Звіт керівника перед педагогічним колективом та громадськістю за 2022-2023 навчальний рік

Звіт керівника

перед педагогічним  колективом та громадськістю

про діяльність Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №33 «Маринка»

м.Сум, Сумської області

про свою діяльність   протягом 2022/2023 навчального року

На виконання законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», наказу МОН України від 28.01.05 №55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та відповідно до змісту Примірного положення  про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» (наказ МОН України від 23 березня 2005 року №178 )  керівник  закладу дошкільної освіти  щорічно звітує перед педагогічним колективом та  громадськістю про свою діяльність.

Основні завдання щорічного звітування керівника:

 • забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом;
 • стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником закладу відповідних рішень у сфері управління закладом.

Головною метою діяльності закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, виконання вимог Базового компонента, забезпечення умов для ефективного проведення освітнього процесу, фізичного та психічного розвитку дітей. Діяльність керівника закладу дошкільної освіти направлена на вирішення освітніх, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, які виникають у процесі діяльності дошкільного закладу.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №33 «Маринка» –  заклад комбінованого типу.

Навчальний рік у ДНЗ починається з 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 01 червня по 31 серпня триває оздоровчий період.

У ДНЗ спілкування, навчання та ведення документації здійснювалося державною мовою.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ ВНЕСОК КЕРІВНИКА У ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ  ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

В 2022/2023 навчальному році в закладі функціонувало 13 груп, зокрема: дев’ять груп загального розвитку, одна інклюзивна група та дві групи спеціальні для дітей  з порушенням мови. Мережа груп закладу дошкільної освіти повністю відповідає меті, завданням, специфіці установи.

На виконаня законів  України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  «Про охорону дитинства», «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» , «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Положення про ДНЗ, Санітарний регламент ДНЗ, постанови КМУ від 10 квітня 2019 року №530 «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти» Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 25.08.2021 року №8 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину», листів МОН України від 02.04. 2022 №1/3845-22 «Про рекомендації працівникам ЗДО на період дії воєнного стану в Україні» від 17.03.2022 №1/3475-22 «Про зарахування до ЗДО дітей із числа внутрішньо переміщених осіб», від 15.06.2022 №1/6435-22 «Щодо забезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами», від 22.06. 2022 №1/6887-22 «Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та захисту прав їх працівників», від 27.07.2022 № 1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році», листа ДСНС України від 14.06.2022 №03-1870/162-2 «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти» з 01.09.2022 року у закладі дошкільної освіти було організовано освітній процес за змішаною формою (в дистанційному форматі або очно за присутності  батьків)

Всього в закладі виховується 253 дошкільнят.Всі групи впродовж 2022/2023 н.р. комплектувалися за віковими ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти, з урахуванням побажань батьків.

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснювалося на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини,з висновком, що дитина може відвідувати дошкільний заклад,  свідоцтва про народження дитини, висновок ІРЦ для дітей з порушенням мови, для дітей інклюзивних груп. Відрахування дітей із ДНЗ, переведення їх з однієї вікової групи до іншої, збереження місця в закладі здійснювалося відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад. Дошкільнят, які тривалий час не відвідують заклад дошкільної освіти без поважних причин немає.

Станом на 01 червня 2023 року в черзі на 2023/2024 навчальний рік в закладі дошкільної освіти перебуває 40 дітей. Ви бачите динаміку змін кількісного складу дітей за 5-ть років. Та попередню мережу груп на 2023/2024 навчальний рік.

Кадрове забезпечення

Визначальним чинником, від якого залежить якість і кінцевий результат будь-якого закладу освіти є його кадрове забезпечення. Наш заклад забезпечений педагогічними кадрами повністю і в якісному складі. Всього працівників в закладі дошкільної освіти – 60. З них педагогів – 28.

Освітній рівень педагогічних працівників

    повну вищу освіту має 21 педагог;

 • повну вищу дошкільну освіту – 11 педагогів;
 • повна вища спеціальна освіта – 10 педагогів;
 • неповна вища освіта – 7 педагогів;
 • неповна вища дошкільна освіта – 4 педагоги;
 • неповна вища спеціальна освіта – 3 педагоги.

За рівнем кваліфікації педагоги мають такі кваліфікаційні категорії та педагогічні звання:

 • «спеціаліст вищої категорії» – 6 педагогів;
 • «спеціаліст першої категорії» – 6 педагогів;
 • «спеціаліст другої категорії» – 4 педагоги;
 • 9 тарифний розряд – 3 педагоги;
 • 11 тарифний розряд – 8 педагогів;
 • 10 тарифний розряд – 1 педагог.

Три педагоги удостоєні педагогічного звання «вихователь-методист». Досвід роботи педагогів, які мають звання «вихователь-методист» знаходиться в методичному кабінеті та схвалений Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Важливим напрямком підвищення професійного рівня педагогів є курсова перепідготовка.  Впродовж 2022/2023 курсову перепідготовку на базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти пройшли:

– інструктор фізкультури Рубан А.Ю.(вересень 2022);

– виховтель Лаврик Л.П.(вересень 2022);

– вчитель-логопед Довгопол О.В.(вересень 2022);

– вчитель-логопед Янкова Н.А. (вересень 2022);

– практичний психолог Лубенець Г.М.(жовтень 2022);

– музичний керівник Потапова О.В. (квітень 2023 року);

– вихователі Деркач Т.М., Корнілова О.В., Макущенко А.М. (травень 2023 року). В закладі складено перспективний план проходження курсової підготовки педагогами.

Відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджено  наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550 проводилась у закладі атестація педагогічних працівників. Адміністрацією закладу достатня увага приділяється організації проведення атестації. Був складено план роботи засідань атестаційної комісії на 2022-2023 н.р., видано накази. Членами атестаційної комісії відвідувалиися навчальні заняття, вивчалася система роботи педагогів, творчі звіти педагогів заслуховувалися на засіданні педагогічної ради.

За   підсумками   атестації   в   2023   році

Вихователю БОРИСОВІЙ Ларисі Василівні присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Вчителю-логопеду ДОВГОПОЛ Оксані Вікторівні, практичному психологу ЛУБЕНЕЦЬ Ганні Михайлівні присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

Вихователям ВОЛОДІНІЙ Дар’ї Юріївні, ОНИЩЕНКО Анні Сергіївні, інструктору з фізкультури РУБАН Анжелі Юріївні присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Вихователь ЛАВРИК Лариса Павлівна відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії».

Вихователі БОХАНОВА Олена Іванівна, ПЯТАЧЕНКО Ніна Василівна відповідають раніше присвоєному 11 тарифному розряду.

Методична робота з педагогічними кадрами

У 2022/2023  навчальному році методичну роботу було зосереджено на: 1. Розробці сформованої освітньої програми, яка містить комплекс освітніх компонентів для набуття здобувачами дошкільної освіти відповідних компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти та методичними рекомендаціями до оновленого БКДО.

 1. Розвитку пізнавального інтересу дітей дошкільного віку засобами ігрових освітніх технологій та пошуково-дослідницької діяльності.
 2. Активізації взаємодії педагогів та батьків з питань забезпечення психоемоційного комфорту дітей в умовах дії воєнного стану, в тому числі дітей з особливими освітніми потребами.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2022/2023 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

Методичний кабінет забезпечений навчально-методичною літературою з грифом МОН України, комплексними та парціальними програмами, періодичною пресою, технічними засобами навчання. Педагоги мають можливість знайомитися з такими періодичними виданнями «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Дошкільне виховання», «Методична скарбничка вихователя», «Музичний керівник».

Методичний кабінет у закладі є центром методичної допомоги педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти та поширення серед батьків психолого-педагогічних знань щодо забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.

На базі методичного кабінету постійно розгортались різні форми інтерактивної взаємодії дорослих суб’єктів освітнього процесу, крім педагогічних рад, педагогічних годин, консультацій, проводились майстер-класи із залученням кращих педагогів, заняття з елементами тренінгу, мозкові штурми, рольові й ділові ігри, засідання за круглим столом, семінари, семінари-практикуми.

Педагоги закладу дошкільної освіти № 33 «Маринка» обмінювалися досвідом та постійно підвищують свій професійний рівень на семінарі-практикумі «Ранкові зустрічі – традиційний початок дня»;

– теоретичному семінарі «Особливості пізнавального розвитку дітей дошкільного віку»;

– семінарі-практикум «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій»;

-семінарі-практикум «Креативне мислення дошкільників»;

– тренінговому занятті «Розвиваємо свою резильєнтність (стресостійкість)»;

– воркшопі «Використання гаджетів в роботі з дітьми дошкільного віку»;

– мовному клубі «Мовленнєва компетентність педагога – вимога сьогодення».

Проводились психолого-педагогічні консиліуми з вихователями старших груп «Підготовка дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі», груп раннього віку «Адаптація дітей раннього віку до умов ЗДО», спеціальних груп з порушеннями мови «Психолого-педагогічний супровід дітей в спеціальних групах з порушеннями мови».

Самоосвіта педагогів – основна вимога сьогодення. Протягом 2022/2023 навчального року педагогами було проведено         8 відкритих переглядів:

 1. Комплексне заняття (ознайомлення з природним довкіллям + розвиток мовлення) «Золота осінь» вихователя Лаврик Лариси Павлівни.
 2. Комплексне заняття (ознайомлення з соціумом + розвиток мовлення) «Подорож до казки «Курочка Ряба»» вихователя Онищенко Анни Сергіївни.
 3. Комплексне заняття (розвиток мовлення+логіко-математичний розвиток) з використанням LEGO-констуктора «Граючись навчаємось» вихователя Борисової Лариси Василівни.
 4. Заняття з розвитку лексико-граматичних категорій та зв’язного мовлення «Подорож у Леп-ландію» вчителя-логопеда Довгопол Оксани Вікторівни.
 5. Інтегроване заняття (ознайомлення з природним довкіллям + розвиток мовлення + основи безпеки життєдіяльності) «Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати» вихователя Пятаченко Ніни Василівни.
 6. Заняття з розвитку комунікативних навичок у дітей старшого дошкільного віку «У пошуках секретів дружби» практичного психолога Лубенець Ганни Михайлівни.
 7. Фізкультурне ігрове заняття для дітей старшого дошкільного віку з використанням укр. народних ігор «Подорож у минуле» інструктора з фізкультури Рубан Анжели Юріївни.
 8. Інтегроване заняття для старших дошкільників з пізнавального, логіко-математичного, мовленнєвого розвитку та підготовки до навчання грамоти вихователя Боханової Олени Іванівни.

Впродовж 2022/2023 навчального року значна увага приділялася організації інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами. Освітня діяльність в інклюзивній групі середнього дошкільного віку №9 «Дзвоники» здійснювалася згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 530 «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти» та реалізовувалася через виконання вимог програми розвитку, навчання і виховання дітей «Соняшник», за індивідуальними програмами розвитку дітей з ООП, розробленими за участю батьків здобувачів дошкільної освіти, погодженими командою психолого-педагогічного супроводу та затвердженими завідувачем закладу.

Протягом 2022/2023 навчального року забезпечувалась корекційна спрямованість освітнього процесу, проводились додаткові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття із здобувачами дошкільної освіти з особливими освітніми потребами, передбачені індивідуальними програмами розвитку дітей, відповідно до листа МОН України від 30.12.2021 № 1/23180-21 «Про визначення рівня підтримки у дітей з особливими освітніми потребами, які здобувать дошкільну освіту в інклюзивних групах».

До здійснення супроводу та підтримки дітей з ООП були залучені спеціалісти: практичний психолог, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог. Досягнення дітей відображені у внутрішніх документах. Упродовж 2022/2023 навчального року ЗДО №33 «Маринка» відвідувало 2 дітей з ООП (середній дошкільний вік). Створено умови для навчання, соціальної адаптації, інтеграції в суспільство здобувачів дошкільної освіти з особливими освітніми потребами, забезпечується співпраця з Інклюзивно-ресурсним центром.

Багато зусиль докладалося до створення інклюзивного розвивального середовища, формування толерантного ставлення, створення педагогічної системи, центрованої на потребах дитини, налагодження партнерської взаємодії з родиною, яка виховує дитину з особливими освітніми потребами.

Протягом 2022/2023 навчального року в ЗДО функціонувало                   2 спеціальні групи з порушеннями мовлення: різновікова спеціальна група для дітей з порушеннями мовлення з пріоритетом середнього дошкільного віку №12 «Веселка», спеціальна група для дітей з порушеннями мовлення старшого дошкільного віку №13 «Калинка». Корекційно-розвивальну роботу здійснювали вчителі-логопеди: Довгопол О.В., Янкова Н.А.

Індивідуальні, підгрупові корекційно-розвивальні заняття з дітьми проводились у логопедичному кабінеті, міні-логопедичних кабінетах при спеціальних групах з порушеннями мови, які забезпечені необхідними дидактичними матеріалами: науково-методичною літературою з питань логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку; демонстраційним, роздатковим матеріалом, дидактичними іграми.

11 дітей різновікової спеціальної групи для дітей з порушеннями мовлення з пріоритетом середнього дошкільного віку №12 «Веселка» та 8 дітей спеціальної групи для дітей з порушеннями мовлення старшого дошкільного віку №13 «Калинка» були залучені до організації корекційно-розвиткової роботи в очному форматі.

Щоквартально здійснювались психолого-педагогічні консиліуми «Психолого-педагогічний супровід дітей спеціальних груп з порушеннями мови» з метою аналізу результативності роботи з дітьми спеціальних груп з  порушеннями мови за певний період, виявлення недоліків у роботі  та визначення оптимальних шляхів корекційно-розвивальної роботи.

З метою створення позитивно-конструктивної атмосфери взаємодії всіх учасників освітнього процесу вихователі та вчителі-логопеди активно залучали батьків до активної співпраці. Батьки підтримували тісний зворотній зв’язок з педагогами.

У батьківських Viber-групах систематично розміщувались рекомендації, поради вчителів-логопедів, вихователів спеціальних груп щодо подолання порушень мовлення у дітей, консультації, мовний матеріал до лексичних тем, інформація про стан динаміки розвитку звуковимови кожного періоду навчання.

Результати моніторингового дослідження свідчать, що діти старшого дошкільного віку засвоїли програмові вимоги. Вчителі-логопеди знаходяться на етапі автоматизації звуків у дітей та введення їх у зв’язне мовлення.

Для ефективного та якісного забезпечення освітнього процесу в закладі дошкільної освіти в умовах воєнного стану, педагоги мали технічні можливості для організації активної співпраці з батьками, вдосконалювали свої навички у володінні інформаційно-комп’ютерними технологіями, постійно підвищувати свій професійний рівень, вихователі мотивували батьків підтримувати постійний зворотній зв’язок з ними.

Заслуговує на увагу впровадження педагогами дистанційних форм надання консультацій та спілкування з батьками із застосуванням електронних платформ Google Meet, Zoom, соціальної мережі Viber, мобільних додатків Messenger, Facebook, відеохостингу YouTube.

Організація освітнього процесу за дистанційною формою здійснювалась в синхронному та асинхронному режимі.

Синхронний режим реалізовувався за допомогою безпосереднього спілкування на електронній платформі Google Meet та в соціальній мережі Viber.

Онлайн-зустрічі мали форму ігрової взаємодії. Тривалість занять – до 10 хвилин в середній групі, до 15 хвилин – в старшій групі. У групах раннього та молодшого віку заняття тривали до 5 хвилин.

Асинхронний режим реалізовувався за допомогою створеного інтерактивного матеріалу для дошкільників, який можна було переглянути в зручний час.

Вихователі проводили та записували відео-заняття, фрагменти дидактичних, пальчикових  ігор, спостережень, надавали рекомендації по підготовці продуктивних видів діяльності, проведенню гімнастики для очей, організовували консультативно-просвітницьку роботу, готували різноманітні поради, рекомендації, консультації, підбірку розвиваючих мультфільмів та відео-роликів для дітей.

Записані відеозаняття були не надто довгі, з ключовими моментами, не перевантажені зайвою інформацією, структуровані. Запис не містив відео- чи аудіоматеріали інших вихованців.

У закладі створено You-Tube канал «Садочок «Маринка»», де в списках розміщені сторінки 13 груп закладу дошкільної освіти та сторінки спеціалістів: музичних керівників, вчителів-логопедів, інструктора з фізкультури, практичного психолога.

Протягом 2022/2023 навчального року значно підвищився рівень самоосвіти педагогів, зріс показник користування інтернет-ресурсами. Усі педагоги закладу пройшли успішне завершення курсу «Цифрові інструменти Google для освіти» (базовий рівень), вихователі Деркач Т.М., Онищенко А.С., практичний психолог Лубенець Г.М. виконали необхідний обсяг завдань в межах даного курсу та отримали середній рівень.

Онлайн-зустрічі мали форму ігрової взаємодії. Тривалість занять – до 10 хвилин в середній групі, до 15 хвилин – в старшій групі. У групах раннього та молодшого віку заняття тривали до 5 хвилин.

Асинхронний режим реалізовувався за допомогою створеного інтерактивного матеріалу для дошкільників, який можна було переглянути в зручний час.

Вихователі проводили та записували відео-заняття, фрагменти дидактичних, пальчикових  ігор, спостережень, надавали рекомендації по підготовці продуктивних видів діяльності, проведенню гімнастики для очей, організовували консультативно-просвітницьку роботу, готували різноманітні поради, рекомендації, консультації, підбірку розвиваючих мультфільмів та відео-роликів для дітей.

Записані відеозаняття були не надто довгі, з ключовими моментами, не перевантажені зайвою інформацією, структуровані. Запис не містив відео- чи аудіоматеріали інших вихованців.

У закладі створено You-Tube канал «Садочок «Маринка»», де в списках розміщені сторінки 13 груп закладу дошкільної освіти та сторінки спеціалістів: музичних керівників, вчителів-логопедів, інструктора з фізкультури, практичного психолога.

Протягом 2022/2023 навчального року значно підвищився рівень самоосвіти педагогів, зріс показник користування інтернет-ресурсами. Усі педагоги закладу пройшли успішне завершення курсу «Цифрові інструменти Google для освіти» (базовий рівень), вихователі Деркач Т.М., Онищенко А.С., практичний психолог Лубенець Г.М. виконали необхідний обсяг завдань в межах даного курсу та отримали середній рівень.

Для підвищення якості освітнього процесу в закладі протягом 2022/2023 навчального року використовувалися такі інноваційні технології та методики:

– дихальна гімнастика за методиками Б.С. Толкачова,    О.М. Стрельникової;

– біоенергопластика;

– кінезіологія;

– Су-Джок терапія;

– фітбол-гімнастика;

– авторська методика Ю.Коржа «Богатир»;

– гімнастика для очей В.Ф. Базарного;

– елементи системи М.Монтессорі;

– технологія музичного виховання Карла Орфа;

– музична інноваційна технологія «Хор рук»;

– технологія «Стіни, які говорять» або технологія перетворення освітнього середовища;

– розвиваючі ігри Нікітіних;

– палички Х. Кюізенера;

– прийоми мнемотехніки;

– коректурні таблиці;

– виховання казкою за методикою Л.Б. Фесюкової;

– педагогічна спадщина В.Сухомлинського;

– елементи STREAM-освіти дошкільників;

– LEGO-технологія;

– психолого-педагогічне проєктування за Т. Піроженко.

На виконання річних завдань в закладі  були проведені:

– Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності, Тиждень безпеки дитини, День цивільного захисту;

– Міжнародний День української мови;

– День козацтва;

– Всеукраїнська акція «16 Днів проти насильства»;

– Всесвітній тиждень грошей;

– фольклорні свята Щедрого вечора;

– День єднання;

– День спонтанного прояву доброти;

– заходи до Дня народження Т.Г. Шевченка;

– День театру;

– Тиждень сім’ї;

– заходи до проведення Години Землі;

– заходи до Всесвітнього Дня Землі;

– Великодні свята;

– заходи до Дня вишиванки;

– заходи з нагоди відзначення Дня Європи на території Сумської міської територіальної громади у 2023 році.

Адміністрація закладу дошкільної освіти приділяла належну увагу питанням фахового зростання, активізації творчої діяльності педагогів.

Педагоги закладу протягом навчального року направляли свої напрацювання у фахові періодичні видання.

 1. Стаття вихователя Корнілової Олени Володимирівни «Теоретичні засади екологічного виховання та освіти дітей дошкільного віку в рамках європейського екологічного права» в матеріалах Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Євроінтеграція екологічної політики України» (25 жовтня 2022 року).
 2. Стаття вихователя Тієчко Наталії Василівни «Формування екологічної свідомості у дітей дошкільного віку» в матеріалах Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Євроінтеграція екологічної політики України» (25 жовтня 2022 року).
 3. Стаття вихователя Чухно Тетяни Василівни «Форми співпраці з батьками з питань впровадження здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі сучасного ЗДО» в матеріалах XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта і здоров’я» (17 травня 2023 року).
 4. Стаття вихователя-методиста Гарбузової Наталії Олексіївни «Формування інклюзивного освітнього середовища в Сумському закладі дошкільної освіти №33 «Маринка»» в матеріалах XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта і здоров’я» (17 травня 2023 року).
 5. Конспект бінарного заняття з дітьми спеціальної групи з порушеннями мови старшого дошкільного віку з використанням прийомів мнемотехніки «Подорож у музей казок» вихователя Борисової Лариси Василівни у газеті «Дефектолог» (№4 2023 року).
 6. Конспект інтегрованого заняття з використанням прийомів мнемотехніки та LEGO-технології «Подорож у музей казок» вихователя Борисової Лариси Василівни у газеті «Дефектолог» (№4 2023 року).
 7. Конспект фронтального логопедичного заняття з формування лексико-граматичних категорій та розвитку зв’язного мовлення «Подорож до Лепландії» вчителя-логопеда Довгопол Оксани Вікторівни у газеті «Дефектолог» (№4 2023 року).
 8. Конспект інтегрованого заняття «Осінь – чарівна пора» вихователя Лаврик Лариси Павлівни у газеті «Дефектолог» (№4 2023 року).

Також педагоги підвищували свій професійний рівень шляхом участі в онлайн-вебінарах, онлайн-семінарах, конференціях, засіданнях професійних спільнот, організованих Центром професійного розвитку педагогічних працівників.

З метою підвищення інформаційно-цифрової, психологічної, здоров’язбережувальної, інноваційної компетентностей, здатності до навчання впродовж життя, педагоги закладу активно долучились до проєктів, організованих педагогами ЦПРПП.

Завідувач Шрамченко О.П.,  вихователь-методист Гарбузова Н.О. пройшли підвищення кваліфікації за програмою «Самооцінювання якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти з використанням методики Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS-3)» у строк з 21.06.2022 по 30.06.2022 з обсягом 6 годин (0,2 кредиту ЄКТС).

Усі педагоги закладу пройшли успішне завершення курсу «Цифрові інструменти Google для освіти» (базовий рівень) з 05 по 18 вересня 2023 року в обсязі 30 академічних годин (1 кредит ЄКТС). Вихователь Деркач Т.М. виконала необхідний обсяг завдань в межах курсу «Цифрові інструменти Google для освіти» (середній рівень) з 19 по 25 вересня 2023 року в обсязі 15 академічних годин (0,5 кредиту ЄКТС)

Завідувач Шрамченко О.П. прослухала вебінар «Атестація педагогічних працівників у 2022/2023 навчальному році: що потрібно врахувати в сучасних умовах?» (03.10.2022) тривалістю 2 години (0,06 кредиту ЄКТС).

Вихователі Корнілова О.В., Тієчко Н.В. взяли участь у Четвертій Всеукраїнській науково-практичній конференції «Євроінтеграція екологічної політики України» (25.10.2022). Олена Володимирівна презентувала свій досвід роботи щодо екологічного виховання дітей дошкільного віку на даному заході.

Практичний психолог Лубенець Г.М., вихователь Тієчко Н.В. взяли участь у вебінарі «Готовність дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування української школи» в обсязі 2 годин (08.11.2022).

Усі працівники закладу пройшли онлайн-курс із мінної безпеки «Правила поводження з вибухонебезпечними предметами» в рамках реалізації програми «Дивись під ноги! Дивись, куди ідеш!» протягом березня 2023 року.

Вихователь-методист Гарбузова Н.О., асистент вихователя         Шевченко А.С. взяли участь у науково-практичному семінарі «Сенсорна інтеграція дитини з особливими освітніми потребами» на базах кафедри логопедії Навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» №1 Сумської міської ради 31 березня 2023 року в обсязі 6 годин (0,2 кредити ЄКТС).

Вчителі-логопеди Довгопол О.В., Янкова Н.А. взяли участь у Всеукраїнському логопедичному фестивалі «ЛОГОФЕСТ-2023» на базі кафедри логопедії Навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка за підтримки Управління освіти і науки Сумської міської ради 28 квітня 2023 року в обсязі 8 годин (0,3 кредити ЄКТС).

Вихователь-методист Гарбузова Н.О., практичний психолог Лубенець Г.М., вихователі Боханова О.І., Деркач Т.М., Доценко Р.А.,    Колесник Т.Є., Курило Є.С., Лаврик Л.П., Чухно Т.В., асистент вихователя Шевченко А.С., сестри медичні старші Ковальова Ю.О., Муха О.В., заступник завідувача господарства Калюжна О.В. та 12 помічників вихователів пройшли навчання з домедичної дпопомоги у кількості 3 години протягом травня 2023 року.

З метою підтримки позитивного іміджу закладу дошкільної освіти педагогічний колектив закладу протягом 2022/2023 навчального року активно брав участь в різних заходах:

– у Всеукраїнському багатожанровому благодійному конкурсі «Фарби осені», де прийняло участь 6 вихованців групи старшого дошкільного віку №6 «Ромашка», 5 з яких здобули I місце, 1 дитина – II місце. Заклад та вихованці отримали Грамоти від благодійної організації  «KIDS» (жовтень 2022 року);

– у Всеукраїнському конкурсі «ВСЕзнайлики», де прийняли участь групи старшого дошкільного віку №4 «Зірочки», №6 «Ромашка». За результатами конкурсу 15 вихованців здобули  I місце в номінації «Казка» та отримали Грамоти від ТОВ «Всеосвіта» (жовтень 2022 року).

– у II Міжнародному занятті доброти, організованого Благодійним фондом «Щаслива лапа», де педагоги закладу провели 13 занять доброти щодо гуманного та відповідального ставлення до тварин. Сумський ДНЗ №33 «Маринка» отримав сертифікат учасника II Міжнародного заняття доброти (березень 2023 року).

– I (міському) етапі обласного фестивалю-огляду фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля» у 2023 році, де вчитель-логопед  Янкова Наталія Анатоліївна здобула III місце у номінації «Реалізація освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з використанням дистанційного формату» та була нагороджена Грамотою центру професійного розвитку педагогічних працівників Сумської міської ради (квітень 2023 року).

Педагоги закладу залучили батьків до реалізації спільних проєктів:         – екологічний проєкт «Повітря і вода – основи життя» (різновікова спеціальна група для дітей з порушеннями мови з пріоритетом середнього дошкільного віку №12 «Веселка»);

– екологічний проєкт «Пригоди маленької насінинки-квасолинки» (різновікова спеціальна група для дітей з порушеннями мови з пріоритетом середнього дошкільного віку №12 «Веселка»);

– екологічний проєкт «Від зернинки до рослинки» (група старшого дошкільного віку №4 «Зірочки»);

– екологогічний проєкт «Город на підвідоконні» (група старшого дошкільного віку   №6 «Ромашка»);

– пізнавальний проєкт «Що я знаю про тварин?» (група старшого дошкільного віку №5 «Бджілки»). У 2022/2023 навчальному році методичною службою закладу активно проводилась робота з сім’єю.

онлайн-конкурс спільних поробок дітей з батьками з природного матеріалу «Чарівні барви осені»;

конкурс на краще оформлення групового приміщення «Зимові фантазії» «Зима крокує – свята дарує»;

конкурс на краще весняне оформлення вікон «Моя весна».

Впродовж навчального року батьки брали активну участь у благодійних акціях:

«Свято перемоги» (збір матеріалів для виготовлення окопних свічок);

«Україна понад усе!» (збір матеріалів для плетіння маскувальних сіток);

«Іграшка для ялинки громади»,

«Святий Миколай, захисникам допомагай», «Подаруй свято воїну» (збір смаколиків, малюнків, оберегів для військових);

«Великодній кошик для наших захисників»;

благодійна акція до Дня матері «Усе найкраще – ДІТЯМ!» (збір солодощів, іграшок, канцелярських товарів для дітей Глинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Роменського району, Сумської області).

Протягом 2022/2023 навчального року забезпечувалась співпраця Сумського ДНЗ №33 «Маринка» з:

– Сумською спеціалізованою школою I – III ступенів №25. Укладено угоду про співпрацю ЗДО та ССШ №25, складено і затверджено спільний план роботи ЗДО та ССШ №25 на 2022/2023 навчальний рік, проведено екскурсію вихованців до школи.

– Сумським  обласним  інститутом післядипломної педагогічної освіти, де педагоги проходили курси підвищення кваліфікації (укладено договір про співпрацю).

– Сумським державним педагогічним університетом ім. А.С. Макаренка (укладено договір про сівпрацю). Вихователі       Корнілова О.В., Тієчко Н.В. стали активними учасниками конференції з екологічного виховання на базі СДПУ ім. А.С. Макаренка. Студенти проходили логопедичну практику на базі нашого закладу. Дошкільники – активні відвідувачі Ботанічного саду Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка.

– Центром професійного розвитку педагогічних працівників Сумської міської ради. Педагоги закладу є активними учасниками заходів, організованих ЦПРПП. Вихователь-методист Гарбузова Н.О. ділилась досвідом роботи «Співпраця закладу дошкільної освіти та родини у національно-патріотичному дошкільників» на методичній студії «Трикутник успіху: педагоги, батьки, діти» з теми «Педагогіка партнерства: актуальні аспекти взаємодії з родинами вихованців в умовах осучаснення дошкільної освіти».  Вчитель-логопед Янкова Н.А. брала участь у освітньому івенті «Родзинки дистанційного навчання: легко педагогам, цікаво дітлахам», презентувавши створення дидактичних ігор та вправ за допомогою онлайн-сервісу Learning Apps.

– Інклюзивно-ресурсним центром №1 Сумської міської ради. Засідання команди психолого-педагогічного супроводу в дошкільному навчальному закладі відбувались за участі фахівців ІРЦ №1 СМР. Педагоги закладу активно долучались до заходів, організованих ІРЦ протягом 2022/2023 навчального року.

– Бібліотекою-філією № 6 Сумської міської ЦБС. Вихованці груп старшого дошкільного віку №4 «Зірочки», №5 «Бджілки», №6 «Ромашка» у березні 2023 року відвідали бібліотеку до Тижня дитячо-юнацької книги.

– Сумським обласним театром для дітей та юнацтва, Сумським академічним театром драми та музичної комедії ім. М.С. Щепкіна. Впродовж 2022/2023 навчального року діти з батьками неодноразово були активними глядачами театральних вистав.

– Палацом дітей та юнацтва. Завдяки активній співпраці з батьками підготували саморобні іграшки, якими  прикрасили живі ялинки Палацу дітей та юнацтва.

– управлінням патрульної поліції в місті Суми Департаменту патрульної поліції. Представниками патрульної поліції заплановано заходи з усіма учасниками освітнього процесу щодо інформаційно-просвітницької роботи з питань мінної небезпеки та уникнення уражень вибухонебезпечними  предметами.

– Сумським районним управлінням Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Сумській області. У вересні 2022 року проводились заходи щодо правил поведінки під час артобстрілу, бомбардування житлових масивів та ракетному обстрілі. У квітні 2023 року було проведено заняття з дітьми старшого дошкільного віку щодо вибухонебезпечних предметів провідним інспектором СМВ Управління ДСНС України у Сумській області Новохацькою Іриною Миколаївною.

Фінансово-господарська діяльність

Фінансово–господарська діяльність у 2022/2023 навчальному році здійснювалась згідно відповідно до Постанови КМУ №590, де чітко прописані статті використання бюджетних коштів.

За 2022/2023 навчальний рік кошти були направлені на виплату заробітньої плати, оплату комунальних послуг, придбання дезинфікуючих засобів,вогнегасників,вуличного пожежного щитка, технічне обслуговування компьютерної техніки.

За рахунок міського бюджету в закладі освіти були проведені ремонтні роботи по усуненню наслідків авіаудару. Було заміненено склопакети в кількості 11 шт, та 2 віконних блоки. Відремонтовано дах площею 365м2 та примикання 185 м.п. Силами працівників закладу були відновлені дверні коробки, лиштва, фурнітура дверей, керамічний плінтус, світильники, цоколь будівлі.На базі нашого дошкільного закладу на виконання протокольного доручення №8 від 23.11.2022 року засідання сумської обласної комісії з питань техногенно-екологічної бепеки та надзвичайних ситуацій, наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 24.11.2022 року №242 був облаштований Пункт Незламності. З кошторису дошкільного закладу були виділені бюджетні кошти по КЕКВ 2210 – 31399, 99 по КЕКВ 2240-7000 та надана благодійна допомога у вигляді товару та обладнання на суму 90000 тисяч грн.

Протягом року  для забезпечення дітей засобами індивідуальної гігієни миючими засобами, паперовими рушниками, питною водою була залучена батьківська  благодійна допомога у вигляді товарів та матеріалів. А також батьками груп №1 «Капітошка» було придбано в спортивний куточок прапорці, фартушки та контейнери для круп в куточок дослідницької діяльності, №2 «Метелик»-дидактичний матеріал до куточка безпеки, фартушки в куточок дослідницької діяльності, крупи у куточок природи, №3 «Гномики»- дидактичний матеріал до куточка безпеки, палатку до куточка усамітнення, дидактичний матеріал, № 9 «Дзвоник»-  глобус; лупа; магніт; куточок настрою, №10 «Соняшник» -компас, №12 «Веселка» танграм на розвиток творчості та логіки, пісочний годинник, №11 «Волошка»-куточок настрою, № 13 «Калинка» -компас. Ці групи завдяки батькам поповнились живими мешканцями, а також були придбані та подаровані для роботи з дітьми в  освітньому процесі дидактичні ігри та обладнання.З метою зміцнення матеріально-технічної бази закладу, протягом навчального року та в період ремонтних робіт проведено заходи:

– підготовлена система опалення до опалювального періоду 2022/2023 року;

– проведено технічне обслуговування та перезарядка вогнегасників, пожежних рукавів та кран-комплектів;

– проведено технічне обслуговування системи вентиляції та електрообладнання;

– проведено поточний ремонт в туалетних кімнатах груп № 9 «Дзвоники», №11 «Волошка».

Закуплено:

– будівельні матеріали: (шпаклівка, цемент, рідкий гвіздки, ґрунтовка, розчинники, пензлі, крейда, силікон, плінтуси );

– сантехніка (шланги, водяні та каналізаційні труби, уголки, шланг для душу, кран для труб);

– дезінфекційні, гігієнічні засоби та медикаменти;

– світодіодні світильники.

 

Використання коштів закладом освіти в навчальному 2022/2023 році

№п/п Найменування товару або послуги Сума Примітка
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання
1 Теплова енергія 916789,52
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення
   2 Водопостачання та водовідведення 16162,74
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії
    3 Електрична енергія 25456,31
КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
   4 Послуги вивіз і утилізація побутових відходів 4151,60
КЕКВ 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали
   5 Придбання медикаментів 4542,94
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) Енергозбереження
   6 Послуги обслуговування системи моніторингу 3000,00
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)
7 Послуги інтернет провайдера 2676,00
8 Послуги дератизації приміщення 2733,40
9 Послуги тривожної кнопки 5400,00
10 Послуги телефона 1956,39
11 Послуги омолодження зелених насаджень 10000,00 борг з січня 2022
12 Послуги підготовки системи опалення 9340,00
13 Послуги обслуговування програми 1С 4000,00
14 Послуги вивезення рослинних відходів (гілок) 10000,00 борг з січня 2022
15 Послуга повірки та обслуговування пожежний рукавів та кран-комплектів 4000,00
16 Послуги провайдера ( встановлення Wi-Fi точок) 7000,00
17 Послуги з поточного ремонту та обслуговування  комп’ютерної та організаційної техніки 13800,00
19 Послуги обслуговування програми Medoc 4000,00
20 Послуги обслуговування електронних ключів 792,00
21 Послуги перезарядка і технічне обслуговування вогнегасників 6000,00
22 Послуги повірка манометрів 270,00
23 Послуга технічного  обслуговування електрообладнання 950,00
КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар
24 Придбання миючих засобів 17288,40
25 Придбання дезінфікуючих засобів 5999,00
26 Придбання матеріалів для ремонту каналізації 5162,04
27 Придбання комп’ютера 19990,00
28 Придбання подарунків 2090,00
29 Придбання господарчих товарів 5670,58
30 Придбання паперу  ксероксного 2500,00
31 Придбання товарів для ремонту електрики 1700,00
32 Придбання Фарби 2255,92
33 Придбання дошки обрізної 5448,60
34 Придбання матеріалів для Пункту незламності 31339,99

 

Заклад дошкільної освіти протягом 2022/2023 навчального року працював на поліпшення енергоефективності закладу.

На виконання плану з енергозбереження в групах раннього віку №2 «Метелики», №3 «Гномики» були встановлені  світолодіодні світильники в кількості 16 штук.

В закладі освіти постійно ведеться моніторинг споживання енергоресурсів. Завдяки раціональному споживанню заклад не потребував додаткового фінансування на оплату енергоресурсів .

На сьогоднішній час моніторинг споживання теплової енергії є сталою одиницею – 450 Гкл на рік.- це 90% споживання від затверджених норм.

Завідувачем дошкільним закладом здійснюється контроль за постійним інформуванням громадськості про надходження і використання благодійної допомоги шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті ЗДО, батьківських зборах та в он-лайн режимі.

Незважаючи на складні економічні умови, приміщення і територія ДНЗ оснащені необхідним інвентарем, перебувають у задовільному стані, постійно ремонтується обладнання яке виходе зладу.

В закладі освіти обладнано кабінет практичного психолога,  кабінет вчителя-логопеда, медичний блок, ресурсна кімната, музична, спортивна зали, групові кімнати, коридори, харчоблок, пральня, два спортивні майданчики та ігрові ділянки. Приміщення оснащені, використовуються у відповідності до нормативних вимог за призначенням та раціонально. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Санітарний стан приміщень відповідає вимогам санітарного регламенту в дошкільних навчальних закладах. Гігієнічний режим прибирання т провітрювання, своєчасне проходження працівниками медичних оглядів контролювався постійно сестрою медичною старшою.

 Медичне обслуговування вихованців    

Здійснення медичного супроводу дітей разі потреби невідкладної медичної допомоги відбувається відповідно до нормативно-правових документів. Сестри медичні старші закладу здійснюють профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил. Медичний кабінет для роботи укомплектований всім необхідним. Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги.

Медична служба ДНЗ ретельно відслідковує та аналізує фізичні показники розвитку дітей з метою планування подальшої профілактичної роботи.

У закладі створений та працює сайт який  дає змогу: презентувати заклад; додати прозорості роботі закладу; упорядкувати робочі процеси; спростити контроль, налагодити взаємозвязок з батьками. Щотиждня проводиться оновлення змісту сайту, поповнюються матеріали консультацій практичного психолога, медичної сестри, музичного керівника, вчителя-логопеда та інші. За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мають змогу краще підготуватись до занять та підвищувати рівень педагогічної майстерності, технічних вмінь, провести збори серед батьків. Також в розділі «Новини» кожен може побачити анонс подій та  їх виконання.

На прикінці кожного навчального року адміністрація закладу здійснює моніторинг своєї діяльності. Щоб краще бачити свою роботу в розрізі діти-батьки-педагоги запропонували взяти участь в опитуванні батькам для з’ясування стану і перспектив розвитку дошкільного закладу. Пропоную розглянути результати опитування.

В анкетуванні взяло участь 130 осіб.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

5 − 3 =