Звіт керівника перед педагогічним колективом та громадськістю за 2021-2022 навчальний рік

Звіт керівника

перед педагогічним

колективом та громадськістю про діяльність

Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №33 «Маринка»  про свою діяльність

 протягом 2021/2022 навчального року

Головною метою діяльності закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, виконання вимог Базового компонента, забезпечення умов для ефективного проведення освітнього процесу, фізичного та психічного розвитку дітей. Діяльність керівника закладу дошкільної освіти направлена на вирішення освітніх, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, які виникають у процесі діяльності дошкільного закладу.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №33 «Маринка» –  заклад комбінованого типу.  В 2021/2022 навчальному році в закладі функціонувало 13 груп, зокрема: дев’ять груп загального розвитку, одна різновікова,одна інклюзивна група та дві групи спеціальні, логопедичні. Мережа груп закладу дошкільної освіти повністю відповідає меті, завданням, специфіці установи.

Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем з 7 год 00 хв до 19 год 00 хв. В ранкові (з 7 год 00 хв до 8 год 00 хв) та вечірні (з 18 год 00 хв до 19 год 00 хв ) години організовано роботу однієї чергової групи.

Навчальний рік у ДНЗ починається з 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 01 червня по 31 серпня триває оздоровчий період.

У ДНЗ спілкування, навчання та ведення документації здійснювалося державною мовою.

В закладі освіти обладнано методичний, логопедичний, медичний кабінети, кабінет практичного психолога, ресурсна кімната, музична, спортивна зали, два спортивні майданчики та ігрові ділянки. Приміщення оснащені, використовуються у відповідності до нормативних вимог за призначенням та раціонально. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Всі групи впродовж 2021/2022 н.р. комплектувалися за віковими ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти, з урахуванням побажань батьків.

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснювалося на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини,з висновком, що дитина може відвідувати дошкільний заклад,  свідоцтва про народження дитини, висновок ІРЦ для дітей з вадами мови, для дітей інклюзивних груп. Відрахування дітей із ДНЗ, переведення їх з однієї вікової групи до іншої, збереження місця в закладі здійснювалося відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад. Дошкільнят, які тривалий час не відвідують заклад дошкільної освіти без поважних причин немає. Моніторингове дослідження показало, що середньорічне відвідування вихованців не виходить за межі граничної наповнюваності груп. 140 дітей це 51% відвідування з загальної кількості 277 дітей.

Відповідно до Закону України “Про режим воєнного стану”, керуючись листом Міністерства освіти і науки України від 25.02.2022 No1/3276-22 «Про організацію освітнього процесу»,  відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 No64/2022 «Про введення воєнного стану в Українів» у ДНЗ №33 «Маринка» з 24.02.2022 року був призупинений освітній процес, з метою забезпечення безпеки працівників і вихованців закладу дошкільної освіти.

Всього в закладі виховується 274 дошкільнят. Станом на 01 червня 2022 року в черзі на 2022/2023 навчальний рік в закладі дошкільної освіти перебуває 61 дітина.

Кадрове забезпечення

Визначальним чинником, від якого залежить якість і кінцевий результат будь-якого закладу освіти є його кадрове забезпечення. Наш заклад забезпечений педагогічними кадрами повністю і в якісному складі. Всього працівників в закладі дошкільної освіти – 63. З них педагогів – 31.

За рівнем кваліфікації педагоги мають такі кваліфікаційні категорії та педагогічні звання: вища кваліфікаційна категорія – 6 педагогів, І  кваліфікаційна категорія – 7 педагогів, ІІ кваліфікаційна категорія – 5 педагогів, категорія «спеціаліст» – 3 педагога, 11 тарифний розряд – 9 педагогів, 10 тарифний розряд – 1 педагог. За рівнем освіти педагоги мають:  вищу відповідну педагогічну освіту в обсязі вищого навчального закладу ІІІ–ІV рівня акредитації – 7 педагогів; вищу відповідну педагогічну освіту в обсязі вищого навчального закладу І–ІІ рівня акредитації – 24 педагогів. Чотири педагоги удостоєні педагогічного звання «вихователь-методист». Досвід роботи педагогів, які мають звання «вихователь-методист» знаходиться в методичному кабінеті та схвалений Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Важливим напрямком підвищення професійного рівня педагогів є атестація   працівників.  За   підсумками   атестації   в   2022   році   вихователю Черкашеній Вікторії  Василівни присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», вихователю Сєдих Ксенії Олександровні присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

Адміністрацією закладу достатня увага приділяється організації проведення атестації педагогічних працівників. Дотримуються вимоги Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Складено перспективний план атестації педагогічних працівників на 2021-2026 роки, план роботи засідань атестаційної комісії на 2021-2022 н.р., видано накази. Адміністрацією та членами атестаційної комісії відвідуються навчальні заняття, вивчається система роботи педагогів, творчі звіти педагогів заслуховуються на засіданні педагогічної ради.

Важливим напрямком підвищення професійного рівня педагогів є курсова перепідготовка. Курси підвищення кваліфікації при Сумськомуобласному інституті післядипломної педагогічної освіти пройшли вихователі Куклинська О.Г., Борисова Л.В., Боханова О.І., Пятаченко Н.В., сестра медична старша Ковальова Ю.О. В закладі складено перспективний план проходження курсової підготовки педагогами на 2021-2026 роки.

Методична робота з педагогічними кадрами

Методична робота з педагогічними кадрами у 2021/2022 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

Методичний кабінет забезпечений навчально-методичною літературою з грифом МОН України, комплексними та парціальними програмами, періодичною пресою, технічними засобами навчання. Педагоги мають можливість знайомитися з такими періодичними виданнями «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Дошкільне виховання», «Методична скарбничка вихователя», «Музичний керівник».

Методичний кабінет у закладі є центром методичної допомоги педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти та поширення серед батьків психолого-педагогічних знань щодо забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.

У 2021/2022  навчальному році методичну роботу було зосереджено на вирішення пріоритетних завдань закладу:

– продовження освітньої роботи, яка сприяє сталому розвитку особистості дошкільника, формує творчі та технічні  здібності, продуктивне та критичне мислення дітей шляхом STREAM-освіти;

– розвиток здоров’язбережувальної компетентності дітей через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності шляхом інтеграції родинного і суспільного виховання на основі спільних зусиль з батьками вихованців;

– формування екологічної свідомості, навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом у дітей раннього та дошкільного віку.

У 2021/2022 навчальному році педагогічний колектив закладу розпочав здійснювати роботу над науково-методичною темою: «Впровадження освітньої програми «Впевнений старт» як орієнтир формування готовності дитини старшого дошкільного віку до навчання в школі та організація професійного самовдосконалення вихователя». Педагоги групи старшого дошкільного віку «Казка» першими розпочали працювати над програмою.

На базі методичного кабінету постійно розгортались різні форми інтерактивної взаємодії дорослих суб’єктів освітнього процесу, крім педагогічних рад, педагогічних годин, консультацій, проводились майстер-класи із залученням кращих педагогів, заняття з елементами тренінгу, мозкові штурми, рольові й ділові ігри, засідання за круглим столом, семінари, семінари-практикуми.

Педагоги закладу дошкільної освіти № 33 «Маринка» відвідували заняття своїх колег, обмінювалися досвідом та постійно підвищують свій професійний рівень.

Проводились психолого-педагогічні консиліуми з вихователями старших груп «Підготовка дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі», груп раннього віку «Адаптація дітей раннього віку до умов ЗДО», спеціальних груп з порушеннями мови «Психолого-педагогічний супровід дітей в спеціальних групах з порушеннями мови».

Значна увага приділялася організації інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами. Освітня діяльність в інклюзивній групі молодшого дошкільного віку «Дзвоники» здійснювалася згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 530 «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти» та реалізовувалася через виконання вимог програми розвитку, навчання і виховання дітей «Соняшник», за індивідуальними програмами розвитку дітей з ООП, розробленими за участю батьків здобувачів дошкільної освіти, погодженими командою психолого-педагогічного супроводу та затвердженими завідувачем закладу.

Упродовж 2021/2022 навчального року забезпечувалась корекційна спрямованість освітнього процесу, проводились додаткові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття із здобувачами дошкільної освіти з особливими освітніми потребами, передбачені індивідуальними програмами розвитку дітей, відповідно до листа МОН України від 30.12.2021 № 1/23180-21 «Про визначення рівня підтримки у дітей з особливими освітніми потребами, які здобувать дошкільну освіту в інклюзивних групах».

Розширено мережу супроводу та підтримки дітей з ООП, залучені спеціалісти: практичний психолог, вчитель – логопед, вчитель-дефектолог. Досягнення дітей відображені у внутрішніх документах. Упродовж 2021/2022 навчального року ЗДО №33 «Маринка» відвідувало 3 дітей з ООП (молодший дошкільний вік). Створено умови для навчання, соціальної адаптації, інтеграції в суспільство здобувачів дошкільної освіти з особливими освітніми потребами, забезпечується співпраця з Інклюзивно-ресурсним центром.

Багато зусиль докладалося до створення інклюзивного розвивального середовища, формування толерантного ставлення, створення педагогічної системи, центрованої на потребах дитини, налагодження партнерської взаємодії з родиною, яка виховує дитину з особливими освітніми потребами.

Протягом 2021/2022 навчального року в ЗДО функціонувало                   2 спеціальні групи з порушеннями мови: спеціальна група для дітей  з порушеннями мови старшого дошкільного віку «Веселка», різновікова спеціальна група для дітей з порушеннями мови з пріоритетом середнього дошкільного віку «Калинка». Корекційно-розвивальну роботу здійснювали вчителі-логопеди: Довгопол О.В., Дзюба Н.А.

Індивідуальні, підгрупові корекційно-розвивальні заняття з дітьми проводились у логопедичному кабінеті, міні-логопедичних кабінетах при спеціальних групах з порушеннями мови, які забезпечені необхідними дидактичними матеріалами: науково-методичною літературою з питань логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку; демонстраційним, роздатковим матеріалом, дидактичними іграми.

З метою створення позитивно-конструктивної атмосфери взаємодії всіх учасників освітнього процесу вихователі та вчителі-логопеди активно залучали батьків до активної співпраці. Батьки підтримували тісний зворотній зв’язок з педагогами.

У батьківських Viber-групах систематично розміщувались рекомендації, поради вчителів-логопедів, вихователів спеціальних груп щодо подолання порушень мовлення у дітей, консультації, мовний матеріал до лексичних тем, інформація про стан динаміки розвитку звуковимови кожного періоду навчання.

Щоквартально здійснювались психолого-педагогічні консиліуми «Психолого-педагогічний супровід дітей спеціальних груп з порушеннями мови» з метою аналізу результативності роботи з дітьми спеціальних груп з  порушеннями мови за певний період, виявлення недоліків у роботі  та визначення оптимальних шляхів корекційно-розвивальної роботи.

Адміністрація закладу дошкільної освіти приділяла належну увагу питанням фахового зростання, активізації творчої діяльності педагогів.

Педагоги підвищували свій професійний рівень шляхом участі в онлайн-вебінарах, онлайн-семінарах, конференціях, засіданнях професійних спільнот, організованих Центром професійного розвитку педагогічних працівників.

З метою підвищення інформаційно-цифрової, психологічної, здоров’язбережувальної, інноваційної компетентностей, здатності до навчання впродовж життя, педагоги закладу активно долучились до проєктів, організованих педагогами ЦПРПП.

Педагоги закладу пройшли навчання в Студії  цифрової активності, організованої ЦПРПП та набули інформаційно-комп’ютерної компетентності.

Вихователь Борисова Л.В. пройшла онлайн-навчання в Інтерактивній школі творчого вчителя на тему: «Інновації в освітньому процесі закладів дошкільної освіти».

Інструктор з фізичної культури Рубан А.Ю. взяла участь у семінарі на тему: «Ділова документація інструктора з фізичної культури: сучасні вимоги оформлення» .

Вихователь Авраменко Є.С. прийняла участь у вебінарі «Різні формати АВА в реаліях України» (модуль 1) на базі науково-дослідної лабораторії проблем інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені                   А.С. Макаренка.

Практичний психолог Лубенець Г.М. стала учасником I Міжнародного форуму зі спеціальної психології «Особливий зміст психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами», VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя», у Всеукраїнському онлайн-семінарі-практикумі з елементами тренінгу на тему: «Емоційний ресурс і психологічне здоров’я педагога: засоби збереження та відновлення. Підвищуємо психологічну компетентність» , завершила курс «Базова психологічна допомога в умовах війни»

Вчитель-логопед Дзюба Н.А. взяла участь у вебінарі «Особливості діагностики невербальної і вербальної бази у дітей із порушеннями мовлення різних вікових груп».

В продовж навчального року, вихователь Борисова Л.В. дистанційно підвищила кваліфікацію під час вебінару «Освіта і виховання дітей дошкільного віку: традиційні та інноваційні методики в сучасних українських реаліях» за напрямами «Наскрізні навички», «Практичні прийоми» , прослухала вебінар «Експрес-підготовка дитини до школи: вправи та поради» та успішно склала тестування з теми вебінару. Крім того Лариса Василівна дистанційно підвищила кваліфікацію під час вебінарів «Використання кінезіологічних казок у роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку» за напрямами «Інклюзивна освіта», «Психологія», «НУШ» та «Робота над граматичною будовою мови на корекційних заняттях з розвитку мовлення для дітей з ООП».

Вчитель-логопед Дзюба Н.А. прослухала ряд вебінарів за дистанційною формою за темами: «Стабілізація емоційного стану дітей дошкільного віку засобами арттерапії» , «Логопедичні ігри, вірші, казки в онлайн-роботі з дітьми» , «Ресурси для роботи з відео: створення, редагування, монтаж відеороликів», «Логоритмічні заняття з дітьми раннього віку».

З метою підтримки позитивного іміджу закладу дошкільної освіти педагогічний колектив закладу протягом 2021/2022 навчального року активно брав участь в різних заходах:

– Олімпійський тиждень, жовтень 2021;

– в освітньому проєкті «Я Землі своєї паросток зелений», де на підставі рішення журі освітнього проєкту «Я Землі своєї паросток зелений» Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 33 «Маринка» отримав Грамоту управління освіти і науки Сумської міської ради за творчий підхід до реалізації завдань екологічного виховання.

– у VI Всеукраїнській акції «Happy Гав для Сірка», де заклад отримав Подяку за участь у благодійній акції;

– у творчому конкурсі «Малюнок на фронт»;

– у I (міському) етапі обласного конкурсу на кращий Інтернет-сайт закладу дошкільної освіти у 2022 році;

– День Єднання; лютий 2022

– заходи до Дня вишиванки;

– заходи з нагоди відзначення Дня Європи на території Сумської міської територіальної громади у 2022 році.

Педагоги закладу залучили батьків до реалізації спільних проєктів: «Ми допоможемо пташкам взимку» (група молодшого дошкільного віку «Барвінок» – вихователі Куксенко Н.Г., Черкашина В.В.), «Приготуємо печиво для пташок» (група молодшого дошкільного віку «Дзвоники» – вихователь Коваленко Н.П.), «Город на підвіконні» (група молодшого дошкільного віку «Соняшники» – вихователі Лаврик Л.П., Авраменко Є.С., група середнього дошкільного віку «Ромашка» – вихователі Колесник Т.Є., Чухно Т.В.), «Від зернинки до рослинки» (спеціальна група з порушенням мови старшого дошкільного віку «Веселка» – вихователі Борисова Л.В., Корнілова О.В.).

У 2021/2022 навчальному році методичною службою закладу активно проводилась робота з сім’єю.

були організовані та проведені конкурси:

– онлайн-конкурс спільних поробок дітей з батьками з природного матеріалу «Осінній барвограй»;

– огляд-конкурс «Город на підвіконні»;

– конкурс на краще оформлення групового приміщення «Зимові фантазії»;

– онлайн-конкурс спільних робіт дітей з батьками «Новорічний калейдоскоп»;

– онлайн-конкурс спільних робіт дітей з батьками «Великодні передзвони».

Відповідно до плану роботи ЗДО на 2021/2022 навчальний рік, з метою створення умов для реалізації в роботі закладу ідей освіти для сталого розвитку, збереження особистого простору дитини, створення оптимальних умов для соціально-особистісного розвитку дітей, реалізації завдань, націлених на розвиток мислення, пізнавальних здібностей та дружніх стосунків у групі, педагогами впроваджувалась халабудна педагогіка.

Вихователі разом з батьками підтримали ідею професора, доктора педагогічних наук К. Крутій, спробувавши провести флешмоб «Вільна гра дітей, або День без іграшок».

Флешмоб «День без іграшок» було проведено в групах середнього дошкільного віку «Ромашка», «Зірочки», «Бджілки», групі старшого дошкільного віку «Волошка», спеціальних групах з порушенням мови «Веселка», «Калинка». Аналіз спостережень за дітьми під час флешмобу показав, що діти конструювали, будували халабуди, вирізали, складали картини з круп, квасолі, каштанів, кришечок. Діти вигадували, фантазували, творили, проявляли свої творчі здібності, а найголовніше знайшли нове застосування старим речам, навчилися домовлятися, взаємодіяти один з одним.

Таким чином, педагоги нашого закладу зрозуміли, що халабудна педагогіка – це справжня радість для дітей! Тому вихователі дають можливість дітям у вільний від занять час розкривати свої творчі здібності, будуючи цікаві халабуди та конструкції.

Для ефективного та якісного забезпечення освітнього процесу ЗДО в умовах воєнного стану, педагоги мали технічні можливості для організації активної співпраці з батьками, вдосконалювали свої навички у володінні інформаційно-комп’ютерними технологіями, постійно підвищувати свій професійний рівень, вихователі мотивували батьків підтримувати постійний зворотній зв’язок з ними.

Заслуговує на увагу впровадження педагогами дистанційних форм надання консультацій та спілкування з батьками із застосуванням електронних платформ Google Meet, Zoom, соціальної мережі Viber, мобільних додатків Messenger, Facebook, відеохостингу YouTube.

Вихователі проводили та записували відео-заняття, фрагменти дидактичних, пальчикових  ігор, спостережень, надавали рекомендації по підготовці продуктивних видів діяльності, проведенню гімнастики для очей, організовували консультативно-просвітницьку роботу, готували різноманітні поради, рекомендації, консультації, підбірку розвиваючих мультфільмів та відео-роликів для дітей.

Аналіз якості організації методичної роби з кадрами за підсумками навчального року дає підстави вважати, що робота була вагомою та  результативною. Різні форми методичної роботи сприяли підвищенню фахової майстерності педагогів, усвідомленню можливостей професії для розвитку власної особистості.

Освітнє середовище закладу дошкільної освіти 

Фінансово–господарська діяльність у ДНЗ здійснювалась згідно з кошторисом, сформованим відділом освіти Сумської міської ради та відповідно до статей видатків.

Із загального фонду бюджету профінансовані захищені статті витрат: заробітна плата, харчування дітей, оплата комунальних послуг.

Протягом року  для забезпечення предметно-розвивального середовища та покращення матеріально-технічної бази залучалася благодійна допомога у вигляді товарів та матеріалів (інформація висвітлюється на сайті ЗДО щомісячно в розділі «Фінансовий звіт»).

Розвивальне середовище закладу дошкільної освіти відповідає інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх вікових особливостей: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності. Всі приміщення ЗДО  відповідають сучасним естетичним вимогам.

Групові приміщення обладнані з урахуванням вікових особливостей дітей,  дотриманням правил охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Дошкільний навчальний заклад забезпечений необхідним технологічним та господарчим обладнанням, все обладнання знаходиться у задовільному робочому стані, але потребує осучаснення, а саме: параконвектомат, електрична мясорубка, професійний блендер.

Завідувачем дошкільним закладом здійснюється контроль за постійним інформуванням громадськості про надходження і використання благодійної допомоги шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті ЗДО, батьківських куточках, конференціях, батьківських зборах та в он-лайн режимі.

Незважаючи на складні економічні умови, приміщення і територія ДНЗ оснащені необхідним інвентарем, перебувають у задовільному стані, постійно поповнюється, оновлюється і ремонтується обладнання.

Санітарний стан приміщень відповідає вимогам санітарного регламенту в дошкільних навчальних закладах. Гігієнічний режим прибирання та провітрювання, своєчасне проходження працівниками медичних оглядів контролювався постійно сестрою медичною старшою.

З метою зміцнення матеріально-технічної бази закладу, протягом навчального року та в період ремонтних робіт проведено заходи:

– оновили інвентар для прибирання (помічникам вихователя) відповідно до вимог системи НАССР;

– осучаснили розробний інвентар для харчоблоку;

– замінили кухонний інвентар для груп;

– докупили столовий посуд (тарілки глибокі, мілки, чашки);

– відокремили приміщення для ресурсної кімнати,туалетної кімнати де провели поточний ремонт і оснащили її меблями та обладнанням;

– проведений поточний ремонт старої огорожі;

– на території закладу проведено омолодження зелених насаджень, та видалені аварійні дерева.

Закуплено:

– будівельні матеріали: (шпаклівка, фарба, плитка, церезит, цемент, рідкий гвіздки, ґрунтовка, розчинники, пензлі, крейда, силікон, плінтуси, вимикачі );

– сантехніка (унітаз, перехідник, трійники, муфти, гофра, труба, шланги, водяні та каналізаційні труби, уголки, шланг для душу, кран для труб);

– кухонне приладдя: ( відра для миття підлоги, швабри, металеві миски, чайник, відра з пластику ,силіконові лопатки, обмінна тара для сипучих продуктів);

– меблі: (шафа для посуду, поличка-стіл для ресурсної кімнати);

– канцтовари, картриджі для орг.техніки;

– господарчі товари;

– дитячі театралізовані костюми;

– дезінфекційні, гігієнічні засоби та медикаменти;

– світодіодні світильники.

КЕКВ 2210

1 Придбання дезінфікуючих засобів 5100,00
2 Придбання миючих засобів 8883,00
3 Придбання папір ксерокс ний, фарба для принтера 4191,00
4 Придбання будівельних матеріалів 19490,00 Борг за будівельні матеріали, які були використанні під час ремонтних робіт в літку 2021 року
5 Придбання меблів 6300,00
6 Придбання кухонного інвентарю, господарчих товарів, столового посуду 15732,00
7 Подарунки 900,00

 

КЕКВ 2240

1 Оплата послуг зв’язку, інтернету, обслуговування сайту 3294,00
2 Оплата послуг обслуговування електрообладнання, журо уловлювача, дератизації, замірів заземлення і опору 7296,00
3 Оплата послуг обслуговування бухгалтерських програм, електронних ключів 2530,00
4 Оплата послуг обслуговування комп’ютерної техніки 4100,00
5 Оплата послуги поточного ремонту каналізації, послуги трактора 6450,00 Борг за проведенні роботи в червні 2021 року
6 Оплата послуг щодо підготовки закладу до навчального року: камерне зневаження м’якого інвентарю, технічне обслуговування вагів, гідравлічні випробування системи опалення 8828,68 Борг за проведенні роботи в червні – серпні 2021 року
7 Оплата послуг спилювання та омолодження дерев 6000,00

 

Дошкільний заклад приймає активну участь в міській програмі по енергозбереженню, протягом навчального року раціонально використовував енергоресурси.

Покращили результати від наданої норми споживання: теплова енергія-15 %; електрична енергія-25 %; водопостачання- 5%.

У дошкільному закладі протягом п»яти років заплановано капітальний ремонт огорожі. В 2021 році замінено 95м п. огорожі, встановлені нові ворота та хвіртка.

Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-технічного і навчально-матеріального забезпечення освітньої діяльності залишаються справний стан обладнання, водяних та каналізаційних комунікацій, оснащення предметно- ігрового середовища.

Першочергово потребує усунення наслідки авіаудару, заміна склопакетів, віконних блоків, ремонт даху, павільйонів.

На сьогоднішній день, заклад освіти отримує частково фінансування з міського бюджету, а саме: оплата енергоносіїв, заробітна плата, послуги звязку та інтернету. Кошти на підготовку дошкільного закладу до нового навчального року не надаються, підготовка не проводиться.

 Медичне обслуговування вихованців    

Здійснення медичного супроводу дітей разі потреби невідкладної медичної допомоги відбувається відповідно до нормативно-правових документів. Сестри медичні старші закладу здійснюють профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил. Медичний кабінет для роботи укомплектований всім необхідним. Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги.

Медична служба ДНЗ ретельно відслідковує та аналізує фізичні показники розвитку дітей з метою планування подальшої профілактичної роботи.

Адміністрація закладу та медичний персонал здійснювали контроль за станом захворюваності дітей.

Захворюваність 2020 2021 2022
Захворюваність ендокринної системи 1
Захворюваність органів крові 1 1
Захворюваність нервової системи 2 8
Захворюваність органів зору 8 8 7
Захворюваність органів дихання із них: 7 14 15
пневмонії 1 1 2
абструктивний бронхіт 3 9 9
аденоїди 3 4 4
Захворюваність органів шлунко-кишкового тракту із них: 2 2 2
пупкова кіла 1 1 2
Захворюваність органів сечостатевої системи 1 3 2
Захворюваність органів кістково-м’язової системи,

із них сколіоз

5

6

  10

Захворюваність шкіри 5 5 2
Вроджені аномалії

 

Аналізуючи дані таблиці, можна сказати, що захворюваність органів дихання залишається майже на тому рівні, як і в минулому році, захворювання інших органів порівняно з попередніми роками у деяких випадках зменшилась, в деяких є сталими. Із діагнозом захворювання  нервової системи дітки прийшли в цьому навчальному році.

 

Аналіз стану здоров’я дітей :

2020-2021 2021-2022 2021-2022
І група 247 247 216
ІІ група 55 55 50
ІІІ група 2 2 5
ІV група 2
V група 1

 

                 Розподіл дітей на фізкультурні групи:

 

2019-2020 2020-2021 2021-2022
Основна 324 304 269
Підготовча 3
Спеціальна 2
Звільнено 1

 

        Для зниження захворюваності всим колективом велась кропітка робота, зокрема це:

  • організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками щодо профілактики захворювань;
  • систематичне щеплення дітей;
  • ​дотримання вимог санітарії, дезинфекції приміщень;
  • ​здійснення загартування вихованців;
  • ​організація фізичного виховання;
  • ​чітке дотримання режиму дня;
  • ​взаємодія медсестри дошкільного закладу збатьками, вихователями.

 

 Організація харчування дітей у навчальному закладі

Харчування вихованців здійснюється відповідно до інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та змін до неї. Постановою КМУ від 24 березня 2021 р. № 305 «Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»

Постановою КМУ від 28 липня 2021р №786 «Про внесення змін до норм харчування у закладах освіти та дитячих  закладах оздоровлення та відпочинку»

З 1 січня 2022 р. згідно рішення №2578 – МР м.Суми , від 23 грудня 2021 року «Про затвердження  вартості харчування однієї дитини на день та порядку і умов забезпечення харчуванням дітей пільгових категорій закладів освіти, підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради»

вартість триразового харчування (сніданок, обід, вечеря), а        саме для:

– дітей раннього та молодшого дошкільного віку – 33,00 грн;

– дітей середнього та старшого дошкільного віку – 40,00 грн.

В закладі забезпеченні харчуванням 39 дітей пільгових категорій

 

Харчування дітей у дошкільному закладі якісне і різноманітне,   й містить всі необхідні речовини – білки, жири, вуглеводи, мінерали та вітаміни – у таких кількостях і у такому співвідношенні, що відповідає їх фізіологічним потребам.

Для забезпечення дітей повноцінним харчуванням складається чотирьохтижненве меню на 4 періоди року: літній, осінній, зимовий, весняний. Різноманітність у харчуванні досягається за рахунок не лише асортименту продуктів, але й страв, що готуються з них. Складаючи меню, дотримуємось правильного поєднання різних страв.

При складанні меню обов’язково  враховуємо енергетичну цінність та хімічний склад продуктів, з яких готуються страви.

Дотримання норм харчування в ДНЗ:

Назва продуктів За 6 місяців 2021-2022
1 М’ясо 62%
2 Молоко 73%
3 Кефір,йогурт 88%
4 Сир кисломолочний 36%
5 Сметана 53%
6 Яйце 85%
7 Риба 70%
8 Фрукти сухі 74%
9 Картопля 77%
10 Овочі 62%
11 Фрукти 11%
12 Соки 34%
13 Масло вершкове 76%
14 Олія 99%
Середній % виконання норм 64%

 

Теоретична калорійність їжі

норма 6 міс. 2021-2022
Білки 58 44,8
Жири 56 41,3
Вуглеводи 240 199,6
Калорії 1700 1386,0

 

Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна роботу щодо формування навичок культури харчування вихованців, проводиться консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей у групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при завідувачу. Контроль за якістю харчування, санітарно-гігієнічним станом дошкільного закладу ведеться щомісячно, також з боку Держпродспоживслужби про що свідчать акти перевірок. Пропозиції, вказані в актах, виконуються згідно з зазначеними термінами.

У закладі створений та працює сайт який  дає змогу: презентувати заклад; додати прозорості роботі закладу; упорядкувати робочі процеси; спростити контроль, налагодити взаємозвязок з батьками. Щотиждня проводиться оновлення змісту сайту, поповнюються матеріали консультацій практичного психолога, медичної сестри, музичного керівника, вчителя-логопеда та інші. За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мають змогу краще підготуватись до занять та підвищувати рівень педагогічної майстерності, технічних вмінь, провести збори серед батьків. Також в розділі «Новини» кожен може побачити анонс подій та  їх виконання.

 

ПІДСУМКИ

 

Дякую усім: працівникам ДНЗ, батькам за спільну допомогу у роботі закладу і закликати усіх: “Давайте спільно працювати над вирішенням проблем садочка аби створити для дітей комфортні умови перебування, аби забезпечити їм щасливе майбутнє. Дякую за увагу!

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 × three =