Критерії оцінювання діяльності педагогічних працівників закладу при проходженні атестації

Відповідно до нового Положення про атестацію педагогічних (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 №805) атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання їхньої педагогічної діяльності.

Атестація є обов’язковою. Атестація може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років.

Обов’язковою вимогою до проходження атестації є курси підвищення кваліфікації.

Мінімальний загальний обсяг (загальна тривалість) підвищення кваліфікації педагогічних працівників (крім педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти), необхідний їм для проходження атестації, становить не менше ніж 120 годин або 4 кредити ЄКТС упродовж п’яти років.

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст» присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень фаховий молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст), молодший бакалавр, бакалавр чи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст).

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст), бакалавр чи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) (для працівників закладів дошкільної освіти також освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр), стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж три роки.

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень бакалавр, магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) (для працівників закладів дошкільної освіти також освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр або ступінь вищої освіти молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст), стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж п’ять років. 

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст), стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж сім років.

Педагогічному працівнику, який має освітньо-науковий / освітньо-творчий, науковий ступінь, за результатами атестації без дотримання послідовності на присвоєння може бути присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», за умови наявності в нього стажу роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж один рік.

За результатами атестації педагогічні звання присвоюються (підтверджуються) педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» / «спеціаліст вищої категорії» та які зокрема:

  • упроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології, надають професійну підтримку та допомогу педагогічним працівникам (здійснюють супервізію);
  • беруть участь у процедурах і заходах, пов’язаних із забезпеченням якості освіти та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти;
  • були визнані переможцями, лауреатами всеукраїнських, міжнародних фахових конкурсів;
  • підготували переможців всеукраїнських, міжнародних олімпіад, конкурсів, змагань, тощо.

Педагогічне звання «вихователь-методист» може присвоюватися музичним керівникам та інструкторам з фізичної культури дошкільних закладів освіти.

Позачергова атестація проводиться за ініціативою керівника:

  • закладу освіти – у разі зниження якості педагогічної діяльності педагогічним працівником.

У разі виявлення за результатами інституційного аудиту, проведеного відповідно до законодавства, низької якості освітньої діяльності закладу освіти проводиться позачергова атестація керівника:

  • закладу освіти (за ініціативою керівника відповідного органу управління у сфері освіти).

Позачергова атестація педагогічного працівника освітній рівень, стаж роботи на посадах педагогічних працівників якого відповідає вимогам, визначених у пунктах 8, 9 Положення про атестацію педагогічних працівників (2022 року), може проводиться за його ініціативою та/або за однією з таких умов:

1) визнання переможцем, лауреатом фінальних етапів всеукраїнських, міжнародних фахових конкурсів;

2) наявності освітньо-наукового / освітньо-творчого, наукового ступеня;

3) успішного проходження сертифікації.

Крім того відповідно до критеріїв та індикаторів оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти, які зазначені у Методичних рекомендаціях з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗДО (наказ Державної служби якості освіти України від 30.11.2020          № 01-11/71), усі педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність, застосовують  технології та методики, спрямовані на оволодіння здобувачами дошкільної освіти ключовими компетентностями.

Педагогічні працівники організовують освітній процес з урахуванням  вікових, фізіологічних та психологічних особливостей дітей, їх індивідуальних можливостей та потреб, гнучко та варіативно застосовують  форми та методи організації освітнього процесу.

Педагогічні працівники  застосовують інформаційно-комунікаційні технології, особистісно зорієнтовані моделі професійної компетентності.

Педагогічні працівники використовують та/або створюють освітні ресурси (методичні розробки, презентації, блоги, веб-сайти тощо), мають публікації професійної тематики та оприлюднені методичні розробки.

Працівники закладу дошкільної освіти сприяють популяризації державної мови. У роботі зі здобувачами дошкільної освіти  педагогічні працівники створюють умови для опанування дітьми державної мови.

Педагогічні працівники підвищують професійну кваліфікацію, обирають різні види, форми і напрямки підвищення рівня своєї професійної компетентності.

Педагогічні працівники є учасниками методичної  роботи закладу, беруть участь у діяльності професійних спільнот закладу (робочі, творчі, моніторингові групи),  проводять майстер-класи, консультації тощо.

Педагогічні працівники співпрацюють з батьками з питань розвитку, навчання та виховання дітей, забезпечують постійний зворотній зв’язок. Налагоджена конструктивна комунікація педагогічних працівників із батьками здобувачів дошкільної освіти  в різних формах на принципах взаємоповаги, взаємодовіри, взаєморозуміння, співпраці.

У закладі дошкільної освіти налагоджена практика педагогічного наставництва  та інших форм професійної співпраці. Педагогічні працівники надають методичну підтримку колегам, обмінюються досвідом (конференції, майстер-класи, семінари, наставництво тощо).

У закладі дошкільної освіти налагоджено систему роботи з адаптації та інтеграції здобувачів дошкільної освіти до освітнього процесу. Педагогічні працівники орієнтовані на потреби дитини в освітньому процесі, проявляють повагу, доброзичливість й позитивне ставлення до особистості дитини, сприяють її  особистісному розвиткові. 

Методична робота закладу дошкільної освіти спрямована на реалізацію завдань закладу, підвищення якості освітнього процесу та професійної компетентності педагогів, надання їм методичної допомоги. Методичний простір у закладі  є інформативним, змістовним, доступним, сучасним; задовольняє потреби педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні.

Орієнтовний опис професійних компетентностей вихователя відповідно до кваліфікаційних категорій педагогічних працівників вказані у професійному стандарті «Вихователь закладу дошкільної освіти» (наказ Міністерства економіки України від 19.10.2021 № 755-21) (див. Додатки).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 + three =