Консультація «Інтегрований освітній процес як спеціально організована взаємодія дитини і дорослого»

Тип консультації: груповий

План

 1. Що таке інтегрований освітній процес у ЗДО?
 2. Побудова інтегрованого освітнього процесу ЗДО.
 3. Інтеграція змісту дошкільної освіти.
 4. Модель інтеграції змісту, видів діяльності та освітніх напрямів у ЗДО К. Крутій.
 5. Змістовні цілі інтегрованого навчання.
 6. Формальні цілі інтегрованого навчання.
 7. Вимоги до інтегрованих занять.

 

Під освітнім процесом у ЗДО розуміємо цілеспрямований процес розвитку дитини в результаті її активної життєдіяльності в певним чином організованих умовах та взаємодії з педагогічними працівниками, батьками й однолітками.

Перехід до інтегрованого освітнього процесу є нагальною потребою сьогодення, що обумовлено модернізацією дошкільної освіти та психофізіологічними особливостями сучасних дошкільників, їхніми соціокультурними запитами.

Інтегрований освітній процес у ЗДО – це цілеспрямований і систематичний процес об’єднання освітніх напрямів під час спеціально організованої взаємодії педагогів і вихованців, спрямований на вирішення освітніх завдань на основі інтеграції змісту освіти та видів дитячої діяльності.

Отже, запроваджуючи інтеграцію в освітній процес ЗДО, необхідно враховувати ще й вікові особливості дітей дошкільного віку:

 • поведінка і діяльність дошкільника є «ще недостатньо диференційованим цілим» (Л. Виготський);
 • «схоплювання» цілого раніше за частини дозволяє індивіду (в дитячому віці) «відразу», інтегрально бачити предмети очима всіх людей…» (В. Давидов);
 • «перш ніж знання про цілісність світу буде оформлено в системі теоретичних понять дитини, вона повинна відтворити рухливий інтегральний образ дійсності на рівні уяви» (В.Давидов, В. Кудрявцев);
 • «діти не рівні у своїх здібностях, але рівні у своїх можливостях» (Є. Шулешко);
 • для дошкільників є характерним домінування процесів інтеграції (синтезу) над процесами диференціації (аналізу) (М. Подд’яков, О. Подд’яков);
 • в умовах інтегрованого підходу взаємопроникнення й систематизація знань дітей, становлення в них цілісної та багатовимірної картини Всесвіту, розвиток пізнавальних здібностей, гнучкого мислення, умінь і навичок відбуваються ефективніше, тому для цієї вікової категорії органічним є інтегрований підхід до змісту освіти (К. Крутій).

Побудова інтегрованого освітнього процесу ЗДО можлива з урахуванням таких умов:

 • об’єкти дослідження мають або збігатися, або бути досить близькими;
 • в інтегрованих освітніх напрямах використовуються однакові або близькі методи навчання;
 • інтегровані напрями будуються на загальних закономірностях, загальних теоретичних концепціях.

Такий підхід дозволяє відійти від сформованої навчально-дисциплінарної моделі навчання дітей дошкільного віку, а саме:

– здійснювати переходи між раніше розгалуженими галузями знань і, отже, створювати нові освітні напрями, що дають цілісну, а не мозаїчну картину Всесвіту. Виходить неперервна пізнавальна діяльність дітей з плавними переходами від однієї форми до іншої без чіткого часового обмеження частин;

– подолати протиріччя: між біологічною та соціальною програмами розвитку дитини;

– гнучко реалізувати в режимі дня різні види дитячої діяльності, скоротити кількість занять у цілому і їхню загальну тривалість;

– пробудити внутрішній потенціал дитини до набуття знань, стимулювати пізнавальну активність дитини.

Під інтеграцією змісту дошкільної освіти розуміється стан (або процес, що веде до такого стану) пов’язаності, взаємопроникнення і взаємодії окремих освітніх галузей, що забезпечує цілісність освітнього процесу у ЗДО. Зміст дошкільної освіти реалізується в комплексних освітніх та парціальних програмах, перспективно-календарному плануванні, у методах і засобах навчання, організаційних формах навчання, а також в умовах, які сприяють активній творчій пізнавальній діяльності дітей та їхньому розумовому розвитку.

Інтеграцію здійснено вдало, якщо кордони злиття напрямів не помітні, гармонійно наскрізно перехрещуються.

Формами організації інтегрованого навчання в сучасних ЗДО є: інтегровані заняття (у тому числі комплексні, тематичні, домінантні тощо), інтегрований (тематичний) день, інтегрований цикл.

Якщо проаналізувати планування освітньої діяльності в практиці роботи ЗДО, о частіше за все можна віднайти таке відображення напрямів інтеграції освітнього процесу:

 • інтеграція за лінією взаємодії різних учасників освітнього процесу (педагоги, психологи, батьки) в організації видів дитячої діяльності (вісь X);
 • інтеграція змісту занять із дітьми (вісь Y);
 • інтеграція на рівні цілей і завдань, форм і методів розвитку, навчання і виховання (вісь Z).

На жаль, такий підхід не відповідає сучасним вимогам науковців. Цей стан інтеграції більш схожий на різнокольорове багатошарове желе, коли кожен шар застигає та розглядається як самостійний прошарок, хоча ззовні це іноді навіть має креативний вигляд.

На наш погляд, саме так зазвичай вихователі «складають» інформацію в мозок дитини, коли кожен шар існує нібито і сам по собі, але склеєний з іншим лише зусиллями дорослого.

Представимо модель інтеграції змісту, видів діяльності та освітніх напрямів у ЗДО (автор ідеї – проф. К. Крутій), яка ще не є активно використовуваною в практиці роботи ЗДО, проте найбільш суттєво розкриває можливості інтегрованого підходу.

Вісь X – горизонтальна інтеграція – види дитячої діяльності (ігрова, продуктивна, комунікативна, пізнавальна, дослідницька, перетворювальна, образотворча, музична тощо).

Вісь Y – вертикальна інтеграція – освітні напрями комплексної або STREAM-програми (науки, технології, читання та письмо, інжиніринг, мистецтво, математика).

Вісь Z – освітній процес у ЗДО: спеціально організоване навчання у формі занять; спільна партнерська діяльність дорослого з дітьми (освітні ситуації, подорожі); вільна самостійна діяльність самих дітей.

Потрібно також назвати змістові та формальні цілі, які властиві інтегрованому навчанню дошкільників.

До змістових цілей інтегрованого навчання дошкільників віднесено (за М. Лазарєвою):

 • формування цілісної картини Всесвіту (пріоритетна мета);
 • забезпечення більш ефективного формування знань, умінь і навичок з кожного напряму (лінії, розділу) комплексної програми, яке ґрунтується на укрупненому та ущільненому змісті інтегрованого навчання;
 • посилення діяльнісної основи засвоєння змісту освіти;
 • стимулювання розвитку пізнавальної сфери (пізнавальної активності, потреб, інтересів тощо);
 • забезпечення єдності чуттєвого і раціонального в пізнавальній діяльності;
 • стимулювання творчих здібностей;
 • посилення виховної спрямованості процесу навчання (гуманізація, екологізація тощо);
 • зв’язок отриманих знань з навколишнім життям дітей,так легше показати дітям зв’язок науки з практикою, формування навичок використовувати у своїй повсякденній діяльності отримані знання.

До формальних цілей інтегрованого навчання віднесено такі:

 • зменшення навчального навантаження на дитину за умов збереження якості освіти;
 • перерозподіл пріоритетів (виховні та розвивальні цілі є домінантними);
 • ущільнення змісту передбачає обов’язкове дотримання норм тривалості навчальних занять;
 • уникнення дублювання змісту освіти;
 • виконання функції здоров’язбереження дітей під час навчальної діяльності.

Отже, ми розглянули можливості інтеграції змісту дошкільної освіти, де кожна вісь (X, Y, Z) перетинає іншу та має своє місце і результат в освітньому процесі ЗДО. Вибір горизонтальної чи вертикальної інтеграції або всього освітнього процесу в ЗДО – це справа як одного вихователя, так і всього педагогічного колективу.

Зауважимо – не може один вихователь охопити весь потенціал можливостей інтеграції.

Зокрема визначаємо трирівневу інтеграцію:

 • на рівні управління ЗДО;
 • на рівні методичного забезпечення;
 • на рівні інтеграції навчальної діяльності.

На рівні управління ЗДО – це практичне забезпечення з боку керівництва реалізації принципу інтеграції основних напрямів розвитку дитини (фізичний, соціально-особистісний, пізнавально-мовленнєвий, художньо-естетичний). На цьому рівні відбувається об’єднання понятійних категорій різних напрямів розвитку дитини, що робить освітній процес більш цікавим і змістовним.

На рівні методичного забезпечення – це практичне забезпечення з боку старшого вихователя інтеграції освітніх напрямів, коли встановлюється зв’язки між цілями і завданнями одного освітнього напряму та цілями і завданнями інших освітніх напрямів.

На рівні інтеграції навчальної діяльності – це практичне вирішення інтегрованих завдань у ході спільної з педагогом діяльності, коли дитина за допомогою дорослого «притягує» ланцюжки асоціативних зв’язків та виокремлює якусь ознаку не саму по собі, а в системі інших властивостей і зв’язків інтегрованих освітніх напрямів, що є ґрунтом для узагальнення. Процес виокремлення істотних ознак відбувається тим успішніше, чим ширше орієнтується дитина в цьому освітньому напрямі.

Інтегроване завдання – це найменша одиниця реалізації принципу інтеграції в освітньому процесі, в якій інтегруються зміст і дії, елементи різних видів діяльності. Інтегровані завдання забезпечують злиття різних видів діяльності з метою активізації потенційних можливостей дитини.

 

Вимоги до інтегрованих занять

Інтегроване заняття – це особливим чином організована елементарна навчальна діяльність дітей дошкільного віку, зміст якої має складну структуру, що охоплює кілька різних компонентів, характеризується визначеними відношеннями і силою взаємодії, сприяє формуванню в дошкільників цілісної картини Всесвіту.

Структура інтегрованих занять відрізняється чіткістю, компактністю, стислістю, логічною взаємообумовленістю пропонованого дітям матеріалу на кожному етапі заняття, значною інформативною місткістю матеріалу. У формі інтегрованих занять доцільно проводити узагальню вальні заняття, на яких буде розкрито проблеми, найважливіші для двох або декількох напрямів (розділів, ліній) програми.

Максимально допустиме навчальне навантаження для дошкільників визначається чинними нормативними документами МОН України. Отже, тривалість інтегрованого заняття для дітей дошкільного віку не може перевищувати усталені норми. Пояснення вихователів щодо складності проведення такого виду занять і бажання «втиснути» якомога більше інформації лише свідчить про методичну безпорадність (можливо, й безграмотність) щодо організації навчальної діяльності дошкільників.

Звісно, інтегроване заняття вимагає від вихователя ретельної підготовки та професійної майстерності. Технологія інтегрованих занять може бути різною, проте в будь-якому випадку необхідне їхнє попереднє моделювання.

Закономірності інтегрованого заняття: усе підкорено авторському задуму; об’єднується основною думкою (стрижень заняття); складає єдине ціле, етапи заняття – це фрагменти цілого; етапи і компоненти заняття перебувають у логіко-структурній залежності; обраний для заняття дидактичний матеріал відповідає задуму (за Н. Гавриш, І. Кіндрат).

Отже, особливістю інтегрованого заняття є те, що воно ґрунтується на одній головній або домінантній діяльності, ідеї (понятті, явищі), яка є стрижнем заняття. Усе інше лише допомагає глибше зрозуміти головний зміст заняття.

У практиці роботи з дітьми зазвичай є й інтегровані цикли занять, які можуть конструюватися по-різному: цикл занять може складатися із занять, які вибудувані в певній послідовності відповідно до рівня освітніх зв’язків (наприклад: заняття по ознайомленню з природним довкіллям чи заняття з музичної діяльності). Цикл також може повністю складатися з інтегрованих занять або охоплювати заняття в поєднанні з інтегрованими як узагалбнювальними.

Цікавим і пізнавально навантаженим є інтегрований (тематичний) день, що передбачає так організацію пізнавальної діяльності впродовж дня в закладі дошкільної освіти, коли будь-яка конкретна тема є наскрізною і відбивається не тільки в змісті занять, але й у змісті рухливих, сюжетно-рольових та інших ігор, спостережень на прогулянках і в інших режимних моментах.

Підсумок

Побудова освітнього процесу в ЗДО на засадах інтеграції забезпечує підвищення рівня ефективності діяльності як керівників, так і педагогів у створенні середовища особистісного розвитку дитини та результативності освітнього процесу в контексті здобуття дитиною природничо-наукової освіти.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт: альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дошкільників / автор. колектив ; наук. керівник К.Л. Крутій. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2018. – 146 с. – Бібліогр.: с. 49 – 50; 143 – 144.

Коментарі 1

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 × three =