на порозі»;

– акції «Допоможи зимуючим пташкам»;

– конкурс снігових скульптур;

– конкурс поробок «Весняні дива»;

– конкурс для педагогів «Мої робочі знахідки»;

– конкурс для педагогів «Кращий куточок з екологічного виховання»;

– конкурс на краще виготовлення дитячих листівок «Бережіть тепло»;

– екологічний проект «Посади деревце»;

– огляд-конкурс на краще облаштування дитячих майданчиків до літнього оздоровчого періоду.

Продовжується робота з дітьми в гуртках фізкультурно-оздоровчого, художньо-естетичного спрямування.

Роботу з обдарованими дітьми проводимо поетапно:

– виявлення обдарованості –  (тестування, прослуховування, співбесіда);

– створення умов для розвитку  здібностей (гуртки, секції, студії);

– ведення портфоліо дитини (результати розвитку обдарованості);

– забезпечення наступності продовження розквіту обдарованості (рекомендації батькам, учителям індивідуально по кожній дитині).

У закладі відповідно до чинних програм виконується  Варіативна складова.

Співпраця з соціальними інститутами нашого ДНЗ має давні зв’язки:

– Співробітництво з Сумським державним педагогічним університетом ім. А.С.Макаренка , студенти проходять практику.

– Співробітництво з управлінням патрульної служби м. Суми. – Студенти ПТУ №12 проходять практику на базі нашого закладу

– Сумська дитяча поліклініка №3 являється нашим партнером, який надає допомогу, коригує, консультує наших сестер медичних старших, адміністрацію з фахових питань, здійснює медичний супровід наших вихованців.

– Вихованці ДНЗ № 33 «Маринка»  – активні відвідувачі бібліотеки-філії № 6 Сумської ЦБС.

ССШ №25 співпрацює з ЗДО вже багато років. Відбуваються спільні заходи, екскурсії, свята, зустрічі за круглим столом, консультації, посвята дітей старшого дошкільного віку в майбутні першокласники, групові, загальні батьківські збори, родинні свята та розваги, Дні здоров’я.

– Діти нашого дошкільного закладу відвідують гуртки в Палаці дітей та юнацтва, разом з батьками захоплюються  виставами в театрах міста (театр драми та музичної комедії ім. Щепкіна, ТЮЗ).

– На базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти працівники ЗДО проходять курси підвищення кваліфікації.

Батьки вихованців активні учасники спільних свят, розваг, конкурсів, виставок, Днів відкритих дверей.

Висвітлення досвіду роботи закладу в пресі

 1. Стаття керівника Шрамченко Олени Павлівни «Фізкультурно-оздоровча робота в закладах дошкільної освіти: практичні засади» у науковому-журналі «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології», № 7 (81), 2018 рік.
 2. Стаття керівника Шрамченко Олени Павлівни та вихователя-методиста Носок Наталії Олексіївни «Оздоровчий центр просто неба» в журналі «Дошкільне виховання», № 7, 2018 рік.

Фотосвітлини дітей «Розмаїте літо» (фотоконкурс «Наші діти») в журналі «Дошкільне виховання», № 7, 2018 рік.

Перемога у фотоконкурсі «Наші діти – 2018!», проведеному редакцією журналу Міністерства освіти і науки України «Дошкільне виховання». Вихователь-методист Носок Н.О. нагороджена Грамотою видавництва «Світич» та редакції журналу «Дошкільне виховання» за перемогу у фотоконкурсі «Наші діти – 2018!».

 1. Стаття керівника Шрамченко Олени Павлівни «Виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства» у науковому-журналі «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології», № 8 (22), 2018 рік.
 2. Стаття керівника Шрамченко Олени Павлівни «Досвід використання здоров’язбережувальних технологій у закладі дошкільної освіти № 33 «Маринка» м. Суми» у матеріалах ІІ регіональної науково-педагогічної конференції «Здоров’яспрямована діяльність у сучасному освітньому просторі» (м. Суми, 15 листопада 2018 року).
 3. Стаття вихователя Макущенко Алли Миколаївни «Казкотерапія – технологія розвитку психічного здоров’я дітей дошкільного віку» у матеріалах ІІ регіональної науково-педагогічної конференції «Здоров’яспрямована діяльність у сучасному освітньому просторі» (м. Суми, 15 листопада 2018 року).
 4. Стаття інструктора з фізичної культури Крючкової Ольги Григорівни «Скеледром у закладі дошкільної освіти: не мрія, а реальність» в журналі «Педагогічне перо», № 29, квітень 2019 року.
 5. Стаття учителя – логопеда Борисової Людмили Іванівни «Особливості логопедичної роботи дітьми» у матеріалах логопедичного фестивалю «Логофест 2019», 30 січня, 2019 року м. Суми.

Матеріально-технічна база ДНЗ.

Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі завдяки активній діяльності колективу закладу, батьків, бюджетним коштам матерільно-технічна база постійно удосконалюється і модернізується, а саме:

 1. На виконання Закону України «Про енергозбереження» на 100% завершено заміну вітражів та вікон.
 2. Продовжується заміна вхідних дверей на утеплені металеві. Замінено двері пожежного виходу в групах «Соняшники», Волошка», «Калинка» та методичний кабінет. Встановлено метало пластиковий тамбур і замінені двері виходу на служебник балкон. Батьки груп «Барвінок», «Капітошка», «Метелики», «Ромашка» провели поточний ремонт (провели утеплення стін під вікнами, переклеїли шпалери, пофарбували батареї, двері відремонтували стелю, встановили вентиляційні решітки, замінили захисні екрани на батареях).
 3. На виконання «Санітарного регламенту», коштами міського бюджету було розпочато капітальний ремонт пральні.

Капітально відремонтована сушильна камера,

Придбано 2-ві прально-сушильні машини та одна пральна машина, праска за кошти які були виділені  депутатам.

 1. З метою забезпечення безпеки життєдіяльності дітей під час прогулянки продовжено роботу по благоустрою території дошкільного закладу:

– продовжено обрізування старих дерев;

– проведено роботу по осучасненню дизайну території дошкільного закладу.

 1. Зроблено капітальний ремонт коридорів на першому та другому поверсі:

– стіни пофарбовані;

– замінено освітлення;

– замінена підлога (плитка),

– декоративно оформлений фонтан.

6.Оновлено кухонний посуд на харчоблоці (емалева ні відра-4шт, пластмасові відра-8шт, закуплені контейнери для сміття – 2 шт., оновлений дрібний кухонний інвентар; замінили комплект ножів, доски пластикові, замінена тара для сипучих продуктів, чайник , 2-ва ковшики для сипучих продуктів..

– придбано 2-ві холодильні шафи для харчоблоку;

– проведена нова проводка для холодильних шаф;

– придбані нові гастроємкості для зберігання продуктів.

7.Продовжується робота над проектом «Енергозбереження» (встановлено 7 світодіодних світильників у приміщенні коридору, замінена проводка та встановлено ЛЕД освітлення );

 1. Придбано 125 м відбіленої бязі з якої пошито 18 наволочок, 40 простирадло, 30 підковдра.

–  придбано 60 шт. рушників;

 1. На виконання припису ДСНС України були встановлені протипожежні двері в електрощитову, встановлені нові шафи для кран-комплектів.
 2. Відремонтували 2-ва вхідних крильця ( оновлено навіс, відремонтовані сходини, оздобили квітниками).
 3. З рахунку «Суми за дорученням» було придбано:

– ігри до кабінету практичного психолога,

– Проведений поточний ремонт спортивної зали із заміною світильників на енергозберігаючі; створена в спортивному залі стінка скелелазіння для дітей.

 1. Придбано ламінатор у методичний кабінет .

У 2019 році батьки подарували дошкільному закладу в групу «Калинка», «Бджілки» – шафу для посібників, в групу «Ромашка» – килим, штори, в групу «Капітошки» -штори. Батьки групи «Гномики» за власні кошти відремонтували шафи в роздягальні, зробили поточний ремонт.

Батьки кожної групи допомогли відремонтувати, пофарбувати обладнання на ігрових майданчиках, забезпечили освітній процес  методичними посібниками, дидактичним матеріалом згідно програм, канцелярським приладдя для дітей.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців

Загальна кількість дітей пільгових категорій у ДНЗ 44

у тому числі:

– діти з малозабезпечених сімей-5,

– з них отримують безкоштовне харчування у ДНЗ-        5

– діти, батьки яких знаходяться в зоні АТО-20,

– з них отримують безкоштовне харчування у ДНЗ-        20

– діти-інваліди    2

– багатодітна сім’я-17

Завідувач                                     О.П.Шрамченко

Звіт керівника

 Шрамченко Олени Павлівни

 перед батьками, колективом та громадськістю

“Про  діяльність закладу освіти за 2017-2018 навчальний рік

Протокол №22 загальних зборів  від 31.05.2018 о 17.00 (музична зала)

Голова  зборів             –        Носок Н.О.

Секретар зборів          –        Корнілова О.В.

Присутні:  103

Передставники від батьків                      – 58

Представники від працівників ДНЗ                 – 45

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Звіт завідувача ДНЗ №33 Шрамченко О.П. про діяльність ДНЗ за підсумками  2017 – 2018  навчального року.

1.СЛУХАЛИ:

Шрамченко О.П., завідувача ДНЗ №33, про діяльність ДНЗ за 2017-2018 навчальний рік .

В ДНЗ протягом навчального року функціонувало 13 груп, 10 груп дошкільного віку з них 2 групи компенсуючого типу для дітей з вадами мови, 3 групи для дітей раннього віку.

Укомплектованість груп була проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків.

Реалізація Базового компоненту дошкільної освіти забезпечувалася освітніми програмами та навчально-методичною літературою, що затверджена Міністерством освіти і науки України та схвалена для використання в дошкільних навчальних закладах. В роботі керувалися  Програмою розвитку дітей «Я у Світі».

Забезпеченню цілеспрямованості і послідовності роботи, практичному здійсненню педагогічних заходів допомогло чітке планування та визначення пріоритетних напрямків роботи, а саме:

 • продовжувати роботу спрямовану на зміцнення фізичного та психічного здоров´я дітей через активацію фізкультурно-оздоровчих видів діяльності;
 • формувати креативні, творчі, художньо-естетичні здібності дошкільників засобами образотворчої, музичної та театралізованої діяльності;
 • роботу педагогічного колективу направити на удосконалення підходу до організації освітнього процесу з дітьми раннього віку через упровадження інноваційних технологій.

 

Дошкільний навчальний заклад № 33 «Маринка» укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Усі педагоги мають спеціальну педагогічну освіту, за станом здоров`я їм дозволено здійснювати педагогічну діяльність.

У 2017-2018 навчальному році навчально-виховний процес в ДНЗ №33 «Маринка» забезпечують 31 педагогічних працівника, всі педагоги мають відповідну фахову освіту (23 педагогів мають повну вищу освіту, 6 – неповну вищу). Серед педагогів закладу вищу атестаційну категорію мають-5 педагоги, І категорію мають 5 педагогів, ІІ категорію – 8 педагоги, кваліфікаційну категорію спеціаліст – 7; 6- педагогам встановлено посадові оклади, 3-педагоги мають звання «вихователь-методист».

В цьому році пройшли курсову перепідготовку вихователі: Пересадько Г.І, Пятаченко Н.В., Лаврик Л.П., Чухно Т.В.,Корнілова О.В., Шабанова Т.В, Шрамченко О.П., Пройшли атестацію 6 педагогів: Борисова Л.В. , Пересадько Г.І., Пятаченко Н.В., Лубенець Г.М., Носок Н.О.., Лаврик Л.П.

Всі педагоги володіють державною мовою, в межах, необхідних для виконання своїх посадових обов’язків. Розстановка кадрів умотивована, всі педагоги працюють за фахом, забезпечується наступність в роботі.

У 2017 – 2018 н. р. колектив працював плідно, сумлінно, творчо. Педагогічні працівники ДНЗ № 33 відповідно до наказу управління науки і освіти Сумської міської ради «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами дошкільних закладів міста» відвідували методичні об’єднання та звітували про їх роботу перед колегами на педагогічних годинах. Н а базі дошкільного закладу проходили:Секційне засідання музичних керівників  у вересні 2017, методичне об’єднання вихователів «Використання різних видів театру в роботі з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку» у листопаді 2017 року, семінар-практикум для практичних психологів ЗДО та ПНЗ «Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребамив умовах ДНЗ»

Наш заклад приймає вже не перший рік студентів – практикантів з педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, з Професійно – технічного ліцею № 12. Великий інтерес у педколективі викликають колективні перегляди. Їх було проведено протягом року12. Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, про­ведених упродовж навчального року, показав, що вони мали методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню якості володіння різноманітними методами роботи.

Протягом 2017 – 2018 навчального року заклад дошкільної освіти брав участь:

– у I (міському) етапі обласного конкурсу на кращу організацію оздоровлення дітей улітку в 2017 року;

– у I (міському) етапі обласного фестивалю «Гармонія руху», де був нагороджений Подякою управління освіти і науки Сумської міської ради;

– у I (міському) етапі обласної виставки-огляду кращих методичних розробок педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, де був представлений навчально-методичний посібник Борисової Л.В. «Впровадження прийомів мнемотехніки в корекційно-розвивальній роботі з дітьми з порушенням мовлення», дидактичний посібник для дітей дошкільного віку (лепбук) «Давайте жити дружно» практичний психолог Лубенець Г.М. Вихователь Борисова Л.В. нагороджена Грамотою управління освіти і науки Сумської міської ради за зайняте I місце у даному конкурсі в номінації «Авторські програми, посібники, розробки»;

– у міському конкурсі на кращий Інтернет-сайт закладу дошкільної освіти в 2018 році, де був нагороджений Подякою управління освіти і науки Сумської міської ради;

– у VIII Всеукраїнському конкурсі на кращий веб-сайт закладу освіти та здобув почесне II місце в цьому конкурсі й був нагороджений цінними подарунками;

– у міському конкурсі серед працівників психологічної служби «Тематичні тижні в закладах освіти»;

– у міському етапі Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»;

– у міському фестивалі дитячої творчості «Земля – наш спільний дім»  2 виступи стали лауреатами конкурсу.

Робота закладу висвітлена на сторінках газети Інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради «Педагогічне перо», була представлена стаття вихователя-методиста ЗДО № 33 Носок Наталії Олексіївни «Оздоровча кампанія в Маринці», № 23, вересень 2017 року.

Досвід роботи закладу з проведення Олімпійського тижня  представлений в матеріалах VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції науково-практичної конференції з Міжнародною участю «Освіта і здоров’я» (3 – 4 квітня 2018 року).

В дошкільному закладі витримується 3-разовий режим харчування. Для організації раціонального харчування в ДНЗ складається примірне двотижневе меню на зимовий, весняний, літній, осінній періоди року, яке погоджується із санітарно-епідеміологічною службою і затверджується керівником навчального закладу.

Видача готових страв дозволяється лише після зняття проби медпрацівником.

Продукти харчування в ДНЗ постачають установи, які визначені рішенням комісії з харчування. Продукти завозять згідно заявок, які надає комірник щотижня, вони приймаються лише за наявності супровідних документів, які підтверджують їх походження, безпечність, якість, ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання.

Стан роботи щодо організації харчування в ДНЗ обговорено на педагогічних годинах, заслуховувалися на виробничих нарадах, на нараді при завідувачу та відображено  у наказах  по закладу.

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах.

Для ведення цієї роботи у закладі щорічно, на початку року, складається соціальний паспорт закладу, розробляється план заходів та проводиться аудит дітей різних пільгових категорій.

Педагоги дошкільного закладу створили позитивну психологічну атмосферу у групах, прихильно ставляться до дитини, щоб вона мала відчуття захищеності, знала любов і турботу. Головним є те, що ДНЗ прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

          В сучасних умовах дошкільний заклад   опинився перед вибором нових пріоритетів.  Кожен член нашого педагогічного колективу мріє, щоб на нашому садочку  лежала печатка яскравої індивідуальності, щоб він виділявся серед інших, викликав бажання влаштуватися на роботу чи виховуватися саме в ньому. Саме тому, провідним напрямом у діяльності нашого закладу є не лише розвиток навчання і виховання обдарованої особистості, здатної самостійно діяти і приймати рішення у динамічних нестандартних ситуаціях, а й постійне зростання професійної майстерності його працівників і, як наслідок, формування позитивного іміджу навчального закладу та забезпечення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. Поліпшення якості дошкільної освіти є необхідною  умовою  для розвитку  особистості

Діти всіх вікових груп протягом 2017-2018 навчального року отримали достатній рівень знань програмового матеріалу. Систематичною була  робота з різних сфер життєдіяльності, наявні успіхи по розвитку творчих здібностей вихованців через використання творчих завдань; покращення якості роботи  художньо-естетичного спрямування; емоційне, естетичне сприймання природи.

Випускники ДНЗ зазвичай вступають до ССШ № 25, за бажанням – у інші школи м. Суми та достатньо добре адаптуються в нових умовах. Педагогічний колектив підтримує зв’язок з вчителями шкіл, у які поступають наші випускники. Результати обстеження випускників нашого дитячого садка практичним психологом Лубенець Г.М. свідчать про достатній рівень самостійності, емоційності, самодисципліни, здатності до пізнавальної діяльності, учбової активності та комунікативних навичок.

Моніторинг готовності 79 дітей до навчання у школі показав, що 37% мають високий рівень, 46% – достатній, 0% – низький.

Питання готовності дитини до школи та рівень шкільної зрілості старших дошкільників постійно стоїть на контролі завідувача ДНЗ та вивчається, аналізується спільно с практичним психологом, вихователями старших груп.

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, створено власний веб-сайт. Інформація розрахована на батьків: новини, об’яви, консультації, рекомендації, фото, виставки, висвітлення поточної роботи – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей у закладі.

 

ВИСТУПИЛИ:

 

Бова К.О., представник від батьків раннього віку «Капітошка», наголосила, що задоволена відношенням педагогічного та обслуговуючого персоналу дошкільного закладу  і до дітей, і до батьків. Протягом навчального року проводились різні заходи з батьками та дітьми, які мали, безумовно, велике виховне значення.  Подякувала завідувачу ДНЗ, педагогам і всім працівникам за те, що дитячий садок став для їхніх дітей  спокійною, затишною другою домівкою. Висловила думку визнати роботу дошкільного закладу на належному рівні.

ВИСТУПИЛИ:

Пташник Т.А., голова батьківського комітету від молодшої  групи «Зірочки». Він відмітила, що успіх роботи дошкільного закладу, в першу чергу, залежить від керівника. Олена Павлівна завжди вислухає, дасть пораду, як краще поводитися в тій чи іншій ситуації, узгоджує свої рішення з батьківським комітетом  садочка.  Зазначив, що позитивні результати навчально-виховної роботи дошкільного закладу  бачить на своїй дитині. Тетяна Анатоліївна висловила  вдячність  завідувачу ДНЗ, вихователям групи.

ВИСТУПИЛИ:

Коваленко Н.П., вихователь, у своєму виступі відмітила значий внесок завідувача ДНЗ Шрамченко О.П., у підвищенні рівня організації навчально-виховного процесу в дошкільному закладі, яка сумлінно і відповідально відноситься до своїх обов’язків керівника. Наталія Петрівна зазначила, що в дошкільному закладі хороший мікроклімат, забезпечується доцільність розстановки кадрів, враховуєтся психологічна сумісність. Коваленко Н.П. запропонувала визнати діяльність завідувачки Шрамченко О.П. на належному рівні та продовжувати роботу над створенням закладу нового сучасного типу.

ВИСТУПИЛИ:

Чуйко Т.І., сестра медична  старша, у своєму виступі сказала, що адміністрація ДНЗ приділяє належну увагу збереженню та зміцненню здоров’я дітей, з розумінням відноситься до придбання лікарських засобів,  контролюється проведення занять в спортивному залі, загартовуючих процедур, харчування. Тетяна Іванівна  запропонувала визнати діяльність завідувача ДНЗ Шрамченко О.П.. на належному рівні.

УХВАЛИЛИ:

1.1.   Роботу завідувача ДНЗ №33 Шрамченко О.П. одноголосно визнати на належному рівні.

1.2. Прийняти до уваги звітну інформацію.

1.3. Продовжити роботу над створенням закладу нового сучасного типу.

Глова зборів                                                                                      Н.О.Носок

Секретар                                                                                     О.В.Корнілова

 

 

Звіт керівника

 Шрамченко Олени Павлівни

 перед батьками, колективом та громадськістю

“Про  діяльність закладу освіти за 2016-2017 навчальний рік

Протокол №18 загальних зборів  від 30.05.2017 о 17.00 (музична зала)

Протягом 2016-2017 року діяльність закладу відбувалась у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечувало оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідало принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання.

В навчальному році Сумський ДНЗ № 33 «Маринка» працював у п’ятиденному режимі, функціонувало 13 груп, з них 3 групи раннього віку, 10 груп дошкільного віку, де навчалось і виховувалось 312 дітей.

Кількість дітей випускається – 73.

Кількість дітей набирається на 01.09.2017 року – 336.

Із них з електронної черги – 95.

Залишилось в електронній черзі – 0.

Із них планується: групи раннього віку – 3 групи (77 дітей);

групи молодшого віку – 3 групи (85 дітей);

4 групи середнього віку (з них 1 компенсуючого типу) – (87 дітей), вільні місця – 10;

3 групи старшого віку (з них 1 компенсуючого типу) – (87 дітей).

Навчально-виховний процес забезпечували 33 педагогічних працівники.

Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку сприяла активна участь педагогічного колективу дошкільного закладу в методичній роботі міста.

 • участь педагогів у Міжнародному фестивалі освітніх технологій «Перспектива – Суми 2017»;
 • участь педагогів в IV обласних Педагогічних Читаннях з Гуманної Педагогіки «Полюбіть майбутнє – крила виростуть!» в м. Лебедин;

– зустріч з Наталією Гавриш

– відвідування педагогами закладу майстер-класів Байєр О.М.

Кожен член нашого педагогічного колективу мріє, щоб на нашому садочку  лежала печатка яскравої індивідуальності, щоб він виділявся серед інших, викликав бажання влаштуватися на роботу чи виховуватися саме в ньому. Саме тому, протягом 2016 – 2017 навчального року в роботу закладу широко  впроваджувались інноваційні технології

– елементи технології саморозвитку Марії Монтессорі;

– елементи методики Су-Джок;

– дихальну гімнастику за методикою Б.С.Толкачова;

– гімнастику для очей А.Ф.Базарного;

– методику Е.С.Вільчковського;

– фітбол-гімнастику;

– методику М.М.Єфименка;

– авторську методику Ю.М.Коржа «Богатир»;

– виховання казкою за методикою Л.Б.Фесюкової;

– розвиваючі ігри Нікітіних;

– впровадження «мнемотехніки» як технології ефективного засвоєння інформації;

– психолого-педагогічне проектування.

Запровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес  сприяє функціонуванню ДНЗ в режимі постійного розвитку; забезпечує суттєвий приріст професійної майстерності педагогічних працівників; підвищує якість засвоєння вихованцями знань, практичних умінь та навичок.

Останнім часом відсоток дітей, що  мають схильність до захворювань значно зросла. Захворюваність  органів дихання посідає перше місце. Фахівці кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації разом з провідними науковцями  Коржом  Ю.М., Міхєєнко О.І., розробили комплексну програму оздоровлення, яка ґрунтується на методиці Б.С. Толкачова. З 2015 року вона впроваджується в практику роботи групи старшого дошкільного віку «Бджілки». Моніторинг захворюваності дітей свідчить про ефективність програми оздоровлення. За 2016-2017 навчальний рік зменшився відсоток захворюваності дітей в цій групі на 5 %.

Адміністрація закладу забезпечує умови для ефективного використання інформаційно – комп’ютерних технологій в освітньому процесі. В дошкільному закладі працює мультимедійна система.

Педагоги мають змогу:

створювати презентації для семінарів, педрад, свят,

розваг, занять, круглих столів, творчих звітів;

  використовувати на батьківських зборах для

презентацій закладу.

Інструктор з фізичної культури Крючкова О.Г., практичний психолог                Лубенець Г.М., вихователі Мовчан А.В., Куклинська О.Г. мають сертифікати «Інструмент ІКТ для розвитку дітей та повсякденних справ педагога» Міжнародного фестивалю освітніх технологій «Перспектива – Суми 2017».

 

Продовжується робота з дітьми в гуртках фізкультурно-оздоровчого, художньо-естетичного спрямування.

Роботу з обдарованими дітьми проводимо поетапно:

– виявлення обдарованості –  (тестування, прослуховування, співбесіда);

– створення умов для розвитку  здібностей (гуртки, секції, студії);

– ведення портфоліо дитини (результати розвитку обдарованості);

-забезпечення наступності продовження розквіту обдарованості (рекомендації батькам, учителям індивідуально по кожній дитині).

 

Гурток

 

Секція, студія       

Організація додаткових освітніх послуг,

( із них безкоштовних і платних)

«До-ре-мі-фасолька»  – гра на музичних інструментах

(керівник – Потапова О.В., музичний керівник)

   

 

 

Додаткових освітніх послуг не надаємо.

 

«Фольклорний віночок» – (керівник – Ксенженко Н.Д., музичний керівник)  
«Малятко-здоров’ятко» – фітбол-гімнастика

(керівник – Крючкова О.Г., інструктор з фізичної культури)

 
«Англійська мова для малят» (керівник – Кружилова Л.М., вихователь )  
«Чарівне тістечко» – ліплення з солоного тіста (керівник – Колесник Т.Є., вихователь)  
«Ниткографія – вишивка нитками по картону» (керівник – Пятаченко Н.В., вихователь)  
«Наші пальчики-митці»  – нетрадиційні техніки малювання

(керівник – Макущенко А.М., вихователь)

 
Балет-пластик шоу – гімнастика (керівник –Доценко Р.А., інструктор з фізичної культури )  

 

Співпраця з соціальними інститутами нашого ДНЗ має давні зв’язки:

– Співробітництво з Сумським державним педагогічним університетом ім. А.С.Макаренка , студенти проходять практику.

– Співробітництво з управлінням патрульної служби м. Суми.

– Сумська дитяча поліклініка №3 являється нашим партнером, який надає допомогу, коригує, консультує наших сестер медичних старших, адміністрацію з фахових питань, здійснює медичний супровід наших вихованців.

– Вихованці ДНЗ № 33 «Маринка»  – активні відвідувачі бібліотеки-філії № 6 Сумської ЦБС.

– ССШ №25 співпрацює з ДНЗ вже багато років. Відбуваються спільні заходи, екскурсії, свята, зустрічі за круглим столом, консультації, посвята дітей старшого дошкільного віку в майбутні першокласники, групові, загальні батьківські збори, родинні свята та розваги, Дні здоров’я.

2 лютого 2017 року в дошкільному навчальному закладі № 33 «Маринка» відбулися батьківські збори «Співпраця дошкільного навчального закладу та родини з питань патріотичного виховання», на які були запрошені учитель козацького класу КУ ССШ I-III ст. № 25 – Крівшенко Ліна Миколаївна та отаман Сумської паланки міжнародної громадської організації «Козацтво Запорозьке – Лях Віктор Васильович, які представили інформацію батьківській громадськості про запис майбутніх першокласників до козацького класу КУ ССШ I-III ст. № 25.

– Студенти ПТУ №12 проходять практику на базі нашого закладу.

– Діти нашого дошкільного закладу відвідують гуртки в Палаці дітей та юнацтва, разом з батьками захоплюються  виставами в театрах міста (театр драми та музичної комедії ім. Щепкіна, ТЮЗ).

– На базі Сумського обласного інститута післядипломної педагогічної освіти працівники ДНЗ проходять курси підвищення кваліфікації. На базі нашого закладу організовуються перегляди відкритих занять за участі вихователів, які проходять курси підвищення кваліфікації в СОІППО.

Батьки вихованців активні учасники спільних свят, розваг, конкурсів, виставок, Днів відкритих дверей.

Проведено фотовиставки, конкурси поробок .

Завдяки вагомій підтримці батьківської громадськості проходили благодійні акції «На допомогу воїнам АТО.

«Помічник Миколайчика» (допомога дітям сиротам Гребениківської школи-інтернату),

«Подаруй Маринці квітку».

Форми роботи з батьками, проведені протягом 2016-2017 навчального року:

– робота консультативного пункту «Дошколярик»

– родинні свята;

– музичні розваги;

– загальні та групові батьківські збори;

– круглі столи;

– майстер-класи.

Протягом 2016 – 2017 навчального року дошкільний навчальний заклад брав участь:

– у міському огляді-конкурсі логопедичних кабінетів дошкільних навчальних закладів міста;

– у I (міському) етапі обласної виставки-огляду кращих методичних розробок педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, де був представлений навчально-методичний посібник інструктора з фізичної культури Крючкової О.Г. «Технології збереження та стимулювання здоров’я дошкільників. Фітбол-гімнастика», дидактичний посібник для дітей раннього віку «Казка оживає і всьому навчає»;

– у міському етапі Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»;

– у міському фестивалі дитячої творчості «Щасливий світ дитинства»;

– у благодійних акціях «На допомогу воїнам АТО», отримано подяку педагогічному колективу ДНЗ № 33 від особового складу 2 механізованого батальйону військової частини – польова пошта В2731 за вагомий внесок в загальнодержавну справу – захист Вітчизни-України;

-у Дні Роменського мікрорайону. Нагороджені кубком по флорболу.

 

Для підвищення якості навчально-виховного процесу та активізації роботи педагогічного колективу в Сумському ДНЗ № 33 «Маринка» проходили внутрішні конкурси, проекти та благодійні акції:

– конкурс поробок з природного матеріалу «Щедра осінь»;

– конкурс поробок «Новорічні фантазії»;

– конкурс на краще оформлення групового приміщення «Новий рік на порозі»;

– акції «Допоможи зимуючим пташкам», «Нові шпаківні»;

– конкурс снігових скульптур;

– конкурс поробок «Весняні дива»;

– конкурс для педагогів «Мої робочі знахідки»;

– конкурс для педагогів «Кращий національний куточок»;

– екологічний проект «Яблуньку посади – оберігай її»;

– конкурс для педагогів на кращі дидактичні та сюжетно-рольові ігри;

– огляд-конкурс на краще облаштування дитячих майданчиків до літнього оздоровчого періоду.

Робота закладу висвітлена:

– стаття вчителя-логопеда Пересадько Галини Іванівни «Розвиток просодичних компонентів мовлення із дітьми із ЗНМ» в матеріалах VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми логопедії та реабілітації», Суми, 2017 рік.

Значна увага  у розвитку закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази. Завдяки активній діяльності колективу закладу, батьків, бюджетним коштам. матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась, а саме:

– проведений  капітальний ремонт харчоблоку, даху; по заміні вікон в груповому приміщенні мол групи «Дзвоники», два вітража ; встановлення датчика реагування температури і насоса на систему опалення.

– Проведений поточний ремонт  медичного кабінету; в туалетних кімнатах груп «Барвінок», «Соняшники» замінені труби холодного та гарячого водопостачання, встановлені нові умивальники; в 4 групах  повністю замінена каналізаційна система до  виходу в стічний колодязь; проведено внутрішнє утеплення стін в роздягальні групи «Зірочки», частково проведено утеплення в приміщені групи «Дзвоники», проведений поточний ремонт запасного виходу з заміною вхідних дверей. Перероблено в підвальному приміщенні підвід холодної води до водонагрівача; замінено задвижку на пожежному гідранті .

–        придбано столовий посуд 120 глибоких тарілок,150 мілких тарілок ;

–        продовжується робота над проектом «Енергозбереження» (замінені електричні лампи на енергозберігаючі 27 шт,     встановлено 10 світодіодних світильників );

–         придбано по 30шт. ковдр, подушок, матрасів;

–         придбано 2 нових системних блоків в кабінет бухгалтерії;

–        відремонтовані на харчоблоці електрична плита, протирочна машина та холодильна шафа;

За благодійні внески  «Суми за дорученням» придбано 5-ть 3-х ярусних ліжок  для дітей; благодійниками подаровано до ДНЗ 120 шт. дитячих рушників; представниками Сумської аграрної партії подарований комп’ютер (системний блок, мишка, монітор, клавіатура), висаджено 15 шт. саджанців яблунь та 2 ялини.

Спонсорська допомога батьків: забезпечення навчально – виховного процесу  методичними посібниками, дидактичним матеріалом згідно програм;  придбано  4 шафи для посібників, мийку, письмовий стіл,  замінено міжкімнатні двері 4 шт.,  замінені на нові полички для рушників, меблі в партомийці, замінені в 3-х групових приміщеннях штори, в групу раннього віку «Гномики» придбано нові стільчики».

У групах поповнилось предметно-розвивальне середовище відповідно до Типового переліку обов’язкового обладнання та іграшок в ДНЗ: спортивні куточки в групах, створені міні-музеї українських народних інструментів, української іграшки, писанки, українських оберегів, міні-музей «Рушник-рушничок». Національні куточки поповнились  макетами подвір’я з українською хатою, спорудами для свійських тварин та фігурками тварин.

 

Завідувач                                                                                         О.П.Шрамченко