Батьківський комітет

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ

Сумського дошкільного навчального закладу ( ясла-садок) №33 «Маринка»

 1. Загальні положення

1.1. Положення про Раду Сумського дошкільного  навчального закладу (ясла-садок) №33 “Маринка” м.Суми, Сумської області  визначає його  функції у державно-громадській системі управління дошкільним  навчальним закладом (далі – заклад).

1.2 Рада  є добровільними органами громадського самоврядування, створеними на основі єдності інтересів батьків та педагогів  щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі.

1.3. У своїй діяльності Рада ДНЗ  керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту“, “Про об’єднання громадян”, Конвенцією ООН “Про права дитини”, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом дошкільного навчального закладу, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.

1.4. Рішення про заснування Ради  закладу та кількість її членів  приймаються на конференції педагогів та батьків ДНЗ

1.5.Легалізація Ради  є обов’язковою і здійснюється шляхом видання відповідного наказу по дошкільному навчальному закладу.

1.6. Припинення діяльності Ради може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

 1. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності Ради  є:

 • захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах,
 • сприяння демократизації і гуманізації освітньо-виховного процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного і батьківського колективів, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення освітньо-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом;
 • розширення колегіальних форм управління закладом;
 • підвищення ролі громадськості у вирішені питань,  пов’язаних з організацією освітньо-виховного процесу.

2.2. Основним завданням діяльності Ради  є сприяння створенню умов для:

 • збереження та зміцнення здоров’я дітей;
 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей;
 • виховання у дітей елементів природодоцільного світогляду, розвитку позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • розвитку потреби в реалізації творчих здібностей дітей;
 • всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
 • залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;
 • організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання;
 • вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників освітньо-виховного процесу.

2.3. Основними принципами діяльності Ради  є:

 • законність;
 • гласність;
 • колегіальність;
 • толерантність;
 • виборність;
 • організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;
 • підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу
 1. Порядок створення та організація діяльності Ради

До Ради обираються представники від педагогічного колективу та батьків.

Представники Ради і загальна її численність визначаються загальними зборами (конференцією) закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

3.1. Щорічно на чергових виборах склад Ради оновлюється не менше ніж на третину.

3.2. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою трьох разів на навчальний рік.

3.3. Очолює Раду голова, який обирається із складу Ради. Головою ради не можуть бути завідувач, вихователь – методист. До керівного складу ради входять голова, заступник голови, секретар ради.

3.4. Засідання ради може  скликатися з ініціативи її голови, або  з ініціативи завідувача навчального закладу, власника (засновника) або відділу освіти , а  також членами ради.

3.5.Для вирішення поточних питань Рада обирає зі свого складу Президію, яка забезпечує реалізацію всіх напрямів роботи у підзвітний період між засіданнями Ради.

3.6. Члени Ради мають право виносити на розгляд питання, що стосуються діяльності закладу, організацією освітньо-виховного процесу, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів.

3.7. Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

3.8. Рішення Ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту ДНЗ , доводяться в 7-ти денний термін до відома педагогічного колективу, батьків (осіб, які їх замінюють) та громадськості.

3.9.У разі незгоди адміністрації закладу з рішенням Ради, створюється   узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадськості та колективу ДНЗ

3.10. Секретар комітету веде протоколи засідань і зборів, що зберігаються у справах дошкільного навчального закладу і передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Строк зберігання протоколів – 3 роки.

3.11. Рішення Ради  доводиться до відома батьків, керівництва закладу і за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний строк (шляхом  надання протоколу).

4 . Права та обов’язки Ради

4.1. Рада має  право:

 • брати участь за згодою батьків (осіб, які їх замінюють) в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 • встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги закладу, захисту здоров’я і життя вихованців, організації  харчування вихованців, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі;
 • сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України;
 • вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) закладу пропозиції щодо зміни типу закладу, його статусу, вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;
 • звертатися до завідувача , педагогів, піклувальної, або педагогічної ради закладу щодо роз’яснення стану і перспектив роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків;
 • за необхідності заслуховувати звіти комітетів груп і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;
 • скликати позачергові загальні  збори батьків(конференції);
 • створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;
 • надавати пропозиції завідувачу  закладу щодо виділення з благодійного фонду матеріальної допомоги вихованцям закладу та стимулювання діяльності педагогічних працівників закладу;
 • сприяти покращенню харчування вихованців закладу;
 • сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування закладу;
 • брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення  вихованців закладу;
 • сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності дошкільного закладу.

4.2. Рада може  створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначається Радою  та затверджуються її головою.

4.3. Голова Ради  закладу є членом педагогічної ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

4.4. Голова Ради є  членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників закладу.

Список батьківського комітету ДНЗ

на 2023-2024 навчальний рік

Група №3 «Гномики» – голова БК: Стонт Юлія

члени БК: Зубко Юлія Русланівна, Твердохліб Олена Олександрівна,

Матвєєва Вікторія Володимирівна

Група №2 «Метелики» – голова БК: Семенченко Марина

члени БК: Гриценко Марина. Пилипенко Галина.

Група №1 «Капітошки» – голова БК: Пархоменко Олена Олександрівна

члени БК: Бєлявська Юлія Валеріївна, Матвєєнко Наталія Олександрівна,

Сальнікова Марина Василівна

Група №7«Барвінок» – голова БК: Дябелко Єлизавета Володимирівна

члени БК: Бондаренко Сергій Володимирович

Микитенко Ольга Денисівна, Овчаренко Ірина Миколаївна

Група№10 «Соняшники» – голова БК: Трохименко Григорій Генадійович

члени БК: Чаус Тетяна Федорівна , Саєнко Людмила Анатоліївна

Група №4«Зірочки» – голова БК: Іващенко Юлія Сергіївна

члени БК: Суходуб Оксана Олександрівна, Соніна Алла Володимирівна

Група №6«Ромашки» – голова БК: Домме Єлизавета Олександрівна

члени БК: Овчаренко Ірина Василівна, Клішунова Неля Валеріївна

Група№5 «Бджілки» – голова БК: Комар Валерія Валеріївна

члени БК: Велегонь Інна Володимирівна, Лукьянова Олена Василівна.

Група №11 «Волошки» – голова БК: Мякотіна Ольга Степанівна

члени БК: Пальшенко О.М. Соболь А.Ю. Шупик Т.М.

Група №8 «Казка» – голова БК: Овдієнко Анастасія Володимирівна

члени БК: Деркач Тетяна Миколаївна, Середницька Ірина Олександрівна

Бєлоус Оксана Миколаївна, Підлісна Олена Миколаївна

Група №9 «Дзвоники» – голова БК: Голубєва Сабіна Юріївна           

члени БК: Казбан Тамара Миколаївна, Красножон Тетяна Володимирівна

Група №12 «Веселка» – голова БК: Івченко Світлана Олександрівна

члени БК: Скрипченко Марина Олександрівна, Бершова Світлана Олександрівна

 

Засідання батьківського комітету на 2023-2024 навчальний рік