Консультація «Коректурні таблиці як засіб економічного виховання дошкільників»

Консультація на тему «Коректурні таблиці як засіб економічного виховання дошкільників»

Тип консультації: груповий

План

 1. Організація роботи з економічного виховання.
 2. Алгоритм роботи з коректурними таблицями.
 3. Тематичні блоки програмового матеріалу з економічного виховання.

 

Дорослі зазвичай вважають, що економіка і дошкільник – поняття несумісні. Вони навіть не замислюються над тим, що дитина вже з перших років життя потрапляє в економічне середовище. Професії батьків, купівля і продаж товарів, реклама по телевізору, інформація з Інтернету – це ще не весь перелік того, із чим щодня доводиться стикатися дошкільнику. Як же допомогти дитині розібратися у складних економічних поняттях й набути першого економічного досвіду?

Виявляється одним з доступних, а головне, цікавих засобів економічно виховання є коректурні таблиці.

Проблема економічного виховання дошкільників складна й неоднозначна. Адже економічне виховання в його традиційному розумінні – як процес формування економічного мислення, розвитку ділових якостей, громадської активності та завзятості – лише частково можна застосувати до дошкільників з огляду на вікові особливості їх психічного розвитку.

Організація роботи з економічного виховання

Як стверджує кандидат педагогічних наук, професор Анна Шатова, мета економічного виховання дошкільників – сформувати їхнє правильне ставлення до того, що зробили й роблять для них дорослі, виховати повагу до людської праці, завдяки якій створено предметний світ, що поліпшує наше життя. Економічне виховання – це цілеспрямований процес взаємодії дорослого й дитини, спрямованих на засвоєння доступних віку економічних понять, формування моральних почуттів і морально-економічних якостей, необхідних для успішної економічної діяльності, розвитку інтересу до економічної сфери життя, формування навичок соціально-економічної поведінки.

Основна мета діяльності вихователя – організація ефективної взаємодії дитини з навколишнім світом, розроблення для цього індивідуальної стратегії всебічного розвитку особистості з використанням різних методів і технологій. Роботу варто починати з формування первинних економічних уявлень дітей, зокрема з розвитку реального економічного мислення, що дає їм змогу адаптуватися до умов сучасного життя.

Роботу з економічного виховання слід проводити не фрагментарно, а системно, забезпечувати при цьому перехід від найпростіших до більш складних понять. З огляду на це варто врахувати необхідність і можливість інтеграції економічних знань у різні види діяльності дошкільників. Тож ознайомлення дітей з економічними поняттями і категоріями має здійснюватись під час опрацювання всіх розділів програми у всіх видах діяльності протягом дня: комунікативній, трудовій, пізнавальній, художньо-творчій тощо.

Для закріплення отриманих знань можна організувати засідання клубу  «Маленький бізнесмен», а також розваги, КВК, економічні ярмарки тощо.

Швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та необхідність безболісної адаптації дітей до шкільного та соціального життя спричинили необхідність поглибити роботу щодо ранньої профорієнтації дошкільників засобами економічного виховання.

Проте наше життя не стоїть на місці. Воно  спонукає постійно шукати нові форми економічного виховання дітей, а відтак і створювати сучасні підходи, що дають змогу не тільки збагачувати знання дошкільників, а й удосконалюватися нам самим. Однією з таких форм роботи є використання на заняттях з економіки технології використання коректурних таблиць, розробленої доктором педагогічних наук Наталією Гавриш.

 

Алгоритм роботи з коректурними таблицями економічного змісту

Коректурна таблиця – це інформаційно-ігрове поле, що розділене на клітинки, заповнені предметними картинками, символами, буквами тощо. Під час роботи з таблицями діти мають встановити максимальні кількість різнопланових зв’язків (колір, форма, величина, розміщення, призначення) між її елементами.

Специфікою занять з економічного виховання є формування первинних економічних знань, умінь і навичок щодо понять, з якими дитина не стикається в повсякденному житті (бюджет, бартер, ресурси, потреби, валюта тощо).  Алгоритм роботи з коректурними таблицями економічного змісту складається з трьох етапів: підготовчого, основного та заключного.

Перший етап (підготовчий) – ознайомлення дітей з теоретичним матеріалом з опорою на наочність (картки, картинки, схеми). Водночас під час роботи доцільно поповнювати предметно-розвивальне середовище: технологічні картки та розробляти алгоритми роботи з ними.

Другий етап (основний) сприяє розширенню і поглибленню знань дошкільників шляхом інтеграції занять з використанням самостійно розроблених та виготовлених інтелектуально-супровідних карток із різними завданнями економічного змісту. Опрацювання цих завдань спрямоване на забезпечення максимальної активності кожної дитини під час індивідуальних і групових форм роботи. Інтелектуально-супровідні картки складаються з 10 клітинок.

Приклад інтелектуально-супровідних карток:

 • накрити фішками КР (капітальні ресурси), ТР (трудові ресурси), ПР (природні ресурси);
 • відповісти на запитання «Що зображено зліва від клітинки під номером…?»;
 • назвати, у якій клітинці зображена формула СБ (сімейного бюджету);
 • назвати, що зображено в нижньому ряду в першій клітинці зліва тощо;
 • обвести кружечком потреби всіх рослин (тварин);
 • розв’язати проблемну ситуацію «На безлюдному острові» (зобразити схематично те, що ти візьмеш із собою на острів);
 • з’єднати пари картинок (скажімо, продукти й рослини, з якими вони виготовлені);
 • ігри: «Плутанина» (визначити, що зайве в ряду – природні ресурси: вода, вугілля, стакан); «Книга скарг» (назвати, які тварини потребують нашої допомоги; заповнити сторінку в книзі скарг рослин);
 • запропонувати, використовуючи малюнок, можливий бартер із товаришем у групі;
 • розгадати кросворд «Сімейна економіка»;
 • відшукати, у якій клітинці зображений макет сімейного бюджету тощо.

Робота над інтелектуально-супровідними картками передбачає розв’язання дошкільниками завдань індивідуально, у підгрупі або разом з батьками. Вивчаючи певну тему, завдання на картці можна використовувати частково або повністю: наприклад, дитина виконує завдання в одній клітинці (намалювати сімейний портрет) або в кількох (з’єднує стрілочкою складові сімейного бюджету).

Над кожною супровідною карткою дитина працює протягом кількох занять з економіки, може брати її у вільний час, здебільшого упродовж другої половини дня. Результатом цієї роботи є заповнена картка і сформований обсяг знань, що дає змогу дитині вільно на ній орієнтуватися.

Використання цих карток на заняттях сприяє розвиткові пізнавальних інтересів, інтелектуальних здібностей, мовлення, математичних уявлень дошкільників, уміння орієнтуватися в просторі, а також стимулює дітей до пошуку та відкриття нового. Адже, працюючи над інтелектуально-супровідними картками, кожна дитина самостійно шукає шляхи розв’язання проблемно-пошукових завдань.

На основному етапі найбільш якісно реалізується особистісно-орієнтована модель спілкування з дошкільниками.

Для цього варто створювати проблемні ситуації, які формують активний пізнавальний інтерес дітей до економічної культури.

Третій етап (заключний) передбачає проведення підсумкових і узагальнювальних економічних занять з використанням коректурних таблиць, які повністю відповідають коректурним таблиця Наталії Гавриш. Їх ігрове поле поділене на 20 клітинок, що містять завдання економічного характеру.

Тематичні блоки програмового змісту з               економічного виховання

Програмовий матеріал з економічного виховання можна розділити на чотири основні тематичні блоки: Сімейна економіка», «Потреби» (людини, рослини, тварини), «Гроші. Валюта», «Ресурси».

 

Сімейна економіка

Життя кожної дитини починається в родині. Сім’я виховує в дитині культуру споживання, спілкування, пізнавання, що є основою для розвитку економічної культури дошкільника. У сім’ї дитина отримує не лише первинні економічні знання. Вона, так би мовити, живе в сімейній економіці: розв’язує такі завдання, як «хочу», і «можу», що скільки коштує, як поводитися з речами, стикається з економічними проблемами, які розв’язують члени сім’ї (придбання продуктів і товарів, складання меню, розподіл сімейного бюджету).

Потреби

У межах цього тематичного блоку діти дізнаються, що все те, що людина хоче мати й має змогу придбати, – це те, без чого вона не може жити, тобто її потреба. Потреба – це необхідність мати певні умови життя, діяльності, матеріальні об’єкти. Це люди або соціальні чинники, без яких людина відчуває дискомфорт.

Гроші. Валюта

Щоб задовольняти потреби членів сім’ї, необхідні кошти, тобто гроші. Діти дізнаються, що гроші – це феномен, передусім економічний. Вони можуть культивувати в людях добро і зло, їх можна розглядати як засіб вживання і процвітання, накопичення і заощадження. У межах цього тематичного блоку важливо підвести дітей до висновку, що не все в житті можна купити за гроші.

Ресурси

Щоб заробляти і отримувати гроші, необхідно працювати. Усі дорослі працюють і виробляють все те, що необхідно для життя і задоволення потреб людей: продукти, речі, іграшки, книжки тощо. І все це об’єднує економічне поняття «ресурси». У межах тематичного блоку «Ресурси» діти ознайомлюються з різноманіттям природи, капітальних трудових ресурсів та способами їх використання.

Зміст тематичних блоків взаємопов’язаний, вони доповнюють один одного.

Отже, освітня робота з економічного виховання дошкільників спрямована на активізацію пізнавальних процесів дітей, закріплення й уточнення їхніх знань з тієї чи тієї теми, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між об’єктами і явищами дійсності. Адже сучасний дошкільник – це майбутній школяр, студент і звісно ж працівник. Саме тому економічні знання, уміння та навички, сформовані в дошкільному віці, неодмінно стануть фундаментом для майбутньої успішної діяльності.

 

підготувала вихователь-методист  Носок Н.О.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

twenty − 19 =