Інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 грудня 2023 р. № 1331
Київ

Деякі питання ведення обліку об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, виключення таких споруд із фонду та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 138 “Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 682; 2021 р., № 97, ст. 6311; 2023 р., № 23, ст. 1298, № 47, ст. 2568, № 51, ст. 2850, № 81, ст. 4633), зміни, що додаються.

2. Установити, що:

облік фонду захисних споруд цивільного захисту в електронній формі здійснюється за допомогою спеціального програмного забезпечення, яке призначене для збирання, накопичення, захисту, обробки та відображення інформації про об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту незалежно від форми власності – Інформаційної системи “Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту” (далі – Інформаційна система);

внесенню до Інформаційної системи підлягають відомості про сховища, протирадіаційні укриття, споруди подвійного призначення та найпростіші укриття, які перебувають на документальному обліку міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також скановані копії документів, на підставі яких їх взято на облік, на день набрання чинності цією постановою.

Документи обліку захисних споруд цивільного захисту (паспорти та облікові картки) у паперовій формі повинні зберігатися суб’єктами ведення обліку таких споруд протягом п’яти років після прийняття рішення відповідно до вимог законодавства щодо їх виключення з фонду захисних споруд цивільного захисту.

3. Міністерству внутрішніх справ затвердити протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою вимоги щодо здійснення обліку об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

4. Державній службі з надзвичайних ситуацій:

забезпечити розроблення Інформаційної системи та проведення її дослідної експлуатації до 1 червня 2024 р.;

не пізніше 1 червня 2024 р. ввести в постійну експлуатацію Інформаційну систему, затвердити положення про неї, порядок роботи та регламент функціювання Інформаційної системи;

після введення в постійну експлуатацію Інформаційної системи здійснювати разом з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування наповнення Інформаційної системи та періодичне коригування інформації, що в ній міститься, відповідно до вимог Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, виключення таких споруд із фонду та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 138 “Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 682; 2023 р., № 23, ст. 1298), а також положення про Інформаційну систему;

здійснювати координацію діяльності щодо ведення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту в електронній формі.

5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити після введення в постійну експлуатацію Інформаційної системи внесення до неї інформації про об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, та захисних споруд цивільного захисту, що перебувають у власності (господарському управлінні, оперативному управлінні), а також тих, що передані іншим особам у користування, володіння, тощо згідно з вимогами Господарського кодексу України.

6. Місцевим органам виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування забезпечити після введення в постійну експлуатацію Інформаційної системи внесення до неї інформації про об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту, що розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (регіону, району, території територіальної громади, міст, районів у мм. Києві та Севастополі).

7. Рекомендувати органам місцевого самоврядування керуватися у своїй діяльності положеннями цієї постанови.

Прем’єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2023 р. № 1331

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, виключення таких споруд із фонду та ведення його обліку

1. Абзац шостий пункту 3-1 викласти в такій редакції:

“забезпечення безперешкодного цілодобового доступу населення до об’єктів фонду захисних споруд під час оголошення сигналів і повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, а також створення умов для життєдіяльності населення, яке укривається в таких спорудах. Об’єкти фонду захисних споруд закладів освіти під час здійснення освітнього процесу за очною формою здобуття освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу;”.

2. У пункті 5:

1) абзац четвертий викласти в такій редакції:

“Під час визначення потреб враховується радіус пішохідної доступності та технічний стан наявних захисних споруд (споруд подвійного призначення), а також в особливий період наявність найпростіших укриттів.”;

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Місця розміщення об’єктів фонду захисних споруд повинні забезпечувати можливість швидкого доступу до них населення (працівників) з найвіддаленішого місця їх розташування з урахуванням радіуса пішохідної доступності до таких об’єктів, який приймається не більше ніж:

300 метрів – для багатоповерхової забудови, забудови підвищеної поверховості та висотної забудови, а також для суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту;

500 метрів – для середньоповерхової та малоповерхової забудови.”.

3. Пункти 15-23 викласти в такій редакції:

“15. Обліку підлягають сховища, протирадіаційні укриття, споруди подвійного призначення та найпростіші укриття (далі – об’єкти фонду захисних споруд), розташовані на території України, незалежно від форми власності.

16. Облік об’єктів фонду захисних споруд ведеться міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в паперовій та електронній формі, а також суб’єктами господарювання та іншими юридичними особами виключно в паперовій формі.

Паспорт захисної споруди (споруди подвійного призначення) є первинним та обов’язковим документом для обліку сховищ, протирадіаційних укриттів, споруд подвійного призначення у складі фонду захисних споруд.

Ведення обліку найпростіших укриттів здійснюється на підставі акта огляду об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення.

Книги обліку захисних споруд, споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів є допоміжними документами обліку об’єктів фонду захисних споруд, що ведеться в паперовій формі.

Форми паспорта захисної споруди (споруди подвійного призначення), книг обліку захисних споруд (споруд подвійного призначення), найпростіших укриттів та акта огляду об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення визначаються вимогами щодо здійснення обліку об’єктів фонду захисних споруд, затвердженими МВС.

Ведення обліку об’єктів фонду захисних споруд в електронній формі на територіальному та галузевому рівні здійснюється міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування (далі – суб’єкти ведення обліку) за допомогою Інформаційної системи “Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту” (далі – Інформаційна система), яка функціонує відповідно до пункту 23 цього Порядку.

Інформаційна система є спеціальним програмним забезпеченням, яке призначене для збирання, накопичення, захисту, обробки та відображення інформації про об’єкти фонду захисних споруд незалежно від форми власності.

Після введення Інформаційної системи в постійну експлуатацію та надання до неї доступу суб’єктам ведення обліку ведення допоміжних документів обліку об’єктів фонду захисних споруд у паперовій формі на галузевому та територіальному рівні є необов’язковим.

17. Суб’єкти господарювання та інші юридичні особи здійснюють облік об’єктів фонду захисних споруд, які перебувають у них на балансі (на утриманні, в управлінні тощо). Керівники таких суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб несуть персональну відповідальність за забезпечення обліку, проведення інвентаризації, державної реєстрації права власності і речового права на захисні споруди, та достовірне і своєчасне подання відомостей про об’єкти фонду захисних споруд до міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать та до власності (господарського управління, оперативного управління) яких належать захисні споруди державної власності, що перебувають у суб’єктів господарювання приватної форми власності на підставі іншого речового права (користування, володіння тощо).

18. Включення (виключення) об’єктів фонду захисних споруд до (з) відповідного фонду оформляється організаційно-розпорядчим документом міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, на території яких розташовано такий об’єкт або до сфери управління якого він віднесений.

Погоджені з ДСНС матеріали щодо виключення захисної споруди (споруди подвійного призначення) з фонду захисних споруд є підставою для підготовки відповідного організаційно-розпорядчого документа.

Міністерство або інший центральний орган виконавчої влади розробляє організаційно-розпорядчий документ за поданням балансоутримувача об’єкта фонду захисних споруд, що належить до сфери управління відповідного центрального органу виконавчої влади.

19. Для забезпечення ведення обліку захисних споруд (споруд подвійного призначення) запроваджується система їх нумерації (присвоєння облікових номерів) згідно з вимогами щодо здійснення обліку об’єктів фонду захисних споруд, затвердженими МВС.

Найпростішим укриттям облікові номери не присвоюються.

20. Взяття на облік захисних споруд (споруд подвійного призначення) здійснюється місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на підставі паспорта захисної споруди (споруди подвійного призначення).

З метою включення захисної споруди (споруди подвійного призначення) до фонду захисних споруд балансоутримувач упродовж 10 робочих днів після введення таких споруд в експлуатацію та/або проведення їх технічної інвентаризації оформляє паспорт захисної споруди (споруди подвійного призначення) у двох примірниках та подає їх органам місцевого самоврядування, районним у мм. Києві та Севастополі держадміністраціям, на території яких розташована відповідна споруда.

Органи місцевого самоврядування у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, до повноважень яких належать питання організації та/або ведення обліку об’єктів фонду захисних споруд на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, встановлюють відповідність поданих матеріалів вимогам законодавства та можливість взяття на облік захисної споруди (споруди подвійного призначення) з присвоєнням їй облікового номера.

Підставами для відмови у взятті на облік захисної споруди (споруди подвійного призначення) є виявлення факту недостовірності зазначеної в паспорті захисної споруди (споруди подвійного призначення) інформації (надання її в неповному обсязі), а також порушення порядку його оформлення, визначеного вимогами щодо здійснення обліку об’єктів фонду захисних споруд, затвердженими МВС.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування для прийняття рішення щодо взяття на облік об’єкта фонду захисних споруд за необхідності можуть звернутися до балансоутримувача захисної споруди (споруди подвійного призначення) з метою отримання технічного паспорта за результатами інвентаризації як об’єкта нерухомого майна, сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта (черги, окремого пускового комплексу) проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, або документа, що засвідчує право власності на зазначену споруду.

Органи, до повноважень яких віднесено питання ведення обліку фонду захисних споруд, про результати розгляду поданих документів повинні поінформувати балансоутримувача письмово не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня реєстрації відповідного звернення.

21. Взяття на облік найпростіших укриттів здійснюється органами місцевого самоврядування, районними в мм. Києві та Севастополі держадміністраціями на підставі акта огляду об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення.

Органи місцевого самоврядування, районні в мм. Києві та Севастополі держадміністрації після прийняття рішення щодо взяття на облік найпростіших укриттів протягом п’яти робочих днів забезпечують внесення інформації про них до Інформаційної системи.

22. У разі прийняття рішення щодо взяття на облік та присвоєння захисній споруді (споруді подвійного призначення) облікового номера первинні документи обліку фонду захисних споруд у паперовій формі розподіляються таким чином:

один примірник паспорта захисної споруди (споруди подвійного призначення) з відміткою про присвоєння облікового номера повертається балансоутримувачу;

другий примірник паспорта захисної споруди (споруди подвійного призначення) залишається в органі місцевого самоврядування, районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації.

Органи місцевого самоврядування, районні в мм. Києві та Севастополі держадміністрації інформують Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації про взяття на облік захисної споруди (споруди подвійного призначення) з наданням копії відповідного організаційно-розпорядчого документа, а також протягом п’яти робочих днів вносять до Інформаційної системи інформацію про таку споруду.

За необхідності органами місцевого самоврядування, районними в мм. Києві та Севастополі держадміністраціями можуть надаватися місцевим органам виконавчої влади копії документів обліку фонду захисних споруд у паперовій формі для здійснення контролю у встановленому законодавством порядку.

Для організації ведення обліку захисних споруд (споруд подвійного призначення) на галузевому рівні балансоутримувач захисних споруд (споруд подвійного призначення), що перебувають у державній власності, подає міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, у сфері управління яких він перебуває, копію паспорта захисної споруди (споруди подвійного призначення) з відміткою про присвоєння облікового номера.

Зміни в первинних документах обліку об’єктів фонду захисних споруд щодо технічних і захисних характеристик, а також інших відомостей вносяться балансоутримувачем об’єкта фонду захисних споруд за наявності підтвердних документів з подальшим поданням їх разом з відповідними первинними обліковими документами місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дня державної реєстрації таких документів. Зміни до технічних та захисних характеристик щодо виду, місткості, площі тощо споруди вносяться лише у разі відповідності погоджених з ДСНС пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди (споруди подвійного призначення) разом з матеріалами технічної інвентаризації або проектної документації на будівництво.

Зміни до відомостей щодо балансоутримувача об’єкта фонду захисних споруд вносяться на підставі документів, що підтверджують здійснення правочинів, одночасно із внесенням відповідних змін до документів бухгалтерського обліку, передбачених Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

23. Загальну організацію ведення Інформаційної системи здійснює ДСНС у взаємодії з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

Інформаційна система є складовою частиною системи управління силами та засобами цивільного захисту, яка є функціональною підсистемою єдиної інформаційної системи МВС та функціонує на базі постійно діючих компонентів системи управління силами та засобами цивільного захисту відповідно до положення, затвердженого МВС.

До Інформаційної системи вноситься інформація на підставі документів обліку фонду захисних споруд у паперовій формі, що ведуть суб’єкти ведення обліку.

Суб’єкти ведення обліку забезпечують оновлення та коригування (актуалізацію) даних Інформаційної системи, для чого не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати надходження матеріалів, що є підставою для внесення змін (проведення оцінки стану готовності та інших обстежень об’єктів фонду захисних споруд), вносять необхідні зміни в межах сфери відповідальності, визначеної цим пунктом.

Адміністратором Інформаційної системи є ДСНС, а її користувачами, відповідальними за внесення інформації, – інші суб’єкти ведення обліку.

Внесення (коригування) інформації до Інформаційної системи здійснюють:

місцеві органи виконавчої влади – щодо відомостей про захисні споруди (споруди подвійного призначення), які перебувають на документальному обліку станом до 1 січня 2025 р.;

органи місцевого самоврядування – щодо відомостей про найпростіші укриття, а після 1 січня 2025 р. також щодо захисних споруд (споруд подвійного призначення);

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади – щодо відомостей про об’єкти фонду захисних споруд суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, та захисних споруд, що перебувають у власності (господарському управлінні, оперативному управлінні), у тому числі тих, що передані іншим особам у користування, володіння згідно з вимогами Господарського кодексу України;

територіальні органи ДСНС – щодо результатів перевірок (обстежень) стану готовності (придатності) до використання за призначенням усіх об’єктів фонду захисних споруд, а також об’єктів фонду захисних споруд сфери управління ДСНС.

Зберігання матеріалів оцінки стану готовності до використання за призначенням (інших перевірок, обстежень, зокрема щодо придатності) об’єктів фонду захисних споруд здійснюється балансоутримувачами, суб’єктами ведення обліку протягом п’яти років з дати їх складення. Матеріали за результатами останніх відповідних заходів зберігаються протягом п’яти років з дати виключення відповідної споруди з фонду захисних споруд.

Внесена інформація щодо об’єктів фонду захисних споруд шляхом електронної інформаційної взаємодії передається щодня до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Портал Дія) з метою подальшого відображення засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

Електронна інформаційна взаємодія здійснюється з використанням засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта” з дотриманням вимог Законів України “Про електронні довірчі послуги”“Про захист персональних даних”“Про публічні електронні реєстри” і “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”.

Обсяг та структура даних, якими обмінюються суб’єкти електронної взаємодії через програмні інтерфейси електронних інформаційних ресурсів (сервіси), визначаються договорами про інформаційну взаємодію, укладеними відповідно до Порядку електронної (технічної та інформаційної) взаємодії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 “Деякі питання електронної взаємодії електронних інформаційних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455; 2021 р., № 52, ст. 3216; 2023 р., № 11, ст. 721).

У разі відсутності технічної можливості передачі даних з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта” електронна інформаційна взаємодія суб’єктів електронної взаємодії може здійснюватися з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням у них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

Детальні вимоги щодо ведення та адміністрування Інформаційної системи визначаються її положенням, затвердженим ДСНС.

ДСНС здійснює методичне керівництво ведення обліку об’єктів фонду захисних споруд в електронній формі.”.

4. Доповнити Порядок пунктом 23-1 такого змісту:

“23-1. Інформація щодо об’єктів фонду захисних споруд відображається в мобільному додатку Порталу Дія (Дія) для інформування громадянина України, іноземця, особи без громадянства, яка на законних підставах перебуває на території України (документами, що посвідчують особу, є паспорт громадянина України або посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання (оформлені виключно із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру), у якої встановлений мобільний додаток Порталу Дія (Дія) на електронному пристрої, критерії якого підтримують використання такого додатка, підключеного до Інтернету, з увімкненою функцією геолокації, яка пройшла електронну ідентифікацію та автентифікацію та якій у встановленому законодавством порядку присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – особа).

Засобами Порталу Дія в мобільному додатку Порталу Дія (Дія) на інтерактивній карті відображається (за наявності) така інформація щодо об’єктів фонду захисних споруд:

місце розташування (регіон (область), район, територіальна громада, тип населеного пункту, назва населеного пункту, назва району міста, вид вулиці, назва вулиці, інші реквізити адреси, найменування будівлі);

обліковий номер;

вид;

тип;

площа (кв. метрів);

місткість (кількість осіб);

кількість входів/виходів, система опалення, система електроживлення, система водопостачання, система вентиляції, система каналізації;

наявність та вид засобів зв’язку;

безперешкодний доступ для населення;

доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

контактні дані (номер телефону) відповідальної особи;

місце розташування ключів;

фотографії;

інша інформація.

Зазначена інформація щодо об’єктів фонду захисних споруд відображається з врахуванням відомостей про геолокацію особи на момент отримання такої інформації.

У разі відсутності геолокації пошук інформації щодо об’єктів фонду захисних споруд здійснюється за місцем розташування такого об’єкта.

У разі відсутності підключення електронного пристрою особи до Інтернету засобами Порталу Дія в мобільному додатку Порталу Дія (Дія) відображається інтерактивна карта об’єктів фонду захисних споруд з інформацією, передбаченою цим пунктом, без відображення фотографій. У такому разі інформація щодо об’єктів фонду захисних споруд оновлюється в мобільному додатку Порталу Дія (Дія) під час наступного підключення електронного пристрою особи до Інтернету.

Особа може в разі можливості технічної реалізації подати відгуки і пропозиції щодо стану та функціонування об’єктів фонду захисних споруд засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), для вжиття відповідних заходів міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в межах повноважень.

Особа може здійснити оцінювання стану об’єктів фонду захисних споруд засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), результати якого відображаються в мобільному додатку Порталу Дія (Дія) (у разі можливості технічної реалізації).

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в разі надходження відгуків та пропозицій щодо об’єктів фонду захисних споруд опрацьовують їх у строки та спосіб, визначені Законом України “Про звернення громадян”.”.

5. Пункти 24-27 викласти в такій редакції:

“24. Надання грифа обмеження доступу інформації окремим відомостям щодо об’єктів фонду захисних споруд здійснюється відповідно до законодавства.

25. З метою уточнення даних щодо обліку захисних споруд (споруд подвійного призначення), їх технічного стану міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування організовують проведення технічної інвентаризації таких споруд як відповідних об’єктів нерухомого майна в порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 р. № 488 “Деякі питання проведення технічної інвентаризації” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 51, ст. 2850).

26. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, до повноважень яких належать питання створення та обліку фонду захисних споруд на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць, а також ДСНС та її територіальні органи створюють загальнодоступні інформаційні ресурси і забезпечують надання та оприлюднення інформації про об’єкти фонду захисних споруд з дотриманням вимог законодавства про доступ до публічної інформації.

27. Виключення захисних споруд (споруд подвійного призначення) з фонду захисних споруд, облік яких ведеться в паперовій формі, здійснюється міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування після їх виключення організаційно-розпорядчим документом з фонду захисних споруд на підставі погоджених із ДСНС матеріалів.

Вимоги щодо визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд (споруд подвійного призначення), оформлення документів, що підтверджують таку неможливість, для прийняття міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування рішень щодо виключення за погодженням із ДСНС таких споруд із фонду захисних споруд визначає МВС.

Внесення інформації до Інформаційної системи щодо виключення захисних споруд (споруд подвійного призначення) з фонду захисних споруд здійснюється ДСНС, а найпростіших укриттів – міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування після набрання чинності організаційно-розпорядчим документом щодо їх виключення із зазначеного фонду.

Виключення захисних споруд (споруд подвійного призначення) з фонду захисних споруд здійснюється з одночасним поповненням фонду захисних споруд відповідно до потреб, визначених місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

Документи обліку фонду захисних споруд у паперовій формі, складені на захисні споруди (споруди подвійного призначення) та складені у процесі взяття на облік інших об’єктів фонду захисних споруд, а також документи, що стали підставою для виключення об’єктів з фонду захисних споруд, зберігаються суб’єктами ведення обліку протягом п’яти років після прийняття рішення відповідно до вимог законодавства щодо їх виключення.”.

6. Пункт 28 викласти в такій редакції:

“28. У разі встановлення неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд (споруд подвійного призначення) у випадках, передбачених вимогами щодо визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд (споруд подвійного призначення), оформлення документів, що підтверджують таку неможливість, визначених МВС, підготовка пропозицій щодо подальшого використання таких споруд належить до повноважень балансоутримувачів.

Пропозиції щодо подальшого використання захисних споруд (споруд подвійного призначення) можуть передбачати такі заходи:

виключення з фонду захисних споруд;

проведення реконструкції із зміною виду сховища на протирадіаційне укриття або споруду подвійного призначення, зміною захисних властивостей та технічних характеристик обладнання (місткості, площі та об’єму, класів (груп), режимів вентиляції тощо);

використання сховища в режимі протирадіаційного укриття;

можливість використання неготового сховища (протирадіаційного укриття, споруди подвійного призначення) для укриття населення від звичайних засобів ураження в особливий період до завершення його будівництва/приведення його в готовність без виключення з фонду захисних споруд.”.

7. Доповнити Порядок пунктом 37 такого змісту:

“37. Найпростіші укриття виключаються з фонду захисних споруд за рішенням суб’єкта ведення обліку, який прийняв рішення про взяття таких споруд на облік, за зверненням балансоутримувача таких споруд за наявності підстав.

Підставами для прийняття рішення про виключення найпростішого укриття з фонду захисних споруд є набуття ним стану, що унеможливлює його подальше використання (набуття аварійного стану, затоплення приміщень, проведення капітального ремонту або реконструкції, що передбачають зупинення експлуатації об’єкта) або його невідповідність вимогам щодо здійснення обліку об’єктів фонду захисних споруд, затверджених МВС.

У разі встановлення балансоутримувачем факту неможливості подальшого використання для укриття населення таких споруд він повинен письмово звернутися до суб’єкта ведення обліку, який прийняв рішення про взяття таких споруд на облік, із наданням обґрунтування підстав для прийняття рішення щодо необхідності виключення з фонду захисних споруд такої споруди та документів, що підтверджують відповідний факт, у тому числі акта огляду об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості використання його для укриття населення.

Суб’єкт ведення обліку за результатами розгляду звернення балансоутримувача повинен не пізніше ніж через п’ять робочих днів з моменту отримання такого звернення письмово поінформувати балансоутримувача про прийняте рішення.”.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

seventeen + ten =